İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1828
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :23
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1828
Şikayetçi:
 Almed Astım Allerji Kardio Vasküler İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti., Feneryolu Mahallesi F.Kerim Gökay Cad. Yıldız Apt. Kat: 1 Daire: 6 No:108 Göztepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği, Çevre Yolu Üzeri Öncüpınar Kavşağı 1 79000/KİLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9375
Başvuruya konu ihale:
 2008/3949 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Tıbbi Cihaz, 21 Kalem Tıbbi Sarf, 1 Kalem Laboratuar Sarf ve 60 Kalem Diğer Tıbbi Malzeme Alımı (29 uncu kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 07.0239.G020/2008-24 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “6 Kalem Tıbbi Cihaz, 21 Kalem Tıbbi Sarf, 1 Kalem Laboratuar Sarf ve 60 Kalem Diğer Tıbbi Malzeme Alımı (29 uncu kalem)” ihalesine ilişkin olarak Almed Astım Allerji Kardio Vasküler İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.03.2008 tarih ve 9375 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 29 ncu sıra numaralı kalem için teknik şartnamenin sadece bir firmaya yönelik hazırlandığı, söz konusu ihalede rekabet ortamının oluşmadığı, teknik şartnamenin ilgili maddesine bakıldığında Alerkan firmasının aplikatörü, Albio firmasının Alerjenleri, Remal firmasının bilgisayar programı ve sarflarına ait hazırlandığının anlaşıldığı, anılan bu üç ayrı malzemenin teknik özelliklerinin karıştırılarak sadece Asistan firmasının ihaleye katılımının amaçlandığı,

            2) Asistan firmasının ihale dosyasında Quick test aplikatöre ait üretici firmanın (Panatrex) CE uygunluk beyanının olmadığı, teklif ekinde sunulan CE belgesinin 1 inci sayfasında; “Bu sertifikaya CE uygunluk beyanı eklenmelidir.” denildiği,

 

            İddialarına  yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                        03.08.2007 tarih ve 26602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Tebliğin Başvuru Süresi başlıklı 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında;  İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilir. İhale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona ereceğinden ihaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İhale günü istekliler tarafından dokümana yönelik olarak yapılan şikayet başvurusu teklif verildikten sonra yapıldığı kabul edilir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. İhale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir. hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi Almed Astım Allerji Kardio Vasküler İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının 01.02.2008 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, söz konusu dokümanın incelenmesi sonucunda; 29 ncu kalem “Epidermal tanı testi (3000 adet)“ ürünün teknik şartnamenin sadece bir firmaya yönelik hazırlandığı iddiası 30.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 04.02.2008 tarih ve 297 sayılı yazı ile şikayetin reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 12.02.2008 tarihinde yapılan ihaleye teklif sunduğu, ihale komisyonunca teklif değerlendirmesi sonucunda alınan kararın ihale yetkilisi tarafından 05.03.2008 tarihinde onaylandığı, söz konusu kararda başvuru sahibinin sunmuş olduğu ürüne ilişkin teklifin idarece yeterli bulunmayarak değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin bu durumu 05.03.2008 tarihinde öğrendiği, konuya ilişkin 17.03.2008 tarihinde idareye; hem dokümana ilişkin 30.01.2008 tarihli dilekçesinde yer alan konuları tekrar ederek hem de ihale üzerinde bırakılan  Asistan Medikal Tıb. Cih. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının Quick test aplikatöre ait üretici firmanın (Panatrex) CE uygunluk beyanının  olmadığı iddialarının yer aldığı dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin idarenin cevabından sonra 15 günlük Kuruma itirazen şikayet süresini aşarak 31.03.2008 tarihli dilekçe ile başvurduğu anlaşıldığından ihale dokümanına ilişkin inceleme iddialarla sınırlı olmak üzere iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda alımına karar verilen 29 ncu kalem “Epidermal tanı testi (3000 adet)“ ürüne ilişkin teknik şartnamenin hatalı ve tek bir firmaya yönelik olarak düzenlenip düzenlenmediği hususunda bir akademik kuruluştan teknik görüş istenmiştir. Ancak karar tarihi itibarı ile teknik görüş istenen kuruluştan teknik görüş gelmemiştir.

           

Bu nedenle idarece hazırlanan teknik şartnamenin sadece bir firmaya yönelik hazırlandığına ilişkin iddiaya yönelik herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.04.2006 tarih ve 2006/43 sayılı Tıbbi Cihaz Satın Alma Genelgesinin 7.3 üncü maddesinde; Sınıf-IIa Kapsamındaki Tıbbi Cihazlar için;

1. Ek-II Tam Kalite Güvence Sistemi (Full Quality Assurance System) (madde 4 hariç) sertifikası, veya

2. Ek-VII’ye göre Uygunluk Beyanı yanında;

Ek-IV Tip Doğrulaması (Type Verification), veya

Ek-V Üretim Kalite Güvencesi (Production Quality Assurance), ya da

Ek-VI Ürün Kalite Güvencesi (Product Quality Assurance) sertifikalarından biri aranmalıdır.” denilmektedir.

            Söz konusu ihalede istenilen ürünün Sınıf-IIa Kapsamındaki Tıbbi Cihazlar  grubuna girdiği, ihale üzerinde bırakılan Asistan Medikal Tıb. Cih. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif ekinde üzerinde; “Bu sertifikaya CE Uygunluk Beyanı (Ek VII) eklenmelidir.” ifadesi yer alan, “93/42/EEC sayılı talimatın ek V’i uyarınca CE Üretim Kalite Güvence Sertifikası (Panatrex)” belgesi sunduğu, ancak yukarıda sözü edilen Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı genelgesinde Üretim Kalite Güvence Sertifikası yanında uygunluk beyanının da sunulması gerekir iken  Uygunluk Beyanı belgesini sunmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.   

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede 14 adet ihale dokümanının satın alındığı, kısmi teklif verilebilen söz konusu ihalenin şikayete konu 29 uncu kalemine iki teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından,

 

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesine göre teknik şartnamelerle ilgili olarak ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aynı düzenlemeler Mat Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü ve 17 nci maddelerinde de yer almaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, idarelerin ihale dokümanı hazırlarken belli bir takdir yetkilerinin bulunduğu ancak bu yetkinin, kamu yararı ve hizmet gereklerinin yanı sıra rekabetin sağlanması, dolayısıyla ihaleye mümkün olduğunca fazla isteklinin katılması, bütün isteklilere fırsat eşitliği sağlanması ve bunun sonucu olarak da kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılması ilkelerini gerçekleştirmekle sınırlı olduğu açık biçimde anlaşılmaktadır. Öte yandan teknik şartname düzenlenirken ihaleyi yapan idarenin takdir yetkisini kısıtlayan bir başka ilke olan teknik kriterlerin verimlilik ve fonksiyonelliği sağlama zorunluluğu da aynı amaca yöneliktir.

Söz konusu ihalenin şikayete konu 29 uncu kalemindeki "Epidermal tanı testi (3000 adet)" ürüne ilişkin iki isteklinin teklif sunduğu, başvuru sahibinin teklifinin yeterli görülmeyerek ihalede tek istekli olan Asistan Medikal Tıb. Cih. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifinin geçerli kabul edildiği, idarenin hazırlamış olduğu şartnamenin sadece bir firmaya yönelik hazırlandığına ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı, ancak ihalede  geçerli tek teklifin bulunduğu, dolayısıyla gerekli rekabetin sağlanamadığı anlaşıldığından,

Söz konusu ihalenin yukarıda belirtilen nedenlerle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul