İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1905
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :113
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1905
Şikayetçi:
 Argi Grup Sağ. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Sağlık Sokak No 7/8 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No 59 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.04.2008 / 12265
Başvuruya konu ihale:
 2007/202642 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Beyin Cerrahi Tıbbi Sarf Malzemesi (1, 2, 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 44 üncü Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2008 tarih ve 07.03.29.0185/2008-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.02.2008 tarihinde  Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Beyin Cerrahi Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İhalesinin 1, 2, 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 44 üncü kalemlerine” ilişkin olarak Argi Grup Sağ. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.04.2008 tarih ve 12265 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; iş deneyim belgesi olarak teklif dosyaları kapsamında özel sektöre gerçekleştirdikleri işe ait iş deneyim belgesi ve eki olarak faturaların idareye sunulduğu, sözleşme nüshası sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece tesis edilen bu işlem neticesinde teklif bedelleri ile ihale üzerinde bırakılan isteklilere ait teklif bedelleri kıyaslandığında idarenin maddi zarara uğradığının görüldüğü, dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılma işleminin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 24.03.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 03.04.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 29.04.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği, 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması koşullarının aranacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul