İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1922
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :157
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UM.Z-1922
Şikayetçi:
 Menekşe Ecza Deposu Medikal Itriyat San. Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av.İsmet ÇELİK, Sağlık 1. Sokak, No:13/18, Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği,Mimar Sinan Mahallesi, 19. Sokak KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2008 / 12439
Başvuruya konu ihale:
 2008/18766 İhale Kayıt Numaralı “91 Kalem İlaç ve Serum Alım İşi (74. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 07.03.33.0200/2008-36 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 01.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “91 Kalem İlaç ve Serum Alım İşi (74. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Menekşe Ecza Deposu Medikal ıtriyat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.04.2008 tarih ve 12439 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhale sürecinin durdurulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1)İhalenin 74 üncü kaleminin firmalarının üzerinde bırakıldığı, ancak teklif verdikten hastanenin acil ihtiyacı nedeniyle serumların sevkiyatının gerçekleştirildiği, daha sonra sevk edilen ürünler hastane deposuna indirilirken hastane muayene komisyonu görevlileri tarafından verilen setlerin V-97 model setlerin muadili olmadığının tespit edildiği, bunun üzerine ihalede istenilen mal ile kendileri tarafından teklif edilen ürünün aynı ürün olmadığının fark edildiği, bunun üzerine tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması amacıyla idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin başvuruyu reddettiği, ihaleye katılan şirket “Serum setleri V-67 muadili olacaktır.” düzenlemesini görmüş olsa idi ihaleye teklif vermeyecekleri, sunmuş oldukları dokümanın bu işten anlayan teknik elemanlarca incelendiği takdirde teklif edilen setin TİP-C set olduğu ve bunun da V-67 muadili olmadığının kolayca anlaşılabileceği, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ihale komisyonunun teklifleri değerlendirirken istekliler tarafından verilen tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını incelemek zorunda olduğu, uygun olmadığını tespit ettiği teklifleri değerlendirme dışı bırakması gerektiği, bu hususun re’sen dikkate alınması gerektiği,  

 

2) İdarenin almış olduğu ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerinin devamı kararının herhangi bir kamu menfaatine ve ivedi duruma dayanmadığı,

   

İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin  olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmasında, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir. Somut olayda, ihale üzerinde kalan firmanın başvurusunda hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul