İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-341
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :132
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-341
Şikayetçi:
 Uymas İnş. Nak. Tem. Pet. Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti. Sanayi Sitesi No:259 MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi,Hükümet Konağı Kat:4 Yenişehir/ MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36749
Başvuruya konu ihale:
 2007/178423 İhale Kayıt Numaralı “Fidan Üretim Malzemeleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 07.10.17.0207/2008-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mardin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nce 20.11.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Fidan Üretim Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uymas İnş. Nak. Tem. Pet. Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.12.2007 tarih ve 36749 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Vetan Orman Ürünleri Gıda Nak. İnş. Harf. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortakklık hisse beyanı içinde yapılan beyanların boş bulunduğu, yaptıkları itiraz neticesinde ortaklık hisse beyanının ihaleden sonra tamamlanarak dosyanın içine eklendiği, fakat ortaklık hisse beyanının sonradan eklenmesine rağmen evrakın eksik ve yanlış doldurulduğu, yapılan bu  işlemin ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı bölümünde konu ile ilgili olarak;

 

            “b) Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]” bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

           

c) Kuruma yapılan şikayetlerden ve gönderilen yazılardan, uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname doldurulurken bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Beyanname doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 

1- 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı oldukları başka şahıs veya sermaye şirketleri hakkında da yasaklama verilmesini gerektiren haller belirtilmiştir. İdareler tarafından ihale üzerinde kalan istekli hakkında yasaklama kararı verirken, söz konusu maddelerde belirtilen durumdaki diğer ortak ve/veya ortaklıkların tespiti önem arz etmektedir. Bu amaçla İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık Ve/Veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname’nin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen duruma uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

 

2- Buna göre,  ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise  varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir.

 

3- İhalelere katılmaktan yasaklama kararı bu beyannamede beyan edilen ortaklıklar veya sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu  sermaye şirketleri hakkında da  verilecektir.

 

4- Bu Beyannamede tüzel kişi istekliler, kendi ortak veya hissedarlarını beyan etmeyeceklerdir.

 

5- Beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde Beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretlenecek ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablo doldurulmayacaktır.

 

6- İdareler, Beyannamede belirtilen ortaklıkların da ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumun İhale Kontrol Sisteminde yapılan açıklamalara uygun olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İhale üzerinde kalan Vetan Orman Ürün. ve Gıda Mad. İnş. Haf. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfı içerisinde sunduğu ortaklık hisse beyanına ilişkin belgede, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olunan şirketin Dursunlar Ormancılık Nakl. Pet. Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve ortaklık hisse oranının %75 olduğu beyan edilmiştir.

 

Yapılan incelemede Vetan firmasının ortağı olan Vedat DURSUN’un aynı zamanda Dursunlar firmasının da ortağı olduğu, ortaklık hisse beyanında Vedat DURSUN’un Dursunlar firmasındaki hisselerinin beyan edilmek istendiği, bu nedenle ortaklık hisse beyanı belgesine ortaklık hisse oranı olarak %75 yazıldığı, Vetan Orman Ürün. ve Gıda Mad. İnş. Haf. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Dursunlar Ormancılık Nakl. Pet. Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde ortaklığının olmadığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğindeki; “ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini beyannamede belirtmesi gerekmektedir.” açıklamasında da ifade edildiği gibi Vetan Orman Ürün. ve Gıda Mad. İnş. Haf. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tüzel kişi olduğu için Vetan firmasının varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerinin beyannamede belirtilmesi gerekmekte olup, Vetan firmasının ortaklarının diğer şirketlerdeki ortaklık durumlarının belirtilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Bu durumda ihale üzerinde kalan istekli ortaklık hisse beyanını düzenlerken, Vetan Orman Ürün. ve Gıda Mad. İnş. Haf. Turz. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini beyannamede belirtmesi ve ortaklık hisse beyanının; “Aşağıda unvan ve diğer bilgileri yer alan sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğumuzu beyan ediyoruz.” kısmını işaretlemesi ve tabloyu doldurması, Vetan Orman Ürün. ve Gıda Mad. İnş. Haf. Turz. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketi yoksa ortaklık hisse beyanının; “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır.” kısmını işaretlemesi ve tabloyu doldurmaması gerekmektedir.

 

Ortaklık hisse beyanı isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, ortaklık hisse beyanında Vetan firmasının ortağı olan Vedat DURSUN’un Dursunlar firmasındaki hisselerinin beyan edilmek istendiği ve ortaklık hisse beyanı usulüne uygun doldurulmadığı için ihale üzerinde kalan Vetan Orman Ürün. ve Gıda Mad. İnş. Haf. Turz. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken böyle yapılmayarak bu istekli üzerinde ihale bırakılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

İdarenin ihale üzerinde kalan Vetan Orman Ürün. ve Gıda Mad. İnş. Haf. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ile 11.12.2007 tarihinde sözleşme imzaladığı, başvuru sahibinin 27.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin cevabının 29.11.2007 tarihinde tebliğ edildiği, 14.12.2007 tarihine kadar Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvuru süresi olan 15 günlük süre beklenmeksizin 11.12.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin usulüne uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varıldığı için geçerli diğer teklifler yeniden değerlendirilerek ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul