İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-342
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-342 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 19.08.2008 tarih, 2008/UM.Z-3428 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :133
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-342
Şikayetçi:
 Neotech Biomedikal Teknoloji ve Kozmetik Ürünler Tic. Ltd. Şti., Yeni Baraj Mahallesi 38. Sokak No:1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Fevzipaşa Mh. Hastane Cd. 36 31100 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.12.2007 / 36039
Başvuruya konu ihale:
 2007/183406 İKN|li “Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi Endoskopi Sistem Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 07.09.81.0184/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 28.11.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi Endoskopi Sistem Alımı” ihalesine ilişkin olarak Neotech Biomedikal Teknoloji ve Kozmetik Ürünler Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 05.12.2007 tarih ve 36039 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Teknik şartnamenin belli bir firmayı işaret edecek şekilde hazırlandığı,

 

            2- Teknik Şartnamenin 1 nci maddesinde ifade edilen sistemlerin “teknoloji” ve “fiyat” bakımından birbirinden farklı sistemler olduğu, bu düzenlemenin çelişkiye yol açtığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

 

            1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; konuyla ilgili olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olmasına rağmen, süresi içerisinde bir yanıt alınamamıştır. İdarenin ilgili komisyonları aracılığıyla teknik şartname dahil bütün ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihalenin sonuçlandırılmasını 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapma zorunluluğu ve görevi bulunmaktadır. İdarenin, mevzuata aykırı davranması durumunda sorumluluğu doğmaktadır. Açıklanan nedenlerle teknik görüş alınamamış olması nedeniyle şikayetçinin teknik şartnameye ilişkin şikayet başvurusu hakkında bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

Bununla birlikte, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu çerçevede; ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının idarece ayrıca tespitinin gerektiği ve bu safhada yapılan değerlendirmeye ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Belirtilen hususlar çerçevesinde, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığına karar verilmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; konuyla ilgili olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olmasına rağmen, süresi içerisinde bir yanıt alınamamıştır. İdarenin ilgili komisyonları aracılığıyla teknik şartname dahil bütün ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihalenin sonuçlandırılmasını 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapma zorunluluğu ve görevi bulunmaktadır. İdarenin, mevzuata aykırı davranması durumunda sorumluluğu doğmaktadır. Açıklanan nedenlerle teknik görüş alınamamış olması nedeniyle şikayetçinin teknik şartnameye ilişkin şikayet başvurusu hakkında bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

Bununla birlikte, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu çerçevede; ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının idarece ayrıca tespitinin gerektiği ve bu safhada yapılan değerlendirmeye ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Belirtilen hususlar çerçevesinde, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığına karar verilmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

        

   İncelemeye konu ihalede; 13 firmanın davet edildiği, 2 adet ihale dokümanının satın alındığı, bir teklifin sunulduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, anılan Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul