İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-344
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :135
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-344
Şikayetçi:
 Erol CANDAN, Çetin Emeç Bulvarı 2.Cadde No: 25 D.14 Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Eski Garajlar Yanı 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37752
Başvuruya konu ihale:
 2007/121476 İhale Kayıt Numaralı “Biyolojik ve Kimyasal Harp Maddesi Numune Alma Kiti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 07.10.40.0165/2007-77E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 09.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Biyolojik ve Kimyasal Harp Maddesi Numune Alma Kiti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erol CANDAN’ın 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37752 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede tekliflerinin en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, sundukları yerli malı belgesinin kabul edilmediği, bu nedenle de %15 oranındaki fiyat avantajından yararlandırılmadıkları, ancak sunmuş oldukları belgelerin geçerli olduğu, belgelerinin kabul edilerek %15 fiyat avantajından yararlandırılmaları gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 36.7 maddesinde; “Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

Ancak yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. İsteklilerin yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler ile teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.

            Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, diğer isteklilerin teklifine, teklif ettikleri bedelin %15 (yüzde onbeş) eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 63 üncü maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir…” hükmü yer almaktadır. Yine Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinde de bu hükme paralel düzenlemelere yer verilmiştir.

 

            Anılan Kanun hükmünden isteklilerin söz konusu fiyat avantajından yararlanabilmeleri için yerli istekli olmaları yanında ayrıca teklif ettikleri ürünün de yerli malı olması gerekmektedir.

           

            4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yerli istekli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler olarak tanımlanmıştır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ise yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişi isteklilerin ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları şirketlerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belgeyi, derneklerde ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesini, vakıflarda Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazeteyi kooperatiflerde ilgili Bakanlıkça düzenlenen belgeyi, diğer tüzel kişiliklerde ilgili mercilerce düzenlenecek belgeyi sunmaları gerektiği düzenlenmiştir.

           

            Kamu İhale Kurulunun 18.12.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 12.12.2002 tarih ve 2002/DK-8 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında ve Kamu İhale Genel Tebliğinde; tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünlerin yerli malı olarak kabul edileceği, bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesinin şart olduğu, belgelendirme işleminin ilgili oda tarafından bu Kararda belirtilen kriterler çerçevesinde yerine getirileceği, Sanayi ürünlerinin yerli malı kabul edilebilmesi için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip firmalar tarafından üretilmesinin, üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olmasının şart olduğu , bu iki şartın bulunması halinde “Yerli Malı Belgesi”nin, sanayi ürününün üretildiği yer Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenleneceği belirlenmiştir.

           

            Başvuru sahibi düzenleme gereği fiyat avantajından yararlanabilmek için, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasınca Steril Mediko Tekstil San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. adına düzenlenen 08.10.2007 tarih ve 03 sayılı “Yerli Malı Belgesi”ni teklifi ekinde sunmuştur. Belge incelendiğinde, üretim konuları arasında ihalenin konusu olan Kimyasal Biyolojik Numune Alma Kitininde bulunduğu, belgenin 18.05.2005 tarih ve 7306 sayılı Kapasite Raporu ve 12.09.2005 tarih ve 532960.00 sayılı Sanayi Sicil Belgesine dayandığı ve ihale tarihi itibarı ile geçerli olduğu görülmektedir.

           

            İdare başvuru sahibinin teklifi ekinde sunduğu yerli malı belgesini teyit etmek amacıyla 15.10.2007 tarihli yazı ile, üretici firma olan Steril Mediko Tekstil San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nden Erol Candan’ın söz konusu yerli malı belgesini kullanmaya yetkilendirilip yetkilendirilmediğinin bildirilmesini ve belgeye dayanak teşkil eden kapasite raporu ve sanayi sicil belgelerinin onaylı suretlerinin gönderilmesini istemiştir.

           

            Steril Mediko Tekstil San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. 24.10.2007 tarihli yazı ile söz konusu yerli malı belgesinin firmalarına ait olduğunu ve Erol Candan’ın belgeyi kullanmaya yetkilendirildiğini, belgeyi destekleyici kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinin de en kısa sürede gönderileceğini bildirmiştir.

           

            Bilahare idareye gönderilen Steril Mediko Tekstil San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’ne ait 18.05.2005 tarih ve 7306 sayılı Kapasite Raporu ve 12.09.2005 tarih ve 532960.00 sayılı Sanayi Sicil Belgesi incelendiğinde, firmanın üretim konuları arasında alıma konu Biyolojik ve Kimyasal Harp Maddesi Numune Alma Kitinin bulunmadığı görülmektedir. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasının 06.11.2007 tarihli yazısı ve yazıya ekli 06.11.2007 tarih ve 411 sayılı Kapasite Raporu incelendiğinde ise Steril Mediko Tekstil San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin kapasite raporunu yenileme işlemlerine başladığı, ancak onay işleminin henüz tamamlanmadığı, yeni kapasite raporuna üretim konusu olarak alıma konu Biyolojik ve Kimyasal Harp Maddesi Numune Alma Kitinin de eklendiği anlaşılmaktadır.

           

            İdare başvuru sahibinin şikayetini, teklif edilen ürünün yerli malı olduğuna ilişkin sunulan belgenin tevsiki için temin edilen belgelerden üretici firmanın söz konusu ürünü ihale tarihi itibarı ile üretmediği, mevcut konumu ile de üretmesinin mümkün olmadığı gerekçesi ile uygun bulmamıştır.

           

            İhale 09.10.2007 tarihinde yapılmıştır. Başvuru sahibinin sunmuş olduğu belgelerden yerli istekli olduğu anlaşılmaktadır. Teklif ettiği ürünün yerli malı olduğuna dair sunduğu belge ve bu belgeyi tevsiki için temin edilen belgelerden, alıma konu ürünün ihale tarihi itibarı ile üretici firmanın üretim konuları arasında bulunmadığı, alıma konu ürünün üretildiğine dair Kapasite Raporu değişimi için ilgili mercie müracaatta bulunulduğu ancak ihale tarihi itibarı işlemin sonuçlanmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda başvuru sahibinin teklif etmiş olduğu ürün, yerli malı olarak değerlendirilemeyeceğinden 4734 sayıl Kanunun 63 üncü maddesinde yer alan fiyat avantajından yararlanması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul