İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-345
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-345 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 19.08.2008 tarih, 2008/UM.Z-3451 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :136
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-345
Şikayetçi:
 Sunaca Gıda İnşaat Turz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Muradiye Mahallesi Postekiciler Sok. Güvenir Apt. No: 48 – BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Tabur Komutanlığı, Kayhan Mahallesi 11600 - Söğüt/BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38286
Başvuruya konu ihale:
 2007/161629 İhale Kayıt Numaralı “Milföy Hamuru Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 07.10.56.0165/2008-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Tabur Komutanlığı’nca 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Milföy Hamuru Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sunaca Gıda İnşaat Turz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında alınan kararın başvuru sahibine bildirilmemesi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38286 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan Özgür Gıda İnş. ve İnş. Malz. Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.3.1 ve 7.3.2 maddelerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerinin eksik olduğu, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale komisyonundan idari şartname gereği zarf açma ve belge kontrol tutanağının istenildiği, ancak verilmediği,

 

iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğinin tespiti için,

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklilerce ihale konusu malzemeye ait Türk Standartları Enstitüsünden alınan TS EN ISO 9000 Kalite Güvence Belgesinin veya ulusal Akreditasyon Kuruluşlarınca Akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9000 Kalite Güvence Belgesinin verilmesi zorunludur. Bu belge ile birlikte belgenin kapsamını da gösteren ek liste de verilecektir.” düzenlemesine,

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “Yukarıdaki maddede belirtilen belgelere sahip üretici firmaların ürünlerini satmaya ve kullanmaya yetki verdikleri firmalar yukarıda belirtilen belgeler ile onaylı yetki belgelerini de vereceklerdir. (Bu yetki belgeleri yurt içi firmalar için noter tasdikli, yurt dışı firmalar içinse elçilik, konsolosluk onaylı veya apostille kaşeli olacaktır.” düzenlemesine,

            İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “Üretici firma milföy hamuruna ait gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Gıda üretim sertifikası ilk mal teslimi esnasında yüklenici tarafından muayene komisyonuna ibraz edilecektir.” düzenlemesine,

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “Yukarıdaki 7.3.1, 7.3.2, ve 7.3.3 üncü maddelerinde belirtilen belgeler yüklenici tarafından muayene esnasında muayene komisyonuna teslim edilecektir.” düzenlemesine,

yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde yer alan düzenlemeden, mesleki ve teknik yeterliğin tespiti için 7.3.1, 7.3.2, ve 7.3.3 üncü maddelerinde istenen belgelerin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşmenin uygulanması aşamasında malın teslimi ile birlikte sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle isteklilerin söz konusu belgeleri teklifleri ile birlikte sunmalarına gerek bulunmamaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli de düzenleme gereği söz konusu belgeleri teklif zarfı içerisinde idareye sunmamıştır.

 

İdare şikayet üzerine yaptığı değerlendirmede, söz konusu belgelerin muayene ve kabul aşamasında sunulması gerektiğinden tekliflerin sunulması aşamasında eksik belge olarak değerlendirilmediği gerekçesiyle başvuru sahibinin birinci iddiasını uygun bulmamıştır.

 

Mesleki ve teknik yeterliğin tespiti için idari şartnamenin 7.3.1, 7.3.2, ve 7.3.3 üncü maddelerinde istenen belgeler muayene ve kabul aşamasında sunulması gerektiğinden ve ihalenin Özgür Gıda İnş. ve İnş. Mlz. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 31.2.4 maddesinde; “ 31.2.3 maddesine göre düzenlenecek tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare şikayet üzerine yaptığı değerlendirmede, ilk oturumda söz konusu tutanağın istenmediği gerekçesiyle başvuru sahibinin ikinci iddiasını uygun bulmamıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihale komisyonunca ihale tarih ve saatinde zarf açma ve belge kontrol tutanağı ve/veya teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanağın hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda talep edilenlere verildiğine dair tutanağın düzenlendiği ve imza altına alındığı, tutanakta söz konusu tutanağı talep eden isteklinin bulunduğuna dair bir ibarenin bulunmadığı görülmektedir.

 

İhale işlem dosyasında, başvuru sahibinin ihale komisyonundan idari şartname gereği zarf açma ve belge kontrol tutanağını istediğine dair bir emare bulunmadığından başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde bulunmamıştır. 

 

Sonuç olarak; ihalenin Özgür Gıda İnş. ve İnş. Mlz. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul