İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-346
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :138
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-346
Şikayetçi:
 Anadolu Genel Makina İnşaat Telekomünikasyon ve Ziraat Ürünleri Tavukçuluk San. Tic. Ltd. Şti. Mesudiye Mah. 5107 Sok. No.65 33060 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Afşin-Elbistan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Pk:2 46500 Afşin/KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 916
Başvuruya konu ihale:
 2007/182942 İhale Kayıt Numaralı “Kül Atma Filtre Torbası Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 07.00.24.0162/2008-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Afşin-Elbistan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü tarafından 30.11.2007 tarihinde yapılan “Kül Atma Filtre Torbası Temini” ihalesine ilişkin olarak Anadolu Genel Makina İnşaat Telekomünikasyon ve Ziraat Ürünleri Tavukçuluk San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2008 tarih ve 916 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü tarafından 30.11.2007 tarihinde yapılan 3000 Adet Kül Atma Filtre Torbası Alımı ihalesine ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri, ancak kendi tekliflerinin idari şartnamenin 10 uncu maddesine göre taahhütnamenin ve ortaklık hisse beyanının verilmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak idarenin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 59 uncu ve anılan ihaleye ait idari şartnamenin 32 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre kendi tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmadan önce idarece yazılı olarak eksikliklerin giderilmesi gerekmekte iken bu işlem yapılmadan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, ayrıca kamunun 23.550,00 YTL’lik zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde; "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları,Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde;bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise,enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 29.09.2003 tarih ve 2003/DK.D-282 sayılı kararıyla Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün “6- Santral Yoğuşum ve Soğutma Suyu Sistemi Yedekleri ve Koşullandırma Ürünleri” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Kompresörler, Filtreler” işine ait mal alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul