İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-347
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :140
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-347
Şikayetçi:
 Teknikel Ticaret ve Sanayi A.Ş., Olgunlar Sokak No:2/1 06640 Bakanlıklar / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Valiliği Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği, Muncurlu Köyü Hastane Cad. 81100 Merkez / DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36672
Başvuruya konu ihale:
 2007/163505 İhale Kayıt Numaralı “Kemik Dansitometre Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 07.1010.0160/2008-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kemik Dansitometre Cihazı Alımı ihalesine ilişkin olarak Teknikel Ticaret ve Sanayi  A.Ş.’nin 22.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.12.2007 tarih ve 36672 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede teklif mektuplarının uygun olmadığı ve yerli istekli olduklarına dair belge sunulmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları, şikayet başvurularına ise dilekçelerinin standartlara uygun olmadığı nedeniyle cevap verilmediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin Kemik Dansitometre Cihazı Alımı ihalesi için iki istekli tarafından teklif verilmiş olup ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği ihalede en düşük fiyatı teklif etmiş olan başvuru sahibi Teknikel Tic. ve San. A.Ş.’nin teklifi;

 

 

1) Teklif mektubu İdari Şartnamenin 7.1.e maddesine uygun bulunmadığından,

2) İdari Şartnamenin 7.1.k maddesi gereğince yerli istekli olduğuna dair belgesi olmadığından,

3) Teklif Teknik Şartnamenin C2 maddesine uygun bulunmadığından,

                                        

            İhale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmıştır. Anılan isteklinin teklifinin uygun olmadığı belirtilirken genel ifadeler kullanılmış, gerekçeler açık  ve net olarak belirtilmemiştir.

 

İhale işlem dosyasında bulunan tespitler çerçevesinde başvuru sahibi hakkında idarece yapılan işlemlerin yerinde olup olmadığı hususu aşağıda dört başlık halinde değerlendirilmiştir.

 

1) Teknikel Tic. ve San. A.Ş.’nin teklif mektubunun uygun olup olmadığı hususunda yapılan değerlendirme; 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  …” hükmüne yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif Mektuplarının Şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde ise;

“Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

 

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a)   Yazılı olması,

b)   İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)      Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e)Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.

 

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından  veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

 

Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.”  hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin ihale işlem dosyasında bulunan teklif mektubunun incelenmesinden; birim fiyat teklif mektubunun ihaleyi gerçekleştiren idareye hitaben düzenlendiği, ihale kayıt numarasının, ihale tarihinin ve ihalenin adının doğru olarak belirtildiği, mektubun yazılı olduğu, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmadığı, ad, soyad, ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalandığı, teklifin geçerlilik tarihinin ihale dokümanında belirtilen süreyi karşıladığı, teklif mektubunun ihale dokümanları arasında bulunan teklif mektubu ile uyumlu olduğu, dolayısıyla teklif mektubunun şekil ve içerik olarak mevzuatın yukarıda anılan hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, isteklinin teklif mektubu mevzuata uygun olarak sunulmuş olduğundan ihale komisyonunca değerlendirmeye alınması gerektiği, aksi yöndeki idare kararının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Teknikel Tic. ve San. A.Ş.’nin yerli istekli olduğuna dair belgesinin dosyada bulunup bulunmadığı hususunda yapılan değerlendirme;  

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesine göre yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri ifade etmektedir.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yerli İstekli” başlıklı 5 inci maddesinde; 

 

“Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir. 

 

Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

 

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

 

a) Şirketlerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

b)Derneklerde, ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

c) Vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete ile,

d) Kooperatiflerde, ilgili Bakanlıkça düzenlenen belge,

e) Diğer tüzel kişiliklerde, ilgili mercilerce düzenlenecek belge,

 

ile tevsik edilir.

 

Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.

 

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleler ile yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde, aday veya isteklilerden yerli istekli olunduğuna ilişkin yukarıda sayılan belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur.”  hükmü yer almaktadır.

 

 

İhale konusu işe ait İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde; ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği, isteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerektiği  hususu düzenlenmiştir. İdari Şartnamenin 7.1.k maddesinde de; isteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin olarak anılan Yönetmelikte belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde vereceğine dair  düzenleme yapılmıştır.

 

            Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve İdari Şartnamede yapılan düzenleme uyarınca, başvuru sahibinin yerli istekli olduğunun; şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

Dosyasının incelenmesinden; anılan şirketin İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair 24.10.2007 tarihli belgenin ve şirketin ticari merkezinin bulunduğu yeri gösterir 30.05.2007 tarih ve 6819 sayılı ticaret sicil gazetesinin örneğinin dosyada bulunduğu, söz konusu belgelerde şirketin ticari merkezinin İstanbul İli olarak belirtildiği, belgelerde bulunan bilgilerin anılan isteklinin dosyasında belirtilen bilgiler ile uyumlu olduğu, dosyada bulunan bilgi ve belgelerden anılan isteklinin yerli istekli olduğunun mevzuata uygun olarak tevsik edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, anılan isteklinin yerli istekli olduğuna dair belgesinin bulunmadığı yönündeki ihale komisyonu kararı yerinde görülmemiştir.   

 

3) Teknikel Tic. ve San. A.Ş.’nin teklifinin Teknik Şartnamenin C2 maddesine uygun olup olmadığı hususuna ilişkin olarak yapılan değerlendirme;  

 

            Kemik Dansitometre Cihazı Teknik Şartnamesinin 2 nci maddesinde sistemi oluşturan birimler; bilgisayar ünitesi, yazılım (sotfware), röntgen jeneratörü, dedektör, tarama sistemi, hasta masası, kayıt ve arşiv sistemi olarak belirtilmiş olup Şartnamenin “C. Röntgen Jeneratörü” başlıklı bölümü kapsamındaki C.2. maddesinde; “Röntgen jeneratörüne ait bilgiler firmalarca tekliflerde belirlenecektir. Radyasyon doz oranları uluslar arası standartlarda olacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale ilânının 4.2.4 numaralı maddesinde ve İdari Şartnamenin 7.3.4 numaralı maddesinde yapılan düzenlemelerde; isteklilerin teklif edilen kemik dansitometre cihazının tanıtım kataloğunu komisyona getirmek zorunda olduğu belirtilmiştir.             

 

Başvuru sahibinin dosyasının incelenmesinden; teklif edilen cihazın/sistemin Teknik Şartnameye uygun olduğuna dair beyanname verildiği, Teknik Şartnamenin her bir maddesine karşılık açıklama yapıldığı, Şartnamenin C.2 numaralı maddesine karşılık olarak; cihaz/sistem için bilgi verildiği, açıklama yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, teklif edilen ürüne ait teknik doküman ve Türkçe kullanma kılavuzu da dosyada bulunmaktadır. Netice itibariyle, teklifin Teknik Şartnamenin C.2 numaralı maddesine uygun olmadığına dair idare kararının yerinde olmadığı, teklifin ihale dokümanına uygun olarak sunulduğu anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dilekçesindeki iddialar hususunda idarenin cevap vermemesine ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin dilekçesi üzerine idarece verilen 23.11.2007 tarihli yazılı cevapta dilekçenin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğe uygun olmadığı belirtilerek başvuru reddedilmiştir. İdare dilekçede gördüğü eksikliği açık ve net olarak belirtmemiştir. İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihale kararına karşı verilen ve 22.11.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçenin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle aksi yöndeki idare kararı yerinde görülmemiştir.  

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde; idarenin teklifi değerlendirme dışı bırakma kararının mevzuata uygun olmadığı, şikayetin yerinde olduğu anlaşılmıştır.       

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararının iptali ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından Kemik Dansitometre Cihazı Alımı İşi işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 13.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye iki (2) isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 85.500,00 YTL olan ihalede;

 

            Teknikel Ticaret ve Sanayi A.Ş. 79.900 YTL bedeli teklif etmiş ancak yeterlik değerlendirilmesine ilişkin belgeleri sunmadığından teklif değerlendirme dışı bırakılmış,  Ceylan Med Tıbbi Ürünler İç ve Dış Tic. Paz. Ltd. Şti. ise  80.100 YTL teklif bedeli ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir.

 

            İhaleye katılan 2 istekliden birinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması,  kalan tek geçerli teklifin yaklaşık maliyete yakın olması dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda  oluşmadığı anlaşılmıştır.  

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “Temel İilkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

        

   İncelemeye konu ihalede;  iki teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu, Kurulun düzeltici işlem kararına göre ikinci teklif değerlendirmeye alınsa bile her iki teklifin  birbirine yakın ve yaklaşık maliyet civarında olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, anılan Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul