İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-348
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-348 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 19.08.2008 tarih, 2008/UM.Z-3485 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :141
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-348
Şikayetçi:
 Entmed Tıbbı ve Elektronik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocamansur Sok. No:113/115 K:1 D:12 34381 Şişli / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Nafiz Kurt Bafra Devlet Hastanesi Baştabipliği,İshaklı Mahallesi 55400 Bafra / SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36719
Başvuruya konu ihale:
 2007/99658 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı (2.Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 07.1007.0160/2007-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nafiz Kurt Bafra Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 14.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz alımı ihalesinin 2. kalemdeki Ameliyat Masası kısmına” ilişkin olarak Entmed Tıbbı ve Elektronik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.12.2007 tarih ve 36719 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalede 2. kalemdeki Ameliyat Masası için teklif verdikleri,

 

a) İhale dokümandaki düzenleme uyarınca idarenin firmalarını demonstrasyona  çağırdığı, 25.10.2007 tarihinde gerçekleştirilen demonstrasyon sonucunda tekliflerinin teknik şartnameye uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihale kararı verilmeden önce değerlendirme aşamasında demonstrasyona çağırılmalarının yerinde olmadığı, demonstrasyonun numune gibi değerlendirilmemesi gerektiği, teklif edilen ürünün uygunluğunun malın muayenesi ve kabulü aşamasında yapılması gerektiği, ihale dokümanına uygun ürünü vereceklerine dair taahhütte bulundukları,

 

b) İhale üzerinde bırakılan firmanın ihalelerden yasaklı bir firmanın yetkili temsilcisi/satıcısı olduğu, ihale yasaklısı firmanın mallarını ihalede teklif etmek ve yasaklı firmanın yetki belgesi ile ihaleye katılmanın 4734 sayılı Kanuna aykırılık oluşturduğu, yasaklı firmanın dolaylı olarak ihaleye katılmış olduğu, Kanuna muhalefet edildiği,

 

c) Kesinleşen ihale kararının tebellüğünden itibaren süresi içerisinde ihale kararına karşı itirazda bulundukları, ancak idarenin ihale üzerinde bırakılan firma ile sözleşme imzalarken 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenmiş sürelere uymadığı,

 

d) İdarenin bir firmaya yönelik işlem yaptığı, ihalenin firmalarına verilmesi gerektiği,

 

İddia edilmektedir.   

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin 12 kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin şikayete konu ameliyat masası kısmı için dört istekli tarafından teklif verilmiştir.  İhale komisyonu başvuru sahibi dahil isteklilerden üçünün teklif ettiği ameliyat masasının teknik şartnameye uygun olmadığı, bir isteklinin teklifinin uygun olduğu hususunda tespitte bulunarak söz konusu istekli sözleşme imzalamıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, 07.11.2007 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararının aynı tarihte iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru sahibinin adresine gönderildiği, kararın 16.11.2007 tarihinde başvuru sahibinin adresine tebliğ edildiği, idarenin 20.11.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzaladığı, başvuru sahibinin ihale kararına karşı sözleşmenin imzalanmasından sonra 21.11.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazda bulunduğu, idarenin 23.11.2007 tarihli cevap ile itirazı reddettiği, söz konusu cevapta özetle; sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uyularak imzalanmış olduğu, idareye verilen itiraz (şikayet) dilekçesinin sözleşmenin imzalanmasından sonra kayıtlara alındığı, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine istinaden şikayetin dikkate alınmadığı ve başvurunun reddedildiği hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesinde;           

 

“İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

 

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” hükmü,  

 

                  Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında;

 

“41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmü,  

 

            Kanunun 55 inci maddesinin bir  ve ikinci fıkralarında ise; 

 

            “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

Bu şikâyetler;

 

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

 

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 

İdarece dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.  

 

            Yukarıda yer verilen hükümler ve somut olay dikkate alındığında; idarenin kesinleşen ihale kararının postaya verilmesini takip eden yedinci günü tebliğ tarihi olarak kabul etmesinde ve kararın istekliye tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonraki beş günlük sürenin bitiminden sonra sözleşme imzalamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin dilekçesine istinaden idarece verilen cevap yerinde bulunmaktadır.   

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

                                                  

Açıklanan nedenlerle,  

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

Nafiz Kurt Bafra Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 12 kalem Tıbbi Cihaz Alımı  (şikayet konusu 2. kalem: ameliyat masası) işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, onyedi (17) adet ihale dokümanının satın alındığı, 14.09.2007 tarihinde yapılan ihaleye onbeş (15) isteklinin katıldığı, şikayet konusu 2. kalem için ise dört (4) isteklinin teklif verdiği, toplam yaklaşık maliyeti 675.300,00 YTL ve şikayet konusu (2 adet) ameliyat masasının yaklaşık maliyetinin 50.000,00 YTL olduğu ihalede;

 

            İhaleye teklif veren 4 istekliden 3’ünün teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olup, Bütün Med Bütün İlaç ve Hammaddeleri Tıbbi Cihazlar İnş. Turizm İthalat İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 55.770 YTL teklif bedeli ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale bu istekli üzerinde bıraklımştır.

 

            İhaleye katılan 4 istekliden 3’ünün teklifinin değerlendirme dışı bırakılması,  kalan tek geçerli teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda  oluşmadığı anlaşılmıştır.  

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “Temel İilkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

        

   İncelemeye konu ihalede; 17 yedi  adet ihale dokümanının satın alındığı, şikayete konu 2 nci kaleme dört teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu ve bunun da yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu göz önüne alındığında, bu durum 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ve “kaynakların verimli kullanılması” ilkelerine aykırılık oluşturduğundan, anılan Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul