İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-349
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-349 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 19.08.2008 tarih, 2008/UM.Z-3495 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :142
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-349
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Atatürk Caddesi no. 380 K.7 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü,İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Aziziye Mahallesi Okul Sokak DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37357
Başvuruya konu ihale:
 2007/172277 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi Sistemleri Donanım ve Yazılım Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 07.10.30.0134/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgi Sistemleri Donanım ve Yazılım Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri  Tic. A.Ş.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.12.2007 tarih ve 37357 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

           İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Düzce Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.11.2007 tarihinde yapılan “Bilgi Sistemleri Donanım ve Yazılım Alımı” ihalesine ilişkin olarak doküman satın aldıkları,

 

            1) İhale ilanı diğer hususlar bölümünde alınacak olan donanım, yazılım sistemi ve özellikleri bölümünün sonunda “İdari ve teknik şartnamede yazılıdır.” ifadesinin yer aldığı, ancak idari şartnamede böyle bir bilgi bulunmadığı dolayısıyla da ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında çelişki olduğu,

 

          2) Teknik şartnamenin 2.1.4 maddesinde düzenlenen demostrasyona ilişkin düzenlemenin Sağlık Bakanlığı’nın 2007/82 no’lu genelgesine aykırı olduğu, ayrıca düzenlemenin açık ve net olmadığı,

 

          3)  Teknik şartnamenin 2.1.56 maddesinin Sağlık Bakanlığının 2006/108 no’lu genelgesi ile uyumsuz olduğu, işin amaç ve kapsamı ile çeliştiği,

 

           4)  Teknik şartnamenin sunucuda kullanılacak ekrana ilişkin özellikleri düzenleyen 7.2.9 maddesinin belli bir marka monitörü tarif ettiği,

 

           5)  Teknik şartnamenin 4.2.1 maddesinde yer alan veri tabanı işletim sistemlerine ilişkin verilen “İşletim sistemi sınırsız olmalıdır.” maddesinin diğer maddelerde veri tabanı işletim sistemi sunucusu olarak tarif edilen Windows Server 2003 işletim sistemince karşılanamadığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin Düzce Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile yapılan “Bilgi Sistemleri Donanım ve Yazılım Alımı” işi olduğu, ihaleye 2 isteklinin katıldığı, her 2 isteklinin de geçerli teklif olarak kabul edildiği,  idari şartname hükmüne göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde ihalenin bırakılarak (en düşük fiyat esası) sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İhale ilanının diğer hususlar bölümünde, “İdari ve teknik şartnamede yazılıdır.” ibaresi bulunan bir düzenleme mevcuttur.

 

  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin son fıkrasında; “İhale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.”  hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede ihale dokümanını oluşturan belgelerde herhangi bir çelişkiye rastlanılmamış olup, şikayetçinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdarece hazırlanan teknik şartnamenin 2.1.4 maddesi; “İstekli firmaların teklif dosyaları incelendikten sonra ihalede kalan isteklilerin, BBSK-BS otomasyon yazılımlarını ihale komisyonu üyelerine demonstrasyon yapacak, ihale komisyonu teknik şartname kapsamında uygulama yazılımının istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını inceleyecektir. Demo sonucunda yetersiz kalan firmanın fiyat unsurlarına bakılmayacaktır.” şeklindedir.

 

            Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından 03.01.2008 tarih ve 199 sayılı yazı ile görüş sorulmuştur.

 

 Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından 07.01.2008 tarih ve 35 sayı ile gelen görüşte; “Bakanlığımızın 2007/82 Nolu Genelgesi ile, Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılmakta olan Hastane Bilgi Sistemi ihalelerinin mevzuata uygun ve dolayısıyla kesintiye uğramaksızın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yayımlanmış olup Genelge Metni Hazırlıkları sırasında, Başkanlığımıza ulaşan itiraz ve şikayet konulu dokümanlar ve Kamu İhale Kurumunun konuyla ilgili çok sayıdaki Kurul Kararları (Uyuşmazlık Kararları) ve Tutanakları incelenmiştir.

Bu incelemeler neticesinde oluşturulan 2007/82 Nolu Genelgenin Diğer Hususları içeren üçüncü bölümünün d) maddesi şöyledir: "Demonstrasyon istenmesi: Bilgi sistemi ihalelerinde şartnamelerde yer alan "idare demo (demonstrasyon) isteyebilir" gibi kesinlik ifade etmeyen maddelere yer verilmeyecektir. Şayet demonstrasyon isteniyorsa ne ile, nerede, nasıl, ne zaman yapılacağına, demonstrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağına ve demonstrasyon sonrasında nelere karar verileceğine dair açık, anlaşılır hükümler yer almalıdır. Demo neticesindeki nihai karar ihale komisyonuna aittir. "

İdarece oluşturulan şartnamenin 2.1.4 maddesindeki ifade "isteyebilir" şeklinde muğlak bir ifade olmayıp bir demonstrasyon yapılacağı kesindir. Demonstrasyonun BBSK-BS yazılımı ile yapılacağı (ne ile sorusunun cevabıdır), ihale komisyonuna yapılacağı (nerede), teklif dosyaları incelendikten sonra yapılacağı (ne zaman), teknik şartname kapsamında Uygulama yazılımının istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı (demonstrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağı), demo sonucunda yetersiz kalan firmaların fiyat unsurlarına bakılmayacağı (demonstrasyon sonrasında nelere karar verileceği) hususları yer almaktadır. Burada açık kalan tek soru "nasıl" sorusu olup bu sorunun da "uygulama yazılımı üzerinden" bir demo yapılacak olması sebebiyle cevabını bulduğu düşünülmüştür.” cevabı verilmiştir.

 

             İhale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdarece hazırlanan teknik şartnamenin 2.1.56 maddesi; “Sistemde tutulan tüm veriler ve lisans bedeli ödenmiş olan tüm yazılımların kullanım hakkı İdareye aittir. Sözleşme herhangi bir şekilde sona erdiğinde sistem çalışır vaziyette ve veriler en son haliyle müdürlüğümüzün kayıtlı olan veritabanınca üretilmiş veritabanı biçiminde yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir. Sistemde tutulması gereken tüm veriler sözleşme süresi sona erdiğinde sisteme kaydedilmiş olmalı ve sistemden üretilebilecek tüm rapor, çıktı ve faturalar kusursuz olarak çalışır olmalıdır” şeklindedir.

 

            Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından 03.01.2008 tarih ve 199 sayılı yazı ile görüş sorulmuştur.

 

            Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından 07.01.2008 tarih ve 35 sayı ile gelen görüşte; “Bu itiraz konusu incelenirken 2006/108 sayılı Genelgemize bakılmıştır. Bu Genelgemizin 3. Maddesinde "Hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımların bir sonraki ihale döneminde kullanım dışı kalması durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple, hastane bilgi sisteminde tutulan veriler... " ifadesi yer almaktadır. Gerçekten de hizmet alımı yoluyla tedarik edilen gerek Hastane Bilgi Sistemleri gerekse Birinci Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Sistemleri bir sonraki ihale döneminde kullanım dışı kaldıklarında, eski sistemde yer alan veriler yeni uygulamaya aktarılamadığında, her ihale döneminde çok ciddi tecrübe ve kaynak israfı yaşanmaktadır. Ancak Genelgenin bu maddesi Hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımları kapsamaktadır.

Ayrıca, 2006/108 sayılı Genelgemizin ilk paragrafında "Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşların döner sermaye kaynaklarından yapmış oldukları bilgi işlem ihalelerinde kılavuzluk etmek ve kurumlarımız arasındaki uygulama birliğini sağlamak amacıyla, Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alım Kılavuzu, Hastane Bilgi Sistemleri Alımı Çerçeve ilkeleri Dokümanı ve Birinci Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Sistemi Alımı Çerçeve ilkeleri Dokümanı hazırlanmış ve kurumlarımızın kullanımına sunulmuş olmasına rağmen bir çok ihalede bu kılavuzlarda belirtilen gerekliliklerin dikkate alınmadığı görülmektedir. Bilgi Sistemleri ihale hazırlıkları yapmakta olan kurumlarımız bu dokümanları incelemeli, şartnamelerini buna göre hazırlamalıdır. " Denilmektedir.

Yapılan incelemede idare, şartnamesindeki 2.1.56 maddesi Birinci Basamak Sağlık Kurumlarının Mal Alımı şeklindeki bilgi sistemi ihalelerine kılavuzluk etmek bakımından başkanlığımızca hazırlanıp yayımlanan Birinci Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Sistemi Alımı Çerçeve İlkeleri Dokümanı ´nın BİLGİ SİSTEMİ ALIMI İÇİN GENEL KOŞUL VE ÖNERİLER başlığı altındaki GENEL KOŞULLAR bölümünde aynen yer almaktadır.

Mal alımı metoduyla yapılan tedariklerde idare en az "Sistemde tutulan tüm verilerin ve lisans bedeli ödenmiş olan tüm yazılımların kullanım hakkının Alıcı´ya ait olduğunu, Sözleşme herhangi bir şekilde sona erdiğinde sistemin çalışır vaziyette ve verilerin en son haliyle Alıcı´nın istediği formatta Satıcı tarafından Alıcı´ya teslim edilmesi gereğini, Sistemde tutulması gereken tüm verilerin sözleşme süresi sona erdiğinde sisteme kaydedilmiş olmasını ve sistemden üretilebilecek tüm rapor, çıktı ve faturaların kusursuz olarak üretilmiş olması gerektiğini" belirtmelidir. İsterse ek olarak verilerini 2006/108 sayılı Genelgemizin 3. Maddesinde yer alan hükümlere göre de ayrıca teslim alabilir.” cevabı verilmiştir.

 

             İhale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, şikayetçinin iddiasının yerinde  olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

             Teknik şartnamenin 7.2.9 maddesinde veri tabanı sunucusu ekranına ilişkin olarak özellikler düzenlenmiştir.

 

             Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından 03.01.2008 tarih ve 199 sayılı yazı ile görüş sorulmuştur.

 

 Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından 07.01.2008 tarih ve 35 sayı ile gelen görüşte; “Teknik şartnamenin, sunucuda kullanılacak ekrana ilişkin özelliklerini düzenleyen 7.2.9 maddesi, Başkanlığımızca yayınlanan "2007 Yılı Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alım Kılavuzu" nun 3.4.1 başlığı altındaki teknik özellikler modifıye edilerek hazırlanmış ve bazı değişiklikler yapılmıştır.

Teknik Şartname hazırlanırken belirli bir markayı tarif etme ihtimalini ve istenilen ürünün bulunamama ihtimalini ortadan kaldırmak için teknik özellikler, değer aralıkları verilerek veya "en az/en fazla" gibi ifadeler kullanılarak düzenlenir. İdare Teknik Şartnamesinde ki bazı maddelerde söz konusu esnekliği sağlayamadığından Başkanlığımızca yapılan araştırmalarda bu özellikleri birebir destekleyen birden çok ürüne rastlanmamıştır.

Ancak donanım alımlarında genel yaklaşım asgari teknik özelliklerin belirlenmesi şeklinde olduğundan, şartnamede belirtilenlerden daha üst bir konfigürasyona sahip ürünlerin teklif edilmesinde sakınca yoktur. Ayrıca bu ürün, ihale ile alınmak istenen ürünlerin tamamı içerisinde oldukça küçük bir parçadır.” cevabı verilmiştir.

 

            İhale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin veritabanı bilgisayar network işletim sistemini düzenleyen  4.2.1 maddesi;  “İşletim sistemi sınırsız olmalıdır.” şeklindedir.

 

            Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından 03.01.2008 tarih ve 199 sayılı yazı ile görüş sorulmuştur.

Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından 07.01.2008 tarih ve 35 sayı ile gelen görüşte;  “İdare´nin hazırladığı Teknik Şartnamenin 4.2. maddesindeki "Veritabanı Bilgisayar Network İşletim Sistemi" başlığı altındaki 4.2.1. maddesinde belirtilen "İşletim Sistemi sınırsız olmalıdır" ifadesi için Başkanlığımız tarafından şartnamenin bütünü ve sıralanışı da gözetilerek yapılan incelemede sözü edilen şartın Veri Tabanı Yönetim Sisteminin (VTYS) üzerinde çalışacağı sunucuya ait İşletim Sistemi ile ilgili olduğu kanaatine varılmıştır. Teorik olarak da VTYS´nin üzerinde çalışacağı sunucuya ait işletim sisteminin sınırsız kullanıcıyı destekleyebileceği bilinmektedir.” cevabı verilmiştir.

 İhale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

           Teknik şartnamenin 2.1.54 maddesinde; “İsteklilerin ISO 9001:2000 Kalite Güvence Sistemi Sertifikasına sahip olması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu düzenleme  ilanda ve idari şartnamede yer almamaktadır.
          4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde; “…İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.
d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.
e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.
f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler …”  hükmüne yer verilmiştir.

 

       Söz konusu hükümden hareketle yeterlik değerlendirmesine ilişkin bir belgenin ilanda ve idari şartnamede belirtilmeyip teknik şartnameye yazılması mevzuata aykırıdır.

 

      ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

     1) Teknik şartnamenin 2.1 maddesinde isteklilerden madde madde teknik şartnameye uygunluk cevabı istenmiştir. Söz konusu cevapların açıklayıcı, yalın ifadelerle ve yoruma açık olmayan bir biçimde sunulması istenmiş, isteklilerin teknik şartnameye cevap vermekle teknik şartname kapsamındaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılacakları düzenlenmiştir.

 

     Teknik şartnamenin 3.4.4.11.1 maddesinde ; “…Kurumda kimin hangi yetkilerle hangi verilere ulaşacağı çok iyi tanımlanmalıdır. Rol bazlı yetkilendirme yapılmalıdır ve yetkisiz kişilerin hastanın sağlık kayıtlarına erişmesi mümkün olmamalıdır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

     İhale üzerinde bırakılan Akgün Ltd. Şti.’nin vermiş olduğu teknik şartname cevaplarının 3.4.4.11.1 maddesinde; “Kurumda kimin hangi yetkilerle hangi verilere ulaşacağı çok iyi tanımlanır. Rol bazlı yetkilendirme yapılır ve yetkisiz kişilerin hastanın sağlık kayıtlarına erişmesi mümkün olur” denilerek, teknik şartnamenin ilgili maddesine uygun cevabın verilmediği anlaşılmış olup, teklifin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

 

     2) İlanın 4.3.1 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %40 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

       Söz konusu iş “Bilgi Sistemleri Donanım ve Yazılım Alımı” olup, ilanın 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesine göre de benzer iş olarak “Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlara donanım ve yazılım temini işi” kabul edilecektir.

 

      İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Fonet Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu Şanlı Urfa Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinde işin adı “Bilgisayar Hizmet Alımı” olarak belirtilmiş olup, söz konusu işin ihale konusu alım veya benzer işle uyumlu olmadığı anlaşıldığından, teklifin  4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

        Sonuç olarak inceleme konusu ihalede geçerli teklifin kalmadığı anlaşılmıştır.

 

        Açıklanan nedenlerle;

 

        4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

       
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul