En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-350
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-350 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 19.08.2008 tarih, 2008/UM.Z-3501 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :143
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-350
Şikayetçi:
 Sema Diş Deposu/Abdullah EREN, Adakale Sokak 16/2 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği,Gazikemal Mahallesi Abdurrahman Paşa Caddesi 43050 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 314
Başvuruya konu ihale:
 2007/180964 İhale Kayıt Numaralı “Diş Üniti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 07.00.05.0134/2008-7 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği tarafından 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diş Üniti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sema Diş Deposu/Abdullah EREN’in 04.01.2008 tarih ve 314 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği tarafından 28.11.2007 tarihinde yapılan “Diş Üniti Alımı” ihalesine katıldıkları, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmasına rağmen değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye itiraz başvurularının henüz sonuçlandırılmadan ihale sürecine devam edilerek ihale konusu alıma ilişkin ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi firmadan montaj işlemlerinin başlatıldığı iddia edilmektedir.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin ve   4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

           İhalelere Yönelik Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

         Aynı Yönetmeliğin  22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

           İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul