İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-354
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-354 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 26.08.2008 tarih, 2008/UM.Z-3540 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :148
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-354
Şikayetçi:
 Medel Tıp Tıbbi Ekipmanlar İmalat İth. İhr. Ltd. Şti., Sağlık 1 Sokak 7/1-4 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi,Kızılay Sokak No:4 06100 Sıhhiye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2007 / 36202
Başvuruya konu ihale:
 2007/163002 İhale Kayıt Numaralı “Hastanenin 2007 Yılı GEC Kliniği 6 Kalem Tıbbi Cihaz Temini İhalesi (3. Kalem Ultrasonik Cerrahi Aspiratör 1 Adet)”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 07.09.89.0027/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi’nce 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanenin 2007 Yılı GEC Kliniği 6 Kalem Tıbbi Cihaz Temini İhalesinin 3. Kalem Ultrasonik Cerrahi Aspiratör 1 Adet” alımına ilişkin olarak Medel Tıp Tıbbi Ekipmanlar İmalat İth. İhr. Ltd. Şti.’nin 14.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.12.2007 tarih ve 36202 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede 3 üncü kalem Ultrasonik Cerrahi Aspiratör Cihazı’na ait teknik şartnameye sadece Deltamed firmasının distribütörlüğünü yaptığı Cusa Excel (Tyko Valleylab-Integra) marka cihazın uyduğu, konu ile ilgili olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve teknik şartnamede yer alan maddelerin tek tek ele alınarak düzeltilmesinin talep edildiği, ancak idarece teknik şartnamedeki ilgili maddelerin değiştirilmediği, teknik şartnamenin bu haliyle rekabeti engellediği ve söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. ...

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

....” hükmü,

5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. ...” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak ihale işlem dosyasında yapılan incelemede, idari şartnamede ihale konusu alımın adının 6 kalem tıbbi cihaz temini olarak belirtildiği, 10 adet ihale dokümanı satın alındığı ve 8 istekli tarafından teklif verildiği, ancak ihale konusu alımın şikayete konu 3 üncü kalemine ilişkin olarak bir istekli tarafından teklif verildiği, teklif sahibinin başvuru sahibi tarafından iddia edildiği gibi Deltamed Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ve teklif edilen cihazın ise yine başvuru sahibince iddia edilen İntegra marka Cusa Excel 8 model cihaz olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından, ihale dokümanı satın alındığı tarih olan 14.11.2007 tarihinde teknik şartnamenin ilgili maddelerinin düzeltilmesi ve ihalenin rekabete açılması talebiyle idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

İdarece, başvuru sahibine gönderilen cevabi yazıda, şikayete konu hususların tek tek değerlendirildiği, ancak başvuru sahibince talep edilen değişikliklerin uygulanmasının mümkün olmadığı, bu durumda hastanelerinin ihtiyacı olan cihazı alamayacakları anlayışıyla ve teknik şartnamede yer alan mevcut düzenleme uyarınca ihale sürecine devam edildiği anlaşılmıştır.

Yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, şikayete konu mal kalemi ile ilgili olarak yapılan incelemede, Ankara Ticaret Odası tarafından anılan idareye gönderilen 08.01.2007 tarihli “fiyat belirlenmesi” konulu yazıda; “... 3,5 ve 6 ncı kalemler için teknik şartnameye uyabilen 1 (bir)’er teklif fiyatı alınabildiği, ...” ifadesine yer verildiği, ayrıca yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılmak üzere proforma fatura yoluyla fiyat tespitine gidildiği, fiyat teklifinde bulunan firmanın ihale üzerinde bırakılan Deltamed Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. olduğu yaklaşık maliyet hesap cetvelinden anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, anılan ihalede başvuru sahibince iddia edilen tek bir firma tarafından teklif verilmiş olması ve teklif edilen cihazın iddia edilen marka ve model olması nedeniyle idarece düzenlenen teknik şartnamenin anılan Kanunun 12 nci ve 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oy çokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; on  adet ihale dokümanının satın alındığı, şikayete konu 3 üncü kaleme bir teklifin sunulduğu gözönüne alındığında 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul