İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-357
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :151
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-357
Şikayetçi:
 Santek Sağlık Turz. Teks. San. Tic. Ltd. Şti., Mustafa Kemal Mah. 6. Cad. No: 57/1 06520 Söğütözü/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Pınarbaşı Mah. Sanataryum Cad. No:1 Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 862
Başvuruya konu ihale:
 2007/150147 İhale Kayıt Numaralı “93 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (67. Kalem Alkol Bazlı El Antiseptiği)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 07.00.21.0165/2008-4 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “93 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesinin 67 nci Kalem Alkol Bazlı El Antiseptiği Alımına” ilişkin olarak Santek Sağlık Turz. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.01.2008 tarih ve 862 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin 67 nci kalemine teklif verdikleri ve teklif ettikleri ürünün teknik şartnamede istenen etken madde bileşenini karşıladığı, ancak teknik şartnamenin 7 nci maddesinde yer alan “Ürün ambalajları kullanım sırasında dahi kapalı sistemi koruyacak valf sistemine sahip olmalıdır. Böylece kontaminasyon riski ve içeriğindeki alkol oranının azalması engellenecektir.” ibaresinde istenen koşulu karşılamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde yer alan “en az 700ml içeren kullanıma hazır kaplar içinde bulunmalıdır” ifadesinin tek bir firmayı tanımladığı, bu konuda idareye şikayette bulundukları ancak şikayetlerinin uygun bulunmadığı, valf sistemi ile kilit kapak dispenser pompanın aynı görevi gördüğü ve dispenser pompa ile de alkolün buharlaşmadığı, teklif ettikleri ürün içeriği teknik şartnameyi karşıladığı halde ambalaj sistemini farklı olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sonucu kamu zararının doğacağı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 10.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak idarenin şikayet üzerine verdiği 11.10.2007 tarihli cevabın kendisine (cevabın bildirim tarihi bilinmemekle beraber bildirimin en geç kesinleşen ihale kararının bildirim tarihi olan 14.12.2007 tarihinin olacağının kabulü ile) bildirimini izleyen sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 09.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Söz konusu ihalede; ihalenin şikayete konu Kalem olan Alkol Bazlı El Antiseptiği kalemine 4 isteklinin teklif verdiği, 3 isteklinin teklifinin valf sistemi olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, sonucunda bu kalemde geçerli tek teklifin bulunduğu ve ihalenin bu teklifi veren Senar Med. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti.’i üzerinde bırakıldığı, ihalenin şikayete konu kalemine ilişkin olarak Park Med. Elekt. Elektro. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Antiseptik On Med. Ecz. Ve Sağ. Ürn. Tic. A.Ş. tarafından da şikayette bulunulduğu, ihalenin 1, 2, 8, 10, 16, 17, 19, 22, 28, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 76, 84, 86 ve 93 üncü kalemlerine teklif verilmediği, 6, 11, 12, 13, 51, 52, 55 ve 59 uncu kalemlerine verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 83 üncü kaleminin iptal edildiği, ihalede 58 kalem malzemenin alımına karar verildiği, bu aşamada şikayetin teknik görüş alınmadan sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı hususları tespit edilmiştir.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 10.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayetin 11.10.2007 tarihli yazı ile uygun bulunmadığı, ancak dosya muhteviyatından bu yazının başvuru sahibine tebliğ tarihinin belli olmadığı, ihaleye ilişkin alınan ihale komisyonu kararının ihale yetkilisince 14.10.2007 tarihinde onaylandığı ve kesinleşen ihale kararının şikayetçiye 14.12.2007 tarihinde bildirildiği, şikayetçinin 28.12.2007 tarihli dilekçe ile idareye tekrar şikayette bulunduğu, idarece şikayetin 31.12.2007 tarihli yazı ile uygun bulunmadığı, cevabın şikayetçiye aynı tarihte tebliğ edildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 09.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

           

            İncelenen ihalede, itirazen şikayetin süresinde yapılmadığı ancak Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine ilişkin karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle Kurul kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul