En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-388
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :18
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-388
Şikayetçi:
 İbo Market / İbrahim Halil Darıcı, Bahçelievler Mahallesi K.İsmailpaşa Sokak No: 3/1 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 5 nci Zırhlı Tugay Komutanlığı, Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1419
Başvuruya konu ihale:
 2007/187377 İhale Kayıt Numaralı “Böreklik Yufka Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 07.00.32.0105/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            5 nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nca 02.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Böreklik Yufka Alımı” ihalesine ilişkin olarak İbo Market / İbrahim Halil Darıcı ’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.01.2008 tarih ve 1419 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede ürüne ait TSE ve şirkete ilişkin ISO belgesi ile üretim izin belgelerinin birlikte istenilmesinin rekabeti engellediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.1. maddesinde ilgili Bakanlıktan alınmış Gıda Üretim İzin Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,  mal/mallara ait TSE belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile üretici firmaya ait Kalite Sistem Yönetim Belgesinin (ISO v.b.) aslı veya noter tasdikli suretinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. “ hükmü ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece söz konusu şartnamesinin 7.1 maddesinde istenilen belgelerin isteklilerin teklif edeceği ürüne ve teklif sunan isteklinin yapısına yönelik düzenlemeler olduğu, başvuru konusu ihaleye katılan istekli sayısı da dikkate alındığında anılan düzenlemelerin rekabeti engellemediği dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul