İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-390
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :20
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-390
Şikayetçi:
 Görkem Medikal Tic. San. Ltd. Şti., Ankara Caddesi Çağlayan İş Merkezi No: 13 Kat: 2 İzmit/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Derince Devlet Hastanesi Baştabipliği,İbn-i Sina Mah. Lojman Sok. Sopalı Mevkii 41900 Derince/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36797
Başvuruya konu ihale:
 2007/153224 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı 3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem Hormon Analizörü Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 07.10.18.0110/2008-81E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Derince Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 02.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı 3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem Hormon Analizörü Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Görkem Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 08.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2007 tarih ve 36797 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin teknik şartnameyi karşılamamasına rağmen idarece kabul edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Teknik şartnamenin;

 

 

“Cihazın Özellikleri” başlıklı 2 nci maddesinde; “Cihazın saatteki hızı en az 250 test/h olmalıdır. Cihaz 24 reaktifi yükleyip çalışabilmeli ve aynı gün içerisinde sonuç verebilmelidir. (poliklinik sonuna kadar) bu test ve reaktif yükleme kapasitesine 1 veya 2 cihazla ulaşılabilmelidir.”,

 

14 üncü maddesinde, “Cihazın en az 20 parametresi bir seferde çalışabilmelidir.”

 

“Garanti” başlıklı 6 ncı maddesinde ise; “Birden fazla cihaz kuran firmalar ikinci cihaz için de şartnamedeki bütün hükümleri yerine getirmek zorundadır.”

 

Düzenlemeleri yapılmıştır.

 

İhale uhdesinde kalan isteklinin, “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” incelendiğinde, teknik şartnamenin “Cihazın Özellikleri” başlıklı,

 

2 nci maddesine, “Firmamızın teklif ettiği cihazın saatteki hızı 258 test/h olmaktadır. Cihaz 24 reaktifi yükleyip çalışabilmekte ve aynı gün içerisinde sonuç verebilmektedir. (poliklinik sonuna kadar) bu test ve reaktif yükleme kapasitesine 2 cihazla ulaşılabilmektedir.”

 

14 üncü maddesine, “Firmamızın teklif ettiği cihaz 25 test parametresi bir seferde çalışabilmektedir.”

 

“Garanti” başlıklı 6 ncı maddesine ise, “Birden fazla cihaz kuran firmamız ikinci cihaz için de şartnamedeki bütün hükümleri yerine getirmek zorundadır. Firmamız kabul eder.”

 

Şeklinde cevaplar verdiği görülmüştür.

 

Diğer taraftan, teknik şartnamenin, “Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı 3 üncü maddesinde,  “Teklif edilen cihazın demonstrasyonu kurum istediği taktirde şartnamede yer alan parametreleri içerecek şekilde yapılacaktır.” düzenlemesi yapılmış olup,  ihale uhdesinde kalan istekliden şikayet konusu cihazın demosunun yapılması talep edilmiş olup, yapılan demonstrasyon işlemi sonucunda, söz konusu cihazın teknik şartnameye uygun bulunduğu tutanak altına alınmıştır.

 

İdarece yapılan düzenlemeler ve işlemler birlikte değerlendirildiğinde, teknik şartnamenin, “Cihazın Özellikleri” başlıklı, 2 nci maddesinde yer alan 1 veya 2 cihazla ulaşılabilmesi gerektiği belirtilen hususun, cihazın saatteki hızı ve reaktif kapasitesine ilişkin olup, bunun dışında kalan şartların tek cihazla sağlanacağı anlaşılmaktadır. Her iki cihazın teknik şartnamenin tüm özelliklerini karşılayacağına ilişkin bir düzenlemeye de rastlanmamıştır. “Garanti” başlıklı, 6 ncı maddede yer alan düzenlemenin ise cihazın özelliklerine ilişkin olmadığı, sadece garanti şartlarını ifade ettiği anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan demonstrasyon işlemi sonucunda, ihale uhdesinde kalan isteklinin teklifinin teknik şartnameyi karşıladığı tespit edilmiş olup, idare tarafından gerçekleştirilen söz konusu işlemde, mevzuata ve idarece yapılan düzenlemelere aykırılık tespit edilmediğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul