• Karar No: 2008/UM.Z-391
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :21
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-391
Şikayetçi:
 Silver Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. Vekili: Av. Bekir ŞAHİN, İnönü Cad. 38/309 Güngören/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İstanbul Tıp Fakültesi),Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. Horhor Cad. No:3/4 34080 Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37221
Başvuruya konu ihale:
 2007/132863 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Çok Kişilik Basınç Odası ve Donanımları Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 07.10.26.0134/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Adet Çok Kişilik Basınç Odası ve Donanımları Alımı  ihalesine ilişkin olarak Silver Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş.’nin vekili Av. Bekir ŞAHİN’in 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.12.2007 tarih ve 37221 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) Anılan idare tarafından 18.05.2007 tarihinde yapılan 2007/39113 İhale Kayıt Numaralı ihaleye, Hipertek Ltd. Şti. tarafından sahte ISO belgesi sunulduğu, bu durumda belgede sahtecilik suçunu da işlemiş bulunan Hipertek Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince kamu ihalelerine girmemesi gerektiği, anılan şirketin adli ve idari iş ve işlemelerinin zaman almasından istifade ile ihalelere girmeye devam ettiği, 02.02.2007 tarihinde 2006/190398 İhale Kayıt Numaralı ihaleye, anılan şirket tarafından sunulan ISO belgesinin geçersiz olduğu, çünkü belgenin geri çağrıldığı,

 

Ayrıca, anılan şirket tarafından sunulan ISO belgesinin “Basınç Odaları” ile alakalı olmadığı, mutfak eşyaları için düzenlenmiş olduğu,

2- Hipertek Ltd. Şti. ürünlerinin 4703 sayılı Kanun ve bağlı Yönetmelikler gereğince şart olan “CE” belgesi ve işaretine haiz olmadığı, bu nedenle bu ürünlerin toplatılması gerektiği,

 

İddia edilerek yukarıda yer alan gerekçelerle, 16.11.2007 tarihinde yapılan 2007/132863 İhale Kayıt Numaralı ihalede Hipertek Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakılarak, ihalenin Silver Elektromekanik San. Tic. A.Ş.’nin üzerinde bırakılması,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

          

          1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin, “üretici firmanın ISO belgesi teklif dosyasında bulunmalıdır. ...” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde, “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

          ...”  hükmü,

 

“Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 30 uncu maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Aday veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Aday veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.

            ...

 

Ancak isteklilerden kalite belgeleri, ürün uygunluk belgeleri gibi kalite ve standartlara uygunluk belge ve sertifikalarının istenilmesi halinde; idarelerce söz konusu belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri veya ürünlerin  ilgili mevzuata ve  standartlara uygun olarak imal edildiğini ve piyasaya arz edildiğini gösteren belgelerin mevzuatına uygun olarak çoğaltılmış nüshaları veya malın üzerinde/ ambalajında bulunan kalite ve standartlara ilişkin marka, işaret ve etiket de kabul edilebilir.

...

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiyede Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. ...” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Hipertek Elektronik ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye ISO 9001:2000 belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin Universal Certification ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlendiği ve TÜRKAK akreditasyon markası taşıdığı, noter onaylı olarak sunulan belgenin kapsamının “basınçlı kabin ve hiperbarik kabin sistemleri üretimi EA 19” olduğu, belge geçerlilik tarihinin 21.05.2008 olduğu ve belgeyi düzenleyen firmanın TÜRKAK’a akredite olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, belgeyi düzenleyen Universal Certification ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. “www.unicert.com.tr” internet sitesinde yapılan incelemede söz konusu belgenin ihale üzerinde bırakılan firma adına ISO 9001:2000 olarak 07.00415 sertifika numarası ile 22.05.2007 tarihinde yayınlandığı görülmüştür.

 

Ancak, başvuru sahibinin iddiasının doğru olup olmadığı hususunun araştırılabilmesi amacıyla, şikayete konu ISO 9001:2000 belgesini düzenleyen Universal Certification ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ne yazı yazılarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ISO 9001:2000 belgesinin firmalarınca düzenlenip düzenlenmediği ve geçerliliği hakkında bilgi talebinde bulunulmuştur.

 

Universal Certification ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihli faks yazısında, “...Hipertek Elektronik ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş 07.00415 sertifika numarası ile ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası tarafımızca düzenlenmiş olup geçerliliği halen devam etmektedir. ...” denilmektedir .

 

Bu itibarla, şikayete konu ISO 9001:2000 belgesinin usulüne uygun olduğu, dolayısıyla idarece tesis edilen işlemin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuatına uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürüne ilişkin “CE” belgesi olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin ihale işlem dosyasında yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Hipertek Elektronik ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. adına Türk Loydu tarafından düzenlenmiş “EC” belgesinin sunulduğu ve söz konusu belgenin ihale konusu işle ilgili olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin “CE” belgesine ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul