İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-392
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :22
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-392
Şikayetçi:
 AMS Tıbbi Cihaz İmalat İthalat İhracat Ltd. Şti., Kazım Karabekir Caddesi No: 95/75 06060 İskitler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, 21280 DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 574
Başvuruya konu ihale:
 2007/161002 İhale Kayıt Numaralı “Hastabaşı Monitörü - Ventilatör Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2008 tarih ve 07.00.14.0160/2008-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “60 Adet Hasta Başı Monitörü - 20 Adet Ventilatör Alımı” ihalesine ilişkin olarak AMS Tıbbi Cihaz İmalat İth. İhr. Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarih ve 574 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede,

 

a) Hastabaşı Monitörü kalemi için teklif ettikleri monitörün teknik şartnamenin 1.15 ve 2.7 numaralı maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak cihazlarının idarece istenilen kriterleri karşıladığı, idareye teknik şartnameye uygunluk beyanı verdikleri, idarenin cihaza ilişkin kataloğa/broşüre bakarak teklifi değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, demonstrasyon yapılması için talepte bulundukları ancak bu talebin idarece kabul edilmediği,

 

b) Ventilatör kalemi için en düşük fiyatı teklif ettikleri, teklif ettikleri ventilatörün teknik şartnamenin 4.g,  4.i,  4.j, 18 ve 21 numaralı maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle teklifin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak cihazlarının idarece istenilen kriterleri karşıladığı, idareye teknik şartnameye uygunluk beyanı verdikleri, idarenin cihaza ilişkin kataloğa/broşüre bakarak teklifi değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, demonstrasyon yapılması için talepte bulundukları ancak bu talebin idarece kabul edilmediği,

 

Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması neticesinde idarenin zarara uğradığı iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurlarının düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 17.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 24.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin cevabı üzerine 07.01.2008 tarihinde kayıtlara alınan dilekçe ile Kuruma itirazda bulunulduğu, ancak başvuru dilekçesine başvuru sahibinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmediği,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına uygun olarak, söz konusu eksikliğin son başvuru tarihi olan 08.01.2008 tarihine kadar giderilerek eksikliğin tamamlanması ve başvurunun “İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik” (md.16/ç) hükümlerine uygun hale getirilmesi (başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslının veya onaylı örneğinin sunulması) gerektiği hususunun www.ihale.gov.tr adresinde 08.01.2008 tarihinden itibaren ilân edildiği, söz konusu eksikliğin son başvuru tarihi olan 08.01.2008 tarihinden sonra 09.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile giderildiği, dolayısıyla başvuru dilekçesindeki eksikliğin mevzuata uygun olarak süresinde tamamlanmadığı, bu nedenle Kurum’a yapılan başvurunun İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmüne aykırı olduğu,

 

Anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması, sözleşmenin de 24.12.2007 tarihinde imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul