İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-393
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :24
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-393
Şikayetçi:
 Bioteknik Cihazlar Tıbbı Gereçler Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., İnönü Mah. Kayışdağı Caddesi No: 180/2 Kayışdağı / Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Nazilli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Zafer Mah. Sağlık Caddesi No:76 09800 Nazilli / AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 37938
Başvuruya konu ihale:
 2007/154710 İhale Kayıt Numaralı “4 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı (1. Grup Biyokimya Cihazı ve Kitleri)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 07.1051.0160/2007-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nazilli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı (1. Grup Biyokimya Cihazı ve Kitleri kısmı)” ihalesine ilişkin olarak Bioteknik Cihazlar Tıbbı Gereçler Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.12.2007 tarih ve 37938 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede “1.Gruptaki Biyokimya Cihazı” ihalesini alan firmanın cihazının Teknik Şartnamenin B.6 numaralı maddesine uygun olmadığı, Teknik Şartnamenin B.6 numaralı maddesinde; “Reaktiflerin üzerinde barcode olmalı, tüm reaktifler kullanıma hazır orijinal ambalajında olmalıdır.” şartının bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği reaktifler kullanıma hazır olmadığından,  “tüm reaktifler kullanıma hazır orijinal ambalajında olmalıdır.” şartının karşılanmadığı, Şartnameye uygun olmayan ürünün alınması ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelerin ihlâl edilmiş olduğu, firmalarının teklif ettiği ürünün Teknik Şartnameye uygun olduğu iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Teknik Şartnamede yapılan düzenlemeden Biyokimya Cihazında kullanılmak üzere 32 reaktif istenildiği anlaşılmaktadır. 

 

İdari Şartnamenin 7.3.13 numaralı maddesinde yapılan düzenleme ile isteklilerden; ihale tarihinde ve saatinde, teknik şartnameye uygunluk beyanı, 7.3.14 numaralı maddesinde ise cihazlar ve kitlerle ilgili teknik dokümanlar istenilmiştir.  

 

Teknik Şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması” başlıklı “K” maddesinde yapılan düzenleme ile de; İdari Şartnamede yapılan düzenleme ile uyumlu olarak, isteklilerden teknik şartnameye uygunluk beyanı ile cihazlar ve kitlerle ilgili teknik dokümanlar istenilmiştir.

 

Yine Teknik Şartnamenin “K” maddesi kapsamında yapılan düzenlemede; isteklilerin teknik şartnameye uygunluk beyanları ile dokümanların karşılaştırılmasında farklılık bulunursa firmanın/isteklinin ihale dışı bırakılacağı belirtilmiştir.

 

İdarenin 4 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı ihalesinin şikayete konu 1. Grup Biyokimya Cihazı ve Kitleri alımı kısmı için iki istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

İhale komisyonu karar tutanağında sadece ihalenin hangi istekliye verildiği belirtilmiş, bunun dışında herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

 

Şikayete konu olan Teknik Şartnamenin B.6 numaralı maddesinde; “Reaktiflerin üzerinde barcode olmalı, tüm reaktifler kullanıma hazır orijinal ambalajında olmalıdır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Üzerinde ihale bırakılan firmanın dosyasında bulunan Teknik Şartnameye uygunluk beyanında; “Reaktiflerimizin üzerinde barcode olup, tüm reaktiflerimiz kullanıma hazır orjinal ambalajındadır.” şeklinde beyanda bulunulmuştur.

 

İhale kararına karşı başvuru sahibinin 07.12.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itiraz üzerine idare bünyesinde yapılan incelemede; üzerinde ihale bırakılan firmanın dosyası tekrar incelenmiş olup, firmanın teklif ettiği; kreatinin, trigliserid, AST, ALT, CPK, CPK-MB, total bilirubin, pseudokolin esteaz reaktiflerinin kullanıma hazır olmadığı yönünde tespit yapılmıştır. Firmanın Teknik Şartnameye uygunluk beyanında B.6 numaralı maddenin karşılandığı belirtilmesine rağmen dosyadaki teknik dokümanlardan söz konusu şartın Teknik Şartnameye uygun olarak karşılanmadığı anlaşılmıştır. Bu tespite rağmen, ihalenin itiraz konusu kalemine iki firmanın katılmış olması, teklif edilen fiyatlar arasında büyük fark bulunması ve teknik şartnameye uygunsuzluğun laboratuarın çalışmasına olumsuz etkisinin olmayacağı değerlendirilerek ihale komisyonunun kararının uygun olduğu hususunda karar alınmıştır     

 

Ancak, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ihale dokümanına uygun olmayan teklifin kabul edilmesi mümkün olmadığından idarenin kararı yerinde bulunmamaktadır.

 

Netice itibariyle, üzerinde ihale bırakılan firmanın teklifinin Teknik Şartnameye uygun olmadığı, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu, mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu anlaşıldığından, ihale kararının iptal edilmesi ve diğer isteklinin (başvuru sahibinin) teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale sürecine mevzuata uygun olarak devam edilmesi gerekmektedir.     

               

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul