• Karar No: 2008/UM.Z-394
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :25
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-394
Şikayetçi:
 Ebru Petrol İnş. Gıda Mah. Nak. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. Tabaklar Mahallesi Çavuşlar Sokak 24/3 – BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ağaççılar Köyü Mevkii - BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 846
Başvuruya konu ihale:
 2007/175628 İhale Kayıt Numaralı “Özel Kalorifer Yakıtı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 07.00.19.0165/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Kalorifer Yakıtı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ebru Petrol İnş. Gıda Mah. Nak. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2008 tarih ve 846 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin mali durum bildirim belgesi sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanında bu belgenin istenildiğine dair bir düzenlemenin yer almadığı, idari şartnamede istenen mali durumlarını gösterir referans mektuplarının dosyalarında bulunduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 4.2.1 maddesinde ve idari şartnamenin 7.2.1 maddesinde; “Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, ihalelere katılan isteklilerin ekonomik ve mali yeterliklerinin belirlenebilmesi amacıyla istenebilecek belgeler arasında “bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler” de sayılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde de; “… bu belgelerin istendiği ihalelerde, teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/M ve KİK030.1/M) verilmesi zorunludur. …” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Ayrıca KİK030.0/M numaralı standart formun 1 numaralı notunda da; “Bankalardan alınan referans mektupları bu bildirime eklenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dosyasının tetkikinden; ihale dokümanı ekinde yer verilen standart formlar arasında KİK030.0/M numaralı “Mali Durum Bildirimi” standart formuna da yer verildiği, başvuru sahibince Türkiye Garanti Bankası Bolu Şubesi tarafından düzenlenen 24.12.2007 tarihli bir referans mektubunun sunulduğu, ancak mali durum bildiriminin sunulmadığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi her ne kadar ihale dokümanında mali durum bildirimi verileceğine dair açık düzenleme bulunmadığını iddia etmekteyse de anılan yönetmelik hükmünden ve ihale dokümanında yer verilen standart formlardan banka referans mektubu ile birlikte mali durum bildiriminde sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da başvuru sahibince “Mali Durum Bildirimi” belgesinin sunulmadığı belirtilmiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesine göre de, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve eklerinin idarelerce tamamlatılması mümkün değildir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibine ihale dokümanı ekinde verilen ve teklif dosyası içerisinde idareye sunulması istenilen, ancak başvuru sahibi tarafından teklif dosyası içerisinde sunulmayan KİK030.0/M nolu Mali Durum Bildirim belgesinin daha sonra tamamlatılamayacağı, bu nedenle eksik evrak nedeniyle başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idarenin tesis ettiği işlemin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul