İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-395
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :27
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-395
Şikayetçi:
 Mehmet ERBABACAN-Erbaba Ticaret, Toptancı Hal No:1 İznik/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Valiliği İl Özel İdaresi, Atakent Mah. Yaşar Doğu Cad. Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37672
Başvuruya konu ihale:
 2007/162725 İhale Kayıt Numaralı “Adana İl Tarım Müdürlüğüne Muhtelif Fidan Alımı İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 07.10.42.0185/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Valiliği İl Özel İdaresi’nce 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana İl Tarım Müdürlüğüne Muhtelif Fidan Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet ERBABACAN-Erbaba Ticaret’in 01.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37672 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, başvuru sahibince teklif verilen kalemlere ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; en avantajlı teklifin taraflarınca verildiği ihalede, iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderdikleri teklif zarflarının ihale komisyonunca mevzuata aykırı olarak açılmaksızın iade edildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibine ait adi posta zarfının idarece 19.11.2007 tarihinde saat 08:40’ta teslim alındığı,  başvuru sahibine ait zarfın imzasız, kaşesiz olduğu ve hangi işe ait olduğu yazılmadığından bahisle ihale komisyonunca başvuru sahibine ait zarfın değerlendirme dışı bırakıldığı, sadece başvuru sahibinin zarfının her iki yüzünün fotokopisinin İhale işlem dosyası kapsamında Kuruma gönderildiği,

 

            Zarfın incelenmesinden; zarfın sol üst köşesinde, “Gön: Mehmet Erbabacan (Erbaba Ticaret) Eşrefzade Mah. Mevlana Sokak N:3 16860/İznik-BURSA”, sol alt köşesinde, “Adana İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı, Atakent Mah. Yaşar Doğu Cad. Yüreğir” ibarelerine yer verildiği görülmüştür.

           

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusunda; “….Başkanlığınızın 2007/162725 ihale kayıt numarası ile 19/11/2007 tarihinde Saat: 10:00’da Adana Tarım İl Müdürlüğüne muhtelif fidan alımı işi ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu ihaleye İadeli Taahhütlü Posta yolu ile ihale zarfı göndererek istekli olarak katıldım. Göndermiş olduğum İhale zarfı Türkiye Posta Standartlarına göre düzenlenmiş posta zarfının içine ayrıca konmuştur. Bu posta zarfının üzerinde gönderen kısmında adım ve adresim alıcı kısmında ise Adana İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı ile Dairenin adresini yazdım. Başkanlığınızın düzenlemiş olduğu ihaleye ilişkin tek bir şerh veya açıklama olmadığı gibi posta zarfımız direk Başkanlığınız adresine gönderilmiştir. Oysaki Başkanlığınız gelen bu posta zarfını açmak ve içinde ne olduğunu görmek durumundadır. Fakat Daireniz bunu böyle yapmayıp göndermiş olduğum posta zarfını direk ihale komisyonu Başkanlığına sunmuş, İhale Komisyonu Başkanlığı da Zarfın imzasız, kaşesiz ve teklifin hangi işe ait olduğunun yazılmadığından hiç açmadan değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

Eğer Başkanlığınıza göndermiş olduğum zarf açılıp bakılmış olsaydı zarfın içinde sunmuş olduğumuz ihale zarfının imzalı, kaşeli ve teklifin hangi işe ait olduğunu da gösteren eksiksiz ve tam olarak düzenlenmiş bir ihale zarfı olduğu görüleceği gibi ihale dosyamızda mevcut bulunan Birim Fiyat Teklif Mektubumuzdaki yazılan değerin ekonomik açıdan idarenize verilen tekliflerin en avantajlı teklif olduğu görülecekti. Dolayısıyla yapılan hatanın Kamu zararına yol açtığı da bir gerçektir.” hususlarına yer verilmiş olup,

 

İdarece şikayet başvurusu üzerine alınan kararda; “…Söz konusu ihale ile ilgili idaremiz ile ihaleden önce idaremiz ile müteaddit defalar telefon görüşmesi yaparak ihale teklif zarfınızın postadan alınması talebiniz olmuştur. İdaremizin görevi olmadığı halde iyi niyet çerçevesinde idare mutemedini göndererek zarfı postadan almış ve ihale komisyonuna verilmek üzere ihale teklif zarflarını teslim alan idare yetkilisine teslim etmiştir. Zarflan teslim alan idare yetkilisi sıra numarası ve teslimat saatini yazarak zarf alındı tutanağı karşılığında zarfları teslim alır ve ihale saatinde ihale komisyonuna teslim eder. Zarfınızın ihale zarfı olduğu hem telefon görüşmeleri sonucunda idaremizin iyi niyetle postadan aldırdığı hem de Vakıflar Bankası Adana Şubesine 06.11.2007 tarih ve 80376204 fiş nolu dekont ile idaremize ibraz etmiş olduğunuz belge ile sabittir.

 

            İhale zarfı olduğu sabit olan bir zarf ile ilgili zarfları teslim alan yetkilinin üzerinde hiçbir not yok iken açması durumunda sorumlu olacağı açıktır. Çünkü ihale zarfları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 36. maddesi gereğince ihale komisyonu tarafından incelenir ve uygun olmayan zarfların açılmadan iadesi sağlanır. İhale zarfınız 4734 sayılı yasanın 36. maddesinde belirtilen şartları taşımadığından açılmamıştır. Firmanızın elenmesi yönündeki işlemlerde ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmüştür.” hususları yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.”, “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında; Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” hükümleri yer almaktadır.

            Anılan hükümler uyarınca; tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, idarelerce ilk olarak isteklilerce sunulan teklif zarfları üzerinde şekli bir inceleme yapılacak, bu inceleme kapsamında, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanının, tebligata esas açık adresinin, teklifin hangi işe ait olduğunun ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılı olmadığı ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp ve mühürlenmediği teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen dış zarfın tetkikinden, bu zarfın adi bir posta zarfı olduğu ve üzerinde içinde teklif zarfı olduğunu gösteren her hangi bir ibareye yer verilmediği anlaşılmaktadır. Anılan Kanun hükümleri uyarınca, iadeli taahhütlü posta marifetiyle idareye yollanan teklif zarfları için ayrıksı bir şekli inceleme usulü öngörülmediğinden, bu teklif zarfları üzerinde de 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddenin birinci fıkrasında zikredilen şekil şartlarının aranması gerekmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahibince idareye yollanan zarf üzerinde 30 uncu madde de anılan şekil şartlarına yer verilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul