İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-399
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :31
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-399
Şikayetçi:
 Digifilm Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Abide-i Hürriyet Cad., No:290/1 34281 Şişli/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 16059 Görükle Nilüfer/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 754
Başvuruya konu ihale:
 2007/172167 İhale Kayıt Numaralı “Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalına 21 Kalem Sarf Malzeme Alımı (4. Kalem Dry Kuru Sistem Film)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 07.00.17.0200/2008-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalına 21 Kalem Sarf Malzeme Alımı (4. Kalem Dry Kuru Sistem Film)”  ihalesine ilişkin olarak Digifilm Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.01.2008 tarih ve 754 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Teknik Şartnamenin 23 üncü maddesinde; “Bu banyo makinelerine uyumlu 35x443 cm ebadında 130.000 yaprak film olmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu, bu ebatlardaki filmin hiçbir üretici tarafından üretilmediği, ihale üzerinde bırakılan  firmanın da teklif etmiş olduğu ürünün bu şartı karşılamadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin hazırlamış olduğu teknik şartnameye cevap yazısının da teknik şartnameye uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bendleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerden başvuru sahibinin vekili veya temsilcisinin imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 inci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelenmesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.    

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul