İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-400
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :33
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-400
Şikayetçi:
 Okyanus Data Bilgisayar ve Bilişim Tekn. Tic. ve San. Ltd. Şti., Kurtuluş Mah. Şehit Pamir Cad. No:92/A İskenderun/HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu, İskenderun/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37529
Başvuruya konu ihale:
 2007/187080 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Bakım Onarımı İçin 11 Kalem Yedek Parça Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 07.00.35.0207/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu’nca 05.12.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Bilgisayar Bakım Onarımı İçin 11 Kalem Yedek Parça Alımı” ihalesine ilişkin olarak Okyanus Data Bilgisayar ve Bilişim Tekn. Tic. ve San. Ltd Şti’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.12.2007 tarih ve 37529 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 gün olması gerekirken, ihale üzerinde kalan Dos Bilgisayar Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin yanlış olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale üzerinde kalan isteklinin Vakıfbanktan 04.12.2007 tarihinde aldığı geçici teminat mektubunda geçerlilik süresinin 30.04.2007 tarihine kadar olduğunun belirtildiği, geçici teminat mektubunun Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokuluna hitaben yazıldığı, Bilgisayar Bakım Onarımı İçin 11 Kalem Yedek Parça Alımı ihalesine katılacak olan Dos Bilgisayar Sis. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlendiği, teklif edilen bedelin %3 ünü karşıladığı, geçici teminat mektubunu veren bankadan alınan 05.12.2007 tarih ve 2128 sayılı geçici teminat teyit yazısında geçici teminatın geçerlilik süresinin 30.04.2008 tarihine kadar olduğunun beyan edildiği, ihale tarihinin 05.12.2007 olduğu, teyit yazısının ihale tarihinde alındığı, zarf açma ve belge kontrol tutanağında ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminat mektubunun uygun olduğunun belirtildiği, idari şartnamenin 25 inci maddesinde teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olduğu, 27.3 maddesinde geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirleneceği şeklinde yapılan düzenleme dikkate alındığında isteklilerin geçici teminat geçerlilik süresi 09.03.2008 tarihine kadar geçerli olan geçici teminat mektubu vermeleri gerektiği anlaşılmıştır.

           

04.12.2007 tarihinde alınan geçici teminat mektubuna geçerlilik süresi olarak 30.04.2007 tarihinin yazıldığı, ancak bankadan alınan geçici teminat mektubu teyit yazısında geçerlilik süresinin 30.04.2008 tarihine kadar olduğunun belirtilmesi nedeniyle, geçerlilik süresinin sehven 30.04.2007 olarak yazıldığı, bankanın iradesinin geçmişe etkili geçici teminat mektubu vermek olmadığı, bankanın geçici teminat mektubunu 05.12.2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan Bilgisayar Bakım Onarımı İçin 11 Kalem Yedek Parça Alımı ihalesine ilişkin olarak 30.04.2008 tarihine kadar geçerli olarak verdiği ve bu süreninde idari şartnamede öngörülen süreyi kapsadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamış olsa da ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğ hükmünde yapılan açıklamalar doğrultusunda ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yapılan açıklamalar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına ilişkin ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul