İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-602
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :105
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-602
Şikayetçi:
 İşbir Elektrik Sanayi A.Ş., Vekili: Av. Cahit ÇALIŞ Necatibey Cad. Balıkçıoğlu İşhanı No: 6/174 - Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MSB İç Tedarik Dairesi Başkanlığı, 06100 - Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 24
Başvuruya konu ihale:
 2006/15003 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Muhtelif Güçte Jeneratör Alımı (15 Adet 110 Kva Jeneratör (Römorklu Kabinli Manuel), 30 Adet 110 Kva Jeneratör (Kabinli Otomatik) Kalemleri)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 07.00.04.0165/2008-7 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığı tarafından 10.04.2006 tarihinde yapılan “3 Kalem Muhtelif Güçte Jeneratör Alımı ihalesinin (15 Adet 110 Kva Jeneratör (Römorklu Kabinli Manuel), 30 Adet 110 Kva Jeneratör (Kabinli Otomatik) Kalemleri)”ne ilişkin olarak İşbir Elektrik Sanayi A.Ş. vekili Av. Cahit ÇALIŞ’ın 03.01.2008 tarih ve 24 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; müvekkil firmanın teklifinin teklif mektubunda “…ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” ibaresi yerine “ihale dokümanını oluşturan idari ve teknik şartname ile eklerindeki her bir madde tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” ifadesi kullanıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, pazarlık aşamasından önce itiraz ve şikayet başvurusunda bulunma hakkı tanınmadığı, eksik belge ve bilgiler tamamlatılabileceği halde bunun yapılmadığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; Aynı Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği

 

hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine idareye sunulan şikayet dilekçesi ile varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneğinin, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, başvuru dilekçesine eklenen başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerden vekaletnameye 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi hükmü uyarınca Baro pulu yapıştırılmadığı/ anılan vekaletnamenin aslı ya da, avukat/noter onaylı örneğinin eklenmediği, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

            1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

                        
 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul