İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-605
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :106
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-605
Şikayetçi:
 Burak İnşaat Medikal İnş. Gıda Tıbbi Malz. Tem Pet. Ürün. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti, Nevriye Akkurt Sokak Nu: 1 Kat:1 NİĞDE
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Fertek Yolu Üzeri Nu: 1/1 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37776
Başvuruya konu ihale:
 2007/162361 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Tam Otomatik Otoanalizör Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 07.10.45.0197/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’nce 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kit Karşılığı Tam Otomatik Otoanalizör Temini ihalesine ilişkin olarak Burak İnşaat Medikal İnş. Gıda Tıbbi Malz. Tem Pet. Ürün. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.12.2007 tarih ve 37776 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Başvuru sahibinin 1 ve 2 nci iddialarına ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) 3 üncü iddia konusuna ilişkin olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan Kan Medikal firmasının bütün kalemlere tek fiyat verdiği, 17, 19, 24, 28, 30 ve 31 nci kalemlere verdiği fiyatların ise piyasa koşullarına ve yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olmasına rağmen idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılmadığı,

 

            2) Cihaz ve kitlere ilişkin kalite belgesi idari şartnamede ve ilanda istenilmesi gerekirken, idare tarafından  teknik şartnamede yapılan düzenleme ile istenildiği, bu hususun 4734 sayılı Kanun ve mevzuat hükmüne aykırılık oluşturduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde “işin süresi 30 takvim günüdür. Ancak işin en geç 31.12.2007 tarihinde bitirilmesi esastır” hükmü yer almasına rağmen söz konusu işin belirtilen süre içerisinde bitirilemeyeceği ve bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari şartnamenin; “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 18 nci maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu  bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir” düzenlemesine,

 

            “Kısmi teklifler” başlıklı 21 nci maddesinde; “Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarenin, anılan ihalenin yaklaşık maliyetini tespit etmek üzere kalem bazında olmak üzere, ihale üzerinde bırakılan ve başvuru sahibi istekli de dahil olmak üzere 8 firmadan fiyat teklifi aldığı ve ortalama birim fiyatı bularak ihale konusu alıma ilişkin yaklaşık maliyeti belirlediği anlaşılmıştır.

 

            İnceleme konusu ihalenin 31 kalem Kit Karşılığı Tam Otomatik Otoanalizör Temini ihalesi olduğu ve söz konusu ihaleye iki isteklinin teklif verdiği, idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan 20.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 80.832,00 YTL bedel karşılığında Kan Medikal Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise başvuru sahibi tarafından verildiği ve fiyat teklifinin 82.290,00 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

İdarenin bu hükme göre, diğer teklifi de (başvuru sahibi tarafından teklif edilen fiyatı) göz önüne alarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif fiyatı aşırı düşük teklif olarak değerlendirmediği ve ihaleyi sonuçlandırdığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan idarenin isteklilerden tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu  bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde istediği ve ihalenin kısmi teklife kapalı olduğu göz önüne alındığında, teklif fiyatların kalem bazında değil de toplam teklif üzerinden değerlendirilmesi gerektiği, bu bağlamda idarenin kalem bazında aşırı düşük teklif sorgulama yapması imkanının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Netice itibariyle; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan fiyat teklifinin diğer teklife göre idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmeyerek ihalenin sonuçlandırılması işleminin, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmüne uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

2) İhale konusu işe ait ihale ilanı ve idari şartnamede CE belgesi ile ilgili düzenleme yapılmadığı, ihale ilanı ve idari şartnamede isteklilerin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen tıbbi cihaz ve malzeme kayıt sistemine kayıtlı olduklarına dair belgenin istenildiği, bu düzenlemenin yanı sıra teknik şartnamenin “Tekliflerin hazırlanması başlıklı” İ maddesinin İ.7 alt maddesinde cihaz ve kitlere ilişkin CE belgesi ile ihaleye giren firmanın SEİS belgesinin istenildiği görülmüştür.

 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “İhale Dokümanının Kapsamı” başlıklı 6 ncı maddesinde ihale dokümanının “idari şartname, ihtiyaç listesi, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve standart formlardan” oluştuğu hükme bağlanmıştır.

 

CE belgesi, idari şartnamede yer alabilecek nitelikte belge olmakla birlikte, söz konusu belgenin teknik şartnamede istenilmesinin esasa etkili bir aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin 02.11.2007 tarihinde doküman satın almasına rağmen dokümana ilişkin olan bu iddiasına, ihaleye teklif verdikten sonra 04.12.2007 tarihli başvurusunda yer verdiği, anılan yönetmelik hükmü uyarınca başvuru sahibinin dokümana şikayet ehliyeti bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin 3 üncü iddiası ile ilgili iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayetçinin 02.11.2007 tarihinde doküman satın almasına rağmen dokümana ilişkin olan bu iddiasına, ihaleye teklif verdikten sonra 04.12.2007 tarihli başvurusunda yer verdiği tespit edilmiştir. Anılan yönetmelik hükmü uyarınca şikayetçinin dokümana şikayet ehliyeti bulunmadığından, şikayetçinin iddiasına yönelik değerlendirme iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır:

 

            İhale ilanının “Teslim Tarihi” başlıklı 2.c maddesinde; “Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 takvim günüdür. Ancak işin en geç 31.12.2007 tarihinde bitirilmesi esastır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde “işin süresi 30 takvim günüdür. Ancak işin en geç 31.12.2007 tarihinde bitirilmesi esastır” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin B.2 maddesinde; “Aşağıda belirtilen parametreleri çalışmak üzere bildirilen özelliklere uygun 1 (bir) adet tam otomatik cihaz ihalenin onaylandığı tarihten itibaren kit stoku tüketilinceye kadar laboratuarın kullanıma verilmelidir.”,

 

Aynı teknik şartnamenin B.7 maddesinde; “Kitler laboratuarın talebi doğrultusunda partiler halinde teslim alınacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Sözleşme tasarısının “Sözleşmenin Süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.”,

 

Anılan sözleşme tasarısının “Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı” başlıklı 11 inci maddesinin “İşe başlama tarihi” başlıklı 11.2 maddesinde; “Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 (üç) takvim  günü içinde işe başlanır.”,

 

Aynı sözleşme tasarısının “Teslim Şekli” başlıklı 11.3 alt maddesinde; “yüklenici firma uhdesinde kalan malı Hastanenin ihtiyacına göre peyder pey hastane muayene komisyonuna teslim edecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hususlar birlikte değerlendirildiğinde; ihale konusu iş olan kit karşılığı cihaz alımında kitlerin bitimine kadar cihazın idare bünyesinde kalacağı, cihazın sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde idare teslim edilebileceği varsayılsa bile istenilen kit sayısı (252.600) göz önüne alındığında sözleşme tasarında yer alan 45 günlük sözleşme süresi içinde kitlerin bitirilemeyeceği, idare tarafından yapılan düzenlemelerin bir biri ile çeliştiği, bu haliyle yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul