İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-606
  • Toplantı No: 2008/07
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/07
Gündem No :107
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-606
Şikayetçi:
 Varlı Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Ankara Caddesi Nu: 84 Yıldırım/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Osmangazi Belediye Başkanlığı, S. Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı Nu:6 16400 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2008 / 813
Başvuruya konu ihale:
 2007/166021 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı İçin 4 Kalem Akaryakıt Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 07.00.18.0197/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Osmangazi Belediye Başkanlığı’nca 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı İçin 4 Kalem Akaryakıt Satın Alınması” İşi ihalesine ilişkin olarak Varlı Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2008 tarih ve 813 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin  aşırı düşük olduğu, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.


İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhalenin yaklaşık maliyeti ile teklif fiyatları göz önünde bulundurulduğunda; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından verilen teklif fiyatının aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilemeyeceği dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından verilen teklifin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmamasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul