İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-641
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :2
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-641
Şikayetçi:
 SMS Samsun Makina Sanayi A.Ş., Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Doğu Caddesi, Nu:33 Kutlukent/SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XXI. Bölge Müdürlüğü, Elektromekanik Teçh. Şube Müd., İzmir Yolu 5. Km., PK:09020 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 131
Başvuruya konu ihale:
 2007/158032 İhale Kayıt Numaralı “Mürselli Sulama Pompa İstasyonunun Elektromekanik Teçhizatının İmalatının ve Montajının Yapılması İle İşletme, Bakım ve Onarım Eğitiminin Verilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 07.00.03.0200/2008-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XXI. Bölge Müdürlüğü, Elektromekanik Teçh. Şube Müdürlüğü’nce 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mürselli Sulama Pompa İstasyonunun Elektromekanik Teçhizatının İmalatının ve Montajının Yapılması İle İşletme, Bakım ve Onarım Eğitiminin Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak SMS Samsun Makina Sanayi A.Ş.’nin 12.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2008 tarih ve 131 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan şirketin teklifindeki yaklaşık %9,18 oranındaki aritmetik hatanın düzeltilmesi işleminin teklifte değişiklik yapılması olarak değerlendirilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun; “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından Kanunun anılan hükmü doğrultusunda yapılan kontrol sırasında, Altes Müh. Mak. İnş. Taah. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif mektubunun 1.3 ve 1.4 üncü maddelerinde tespit edilen aritmetik hataların re’sen düzeltildiği, oluşan yeni teklif fiyatının kabul edilip edilmediğinin 06.12.2007 tarihli yazı ile ilgili firmaya sorulduğu, firma tarafından aynı gün düzeltilmiş teklifin kabul edildiğinin idareye bildirildiği, yapılan bu işlemler sonrasında Altes Müh. Mak. İnş. Taah. Ltd. Şti.’nin teklifinin geçerli teklifler arasında en düşük fiyata sahip olan teklif haline geldiği anlaşılmıştır. İdare tarafından tekliflerde aritmetik hatanın bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, yapılan kontrol üzerine, Altes Müh. Mak. İnş. Taah. Ltd. Şti.’nin teklifinde tespit edilen aritmetik hatanın re’sen düzeltilmesi, düzeltilen teklifin ilgili firma tarafından Kanunda belirlenen süre içerisinde kabul edilmesi üzerine İhale İlanının 5 inci, İdari Şartnamenin 36.2 nci maddesinde yapılan düzenlemeler uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği ihalede, ihalenin geçerli teklifler içerisinde en düşük teklifi veren Altes Müh. Mak. İnş. Taah. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul