• Karar No: 2008/UM.Z-642
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :3
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-642
Şikayetçi:
 Ömer KASAPOĞLU (Asri Market), Vekili: Av. Mustafa TEMİR, G.M.K.Bulvarı, Bulvar İşhanı, Kat:4 TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 SSK Tokat Sigorta İl Müdürlüğü, Sivas Caddesi No:318 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2008 / 3645
Başvuruya konu ihale:
 2007/192398 İhale Kayıt Numaralı “Gıda Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 07.00.73.0200/2008-12 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            SSK Tokat Sigorta İl Müdürlüğü tarafından  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gıda Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ömer Kasapoğlu (Asri Market) vekili Av. Mustafa TEMİR’in 01.02.2008 tarih ve 3645 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; en avantajlı teklifi vermelerine rağmen tekliflerinin 2007 yılında haklarında düzenlenen muayene komisyonu tutanakları gerekçe gösterilerek 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi gereği değerlendirme dışı bırakıldığı, bahsedilen tutanakların gerçeği yansıtmadığı, 15.11.2007 ve 19.11.2007 tarihli tutanakların firmalarına tebliğ dahi edilmediği, bu durumun yasaya ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, kaldı ki bu nedenle değerlendirme dışı bırakılan firmalarının 4734 sayılı Kanunun 25 ve 28, 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereğince ihalelere katılmaktan yasaklanmasının gerektiği, firmaları hakkında bu konuda bir işlemin başlatılmadığı halde yasada olmayan bir yetki ile en avantajlı tekliflerinin reddedildiği, benzer bir ihalede Kamu İhale Kurulu tarafından düşündükleri şekilde yasaklama kararının alınmasının gerektiğinin açıkça belirtildiği, yapılan ihalenin hukuka aykırı olduğu ve ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 31.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 14.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 01.02.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelenmesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.    

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul