İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-643
  • Toplantı No: 2008/08
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/08
Gündem No :4
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-643
Şikayetçi:
 Covidien Sağlık A.Ş., Dereboyu Sok. Sun Plaza No:24 Kat:2-3 34398 Maslak / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. No:7 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 365
Başvuruya konu ihale:
 2007/161106 İhale Kayıt Numaralı “74 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (51,52,53 üncü Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 07.00.07.0185/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 74 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesinin 51,52,53 üncü kalemlerine ilişkin olarak Covidien Sağlık A.Ş.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.01.2008 tarih ve 365 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararında 51, 52, 53 sıra nolu kalemlerin, numune görülmediği için değerlendirmeye alınmadığının, ancak söz konusu kalemler teknik şartnamesi olan ürünler olduğu için numune vermedikleri, bu konuda idareye yaptıkları başvuru üzerine idarenin aldığı kararda firmalarının teknik şartnamenin bazı maddelerine uymadıklarının belirtildiği, fakat bu kararın yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            Başvuru sahibinin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan aldığı belgeden, Tyco Sağlık Anonim Şirketinin ticaret unvanının 17.12.2007 tarihinde alınan olağanüstü genel kurul kararıyla Covidien Sağlık Anonim Şirketi olarak değiştirildiği ve bu hususun 24.12.2007 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.

            İdare, 51, 52 ve 53 üncü kalemlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, başvuru sahibinin teklifini numune getirmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmıştır.

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ihale ilanında belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yönetmeliğin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında; İhale konusu alımın/işin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale ilanında ve idari şartnamede teklif edilecek ürünlere ilişkin isteklilerce numune verileceğine dair her hangi bir düzenlemenin yer almadığı, 31.10.2007 tarihinde zeyilname ile teknik şartnamede yapılan değişiklik neticesinde, şartnamesi olmayan malzemeler için numune getirileceğinin düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi kesinleşen ihale kararı kendisine tebliğ edildikten sonra idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarenin verdiği cevapta, başvuru sahibinin 51, 52, ve 53 üncü kalemler için teklif ettiği ürünlerin zımba bacak boylarının direkt olarak 2 mm’ ye kapandığı, bu durumun 51, 52, ve 53 üncü kalemlere ilişkin teknik şartnamenin 11 inci maddesindeki düzenlemeye aykırı olduğu, 51 inci kaleme teklif ettiği ürünün bıraktığı lümen çapının 14,4 mm,  52 nci kaleme teklif ettiği ürünün bıraktığı lümen çapının 18,8 mm, 53 üncü kaleme teklif ettiği ürünün bıraktığı lümen çapının 23,3 mm olduğu ve bu hususların da 51, 52, ve 53 üncü kalemlere ilişkin teknik şartnamelerin 12 inci maddesindeki düzenlemelere aykırı olduğu belirtilerek şikayet başvurusunun reddedildiği görülmüştür.

 

            51 inci kalem olan Dairesel Sirküler Stapler 25 mm’ye ilişkin teknik şartnamenin, 31.10.2007 tarihinde idare tarafından hazırlanan zeyilname ile değiştirilmiş 11 inci maddesinde; “Farklı doku kalınlığına göre kapalı zımba yüksekliği 1,0 mm ile 2,5 mm arasında olmalıdır.” düzenlemesi, yine zeyilname ile değiştirilmiş 12 nci maddesinde; “bıraktığı lümen çapı 16,4 ± 1,5 mm olmalıdır.” düzenlemesi,

 

            52 nci kalem olan Dairesel Sirküler Stapler 29-30-31 mm’ye ilişkin teknik şartnamenin, 31.10.2007 tarihinde idare tarafından hazırlanan zeyilname ile değiştirilmiş 12 nci maddesinde; “bıraktığı lümen çapı 20,4 ± 0,8 mm olmalıdır.” düzenlemesi, 

 

            53 üncü kalem olan Dairesel Sirküler Stapler 33-34 mm’ye ilişkin teknik şartnamenin 12 nci maddesinde ise; “Bıraktığı lümen çapı en az 24,4 mm olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

             Başvuru sahibinin söz konusu kalemlere ilişkin teklif ettiği ürünlere ait katalogların incelenmesi sonucunda;  51, 52, ve 53 üncü kalemler için teklif ettiği ürünlerin kapalı zımba yüksekliklerinin 2 mm olduğu, 51 inci kaleme teklif ettiği ürünün lümen çapının 15,3 mm, 52 nci kaleme teklif ettiği ürünün lümen çapının 21,4 mm, 53 üncü kaleme teklif ettiği ürünün lümen çapının ise 23,8 mm olduğu görülmüştür.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucu, 51, 52 ve 53 üncü kalemlerin teknik şartnamesinin bulunduğu ve dolayısıyla bu kalemler için numune getirilmesi yeterlik kriteri olarak belirlenmediği için Covidien Sağlık A.Ş.’nin salt numune getirmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı, bununla birlikte 51 inci kaleme teklif edilen ürünün, idarenin aradığı ilgili teknik kriterleri karşıladığı, 52 ve 53 üncü kalemlere ilişkin olarak teklif edilen ürünlerin ise idarenin aradığı ilgili teknik kriterleri karşılamadığı görüldüğünden, 52 ve 53 üncü kalemlerde, başvuru sahibinin teklifinin, teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Anılan fıkranın (f) bendi uyarınca, zeyilnameye ilişkin işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            İhale ilanının “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı maddesinde; “İsteklilerce ihalemize teklif edilecek ürünlerin her biri için hastanenin ilgili birimlerinden (uygunluk Belgesi) alacak, bu belge ihale dosyasında ibraz edilecektir. Uygunluk almayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Teknik şartnamenin “Tıbbi Sarf Malzemeler ile ilgili diğer hususlar” başlıklı bölümünün birinci maddesinin; “Ekli listedeki yazılı malzemelere teklif verecek firmalar satın alma servisinden alacakları uygunluk belgesini ihaleye son teklif verme tarih ve saatinden önce ilgili uzmanlardan uygunluk alacaklardır ve aldıkları uygunluk belgelerini ihale dosyasında bulunduracaklardır. Firmalar uygunluk almadıkları veya alamadıkları malzemelere teklif vermeyeceklerdir.” şeklinde ve üçüncü maddesinin ise; “İlgili firmalar malzeme tesliminde uygunluk aldıkları numunelerin aynını getirmekle yükümlüdürler.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            31.10.2007 tarihinde idare tarafından hazırlanan zeyilname ile teknik şartnamenin “Tıbbi Sarf Malzemeler ile ilgili diğer hususlar” başlıklı bölümündeki anılan maddeleri: “1. Ek listedeki yazılı malzemelere teklif verecek firmalar birim fiyat cetvelinde marka ve modeli belirteceklerdir. 3. İlgili firmalar şartnamesi olmayan malzemeler için numuneler getirecek ve ihale esnasında komisyonca değerlendirilip karar verilecektir.” olarak değiştirilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

Anılan Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

         

            Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı Birinci Bölüm XII. (C) bendinde; “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idarenin ihale dokümanında yapmış olduğu söz konusu değişikliğin 4734 sayılı Kanunun aradığı zeyilname konusu edilebilecek maddi veya teknik bir hata yada eksiklik kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Kaldı ki; dokümanda yapılan bu değişikliğin zeyilname konusu yapılabilmesi kabul edilse dahi, ihale ilanına yansıyan bu hususa ilişkin ihale ilanının yayımlanmasını takibeden 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılması gerekmekte iken, düzeltme ilanının yapılmadığı görüldüğünden, idarece tesis edilen işlemde, her iki halde de kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

          2) Anılan fıkranın (ı) bendi uyarınca, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            07.12.2007 tarihinde alınan ihale komisyon kararının eki tutanakta, Bilgin Medikal’in numunesi şartnameye uygun olmadığı, İkizler Medikal ve Ece Medikal ise numune vermedikleri gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldıkları görülmüştür.

 

İhale ilanında ve idari şartnamede teklif edilecek ürünlere ilişkin isteklilerce numune verileceğine dair bir düzenlemenin yer almadığı, 31.10.2007 tarihinde yapılan zeyilname ile teknik şartnamede isteklilerin şartnamesi olmayan malzemeler için numune getirecekleri düzenlemesinin getirildiği tespit edilmiştir.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; 51, 52 ve 53 üncü kalemlerin teknik şartnamesinin bulunduğu  ve dolayısıyla bu kalemler için numune getirilmesi yeterlik kriteri olarak belirlenmediği için anılan isteklilerin bu gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmaları mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul