İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-644
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :5
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-644
Şikayetçi:
 Ahmet Mete TEKİNALP - İstanbul Lens Göz Sarf Malzeme ve Cihazları, Yenigün Mah. Bağcılar Cad. Aydın İş Merkezi No:191 K:4/402 Bağcılar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. No:7 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 484
Başvuruya konu ihale:
 2007/161106 İhale Kayıt Numaralı “74 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (19. Kalem Hidrofibik Katlanabilir Lens)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 07.00.10.0185/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “74 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesinin 19 uncu Kalem Hidrofibik Katlanabilir Lens Alımına” ilişkin olarak Ahmet Mete TEKİNALP - İstanbul Lens Göz Sarf Malzeme ve Cihazları’nın 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 484 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleden önce ilgili branş hekiminden aldıkları uygunluk raporuna rağmen , ürünleri  teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale ilanının “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı maddesinde; “İsteklilerce ihalemize teklif edilecek ürünlerin her biri için hastanenin ilgili birimlerinden (Uygunluk Belgesi) alacak, bu belge ihale dosyasında ibraz edilecektir. Uygunluk almayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,

             Teknik şartnamenin “Tıbbi Sarf Malzemeler ile ilgili diğer hususlar” başlıklı bölümünün birinci maddesinin; “Ekli listedeki yazılı malzemelere teklif verecek firmalar satın alma servisinden alacakları uygunluk belgesini ihaleye son teklif verme tarih ve saatinden önce ilgili uzmanlardan uygunluk alacaklardır ve aldıkları uygunluk belgelerini ihale dosyasında bulunduracaklardır. Firmalar uygunluk almadıkları veya alamadıkları malzemelere teklif vermeyeceklerdir.” şeklinde ve üçüncü maddesinin ise; “İlgili firmalar malzeme tesliminde uygunluk aldıkları numunelerin aynını getirmekle yükümlüdürler.” şeklinde düzenlendiği, ancak 31.10.2007 tarihinde idare tarafından hazırlanan zeyilname ile teknik şartnamenin anılan maddelerin; “1. Ek listedeki yazılı malzemelere teklif verecek firmalar birim fiyat cetvelinde marka ve modeli belirteceklerdir. 3. İlgili firmalar şartnamesi olmayan malzemeler için numuneler getirecek ve ihale esnasında komisyonca değerlendirilip karar verilecektir.” olarak değiştirildiği anlaşılmıştır.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucu, Ahmet Mete TEKİNALP - İstanbul Lens’in ihale tarihinden önce hastanenin uzman doktoru tarafından onaylanan uygunluk belgesini aldığı ve bu belgeyi teklif dosyasında sunduğu, ancak idarenin, başvuru sahibinin teklif ettiği ürünü şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle, teklifini değerlendirme dışı bıraktığı görülmüştür.

 

                Başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararı kendisine tebliğ edildikten sonra idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarenin aldığı kararda, teklif ettikleri ürünün 19 uncu kaleme ilişkin şartnamenin 7 nci maddesine aykırı olduğunu belirterek şikayeti reddetmiştir.

           

            19 uncu kalem Hidrofobik Katlanabilir Göz İçi Lensi Teknik Şartnamesinin 7 nci maddesinde; “0-30 D aralığında olmalı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibince teklif dosyası kapsamında idareye sunulan 19 uncu kaleme teklif ettiği ürüne ilişkin katalogunun incelenmesi sonucunda, ürünün “8,0-30,0 D aralığında” olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarenin zeyilname ile yapmış olduğu söz konusu değişikliğin mevzuata uygunluğu araştırılmaksızın; başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün idarece aranan teknik kriteri karşılamadığı görüldüğünden, değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca, zeyilnameye ilişkin işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale ilanının “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı maddesinde; “İsteklilerce ihalemize teklif edilecek ürünlerin her biri için hastanenin ilgili birimlerinden (Uygunluk Belgesi) alacak, bu belge ihale dosyasında ibraz edilecektir. Uygunluk almayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Teknik şartnamenin “Tıbbi Sarf Malzemeler ile ilgili diğer hususlar” başlıklı bölümünün birinci maddesinin; “Ekli listedeki yazılı malzemelere teklif verecek firmalar satın alma servisinden alacakları uygunluk belgesini ihaleye son teklif verme tarih ve saatinden önce ilgili uzmanlardan uygunluk alacaklardır ve aldıkları uygunluk belgelerini ihale dosyasında bulunduracaklardır. Firmalar uygunluk almadıkları veya alamadıkları malzemelere teklif vermeyeceklerdir.” şeklinde ve üçüncü maddesinin ise; “İlgili firmalar malzeme tesliminde uygunluk aldıkları numunelerin aynını getirmekle yükümlüdürler.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

            31.10.2007 tarihinde idare tarafından hazırlanan zeyilname ile teknik şartnamenin “Tıbbi Sarf Malzemeler ile ilgili diğer hususlar” başlıklı bölümündeki anılan maddeleri: “1. Ek listedeki yazılı malzemelere teklif verecek firmalar birim fiyat cetvelinde marka ve modeli belirteceklerdir. 3. İlgili firmalar şartnamesi olmayan malzemeler için numuneler getirecek ve ihale esnasında komisyonca değerlendirilip karar verilecektir.” olarak değiştirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

Anılan Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

         

            Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı Birinci Bölüm XII. (C) bendinin “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idarenin ihale dokümanında yapmış olduğu söz konusu değişiklik, 4734 sayılı Kanunun aradığı zeyilname konusu edilebilecek maddi veya teknik bir hata yada eksiklik kapsamında değerlendirilemeyecektir. Kaldı ki; dokümanda yapılan bu değişikliğin zeyilname konusu yapılabilmesi kabul edilse dahi, ihale ilanına yansıyan bu hususa ilişkin ihale ilanının yayımlanmasını takibeden 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılması gerekmekte iken, düzeltme ilanının yapılmadığı görüldüğünden, idarece tesis edilen işlemde, her iki halde de kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul