İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-651
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :14
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-651
Şikayetçi:
 Nazar Medikal Tic. Adil Parlatır Yenimahalle Zübeyde Hanım Cad. Bayram Yürür İş Merkezi 1/34 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Mesudiye Devlet Hastanesi Baştabipliği Mesudiye / ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 1019
Başvuruya konu ihale:
 2007/180978 İhale Kayıt Numaralı “120 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 07.00.30.0162/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mesudiye Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “120 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nazar Medikal Tic. Adil Parlatır’ın 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2008 tarih ve 1019 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi tarafından 10.12.2007 tarihinde yapılan 120 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı ihalesine ekonomik açıdan en avantajlı fiyat ile teklif verdikleri, ancak kendi tekliflerinin idarece haksız yere değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibine bırakıldığı, bu konuda idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ihale dokümanına yönelik olduğu gerekçesi ile şikayetlerinin idarece reddedildiği, oysa ki şikayetlerinin hem ihale dokümanına hem de ihale kararına ve karar aşamasında yapılan işlemlere yönelik olduğu iddia edilerek başvuruları hakkında gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

            İdari şartnamenin 7.1.p maddesinde, teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesinin verileceği düzenlenmiş, 32 inci maddesinde de, bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve eklerinin tamamlatılmayacağı düzenlenmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklifi, ihale dokümanı ile istenilen teknik şartnameye uygunluk belgesi verilmediği gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakılmıştır. Buna göre anılan isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            Ancak ihale dokümanında yapılan düzenlemelerden;

 

            1- İdari şartnamenin 7.1.r maddesinde yapılan; “13.03.2002 tarih 24694 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı’na ait Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren kalemler için CE belgeli olacaktır. Malzemenin uluslar arası kalite belgesi taşıması malzemenin kullanım amacına uygun olmak şartıyla daha ucuz fiyatla malzeme teklif edilmiş olsa bile, kalitesiz ve kullanım amacına uygun olmayan zor kullanılan sağlık riski taşıyabilecek diğer malzemeden çok yüksek fiyat farkı yok ise öncelikle alım yapma konusunda tercih sebebi olacaktır.” şeklindeki ve teknik şartnamenin de 1 inci maddesinde yapılan; “Tüm malzemeler TSE, ISO ile 13.03.2002 tarih 24694 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı’na ait Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren kalemler için CE belgeli olacaktır. Malzemenin uluslar arası kalite belgesi taşıması malzemenin kullanım amacına uygun olmak şartıyla daha ucuz fiyatla malzeme teklif edilmiş olsa bile, kalitesiz ve kullanım amacına uygun olmayan zor kullanılan sağlık riski taşıyabilecek diğer malzemeden çok yüksek fiyat farkı yok ise öncelikle alım yapma konusunda tercih sebebi olacaktır.” şeklindeki düzenlemeler, idari şartnamenin 36 ncı maddesinde yapılan; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” şeklinde yapılan düzenlemeye ve 4734 sayılı Kanunun 5 ve 40 ıncı maddelerine aykırılık taşımaktadır.

 

            2- İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma- geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:

 

            a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu,

            b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

            c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin yukarıya aktarılan düzenlemesine istinaden ihale üzerinde kalan istekli tarafından sadece Kodak Sağlık Ürünleri Karadeniz Distribütörü’nün Kodak ürünleri ile ilgili verdiği yetkiye istinaden yetki belgesinin sunulduğu, diğer kalemlere farklı firmalara ait ürünlerle teklif verildiği halde anılan kalemlerle ilgili bir yetki belgesinin  verilmediği gibi, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yapılan düzenlemeye uygun olarak imalatçının sanayi sicil belgesi ve imalatçı olduğunu gösteren belgeleri de teklifi ile birlikte idareye vermediği, ekonomik açıdan ikinci avantajlı isteklinin teklifinin de idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yapılan düzenlemeye uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle inceleme konusu ihalede geçerli teklif kalmadığından 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

            3- İdari şartnamenin 7.3.5 inci maddesinde; “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Anılan düzenlemeden ihale konusu 120 kalem malzemeden tamamı için numune, fotoğraf ve katalog istendiğinin anlaşıldığı, ancak ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerden ihaleye teklif veren isteklilerin teklifleri ile ilgili olarak numune, fotoğraf ve kataloglardan hangisi veya hangilerini verdiği tespit edilememiştir.

 

            4- İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 18 inci maddesinde idarece herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, bu haliyle anılan aykırılığın Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 14 üncü maddesinde yer alan; “İdare, ihtiyaç duyduğu mal alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılmış standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar....  İdare, ihale dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar kesinleştirir.” şeklindeki düzenlemelerine aykırılık taşımaktadır.

 

5- İdari şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 21 inci maddesinde; “Bu ihalede işin tamamı işin teklif verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, kısmi teklif; “Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/ kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesi,” şeklinde tanımlanmıştır. İhalenin kısmi teklife açılıp açılmayacağı hususu idarelerin takdirine bırakılmış olup söz konusu takdir, ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla kullanılması gerekmektedir. İhale konusunun 120 kalemden oluştuğu ve her bir kalemin de kullanımlarının farklı olduğu, çeşitlilik arz ettiği göz önünde bulundurulduğunda ihalenin kısmi teklife açılmadan yapılmış olması 4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık taşımaktadır.

 

Buna göre, idarece hazırlanan ihale dokümanının mevzuata aykırı olduğu, anılan düzenleme kapsamında tekliflerin değerlendirilebilme imkanının bulunmadığı, kaldı ki ihale dokümanındaki mevcut düzenlemeye göre geçerli teklifin de kalmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul