En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-652
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :15
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-652
Şikayetçi:
 Sadıkoğlu Ecza Deposu Tic. Ltd. Şti. Bozkurt Mah. Baruthane Cad. NO: 38/1 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı-Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2913
Başvuruya konu ihale:
 2007/174862 İhale Kayıt Numaralı “138 Kalem İlaç Alımı (62. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2008 tarih ve 07.00.64.0162/2008-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 28.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “138 Kalem İlaç Alımı (62. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Sadıkoğlu Ecza Deposu Tic. Ltd. Şti.’nin 25.01.2008 tarih ve 2913 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 28.12.2007 tarihinde yapılan 138 Kalem İlaç Alımı ihalesinin toplam 30 kalemi için teklif verdikleri, 62 nci kalem için teklif ettikleri fiyatın Neupogen 48 yerine 30’luk için verildiği, dolayısıyla tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğu, bu hususta idareye başvurdukları, ancak idarece başvurularının uygun bulunmayarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif verdiklerinden ihalenin anılan kaleminin kendileri üzerinde kaldığının bildirildiği, bu nedenle ihalenin anılan kalemi için idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale kararı alınmasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin  olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibinin ihale dokümanını oluşturan  bütün belgeleri incelemiş, okumuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul ederek ihalenin toplam 30 kalemi için teklif verdiği anlaşılmış olup basiretli bir tacir olarak teklifini de buna uygun olarak hazırlamış olması beklenmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin ihalenin şikayete konu kalemi için ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdiği, anılan kalemin de üzerinde bırakıldığı, dolayısıyla bir hak ihlalinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; aynı Yönetmeliğin, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

          İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul