İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-655
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :18
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-655
Şikayetçi:
 Denge Kurumsal Dağıtım Paz. Gıda Kimya ve Tük. Mad. Tic. İmalat ve San. A.Ş., Macun Mahallesi ATB İş Merkezi A Blok No: 4 Macunköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Saray Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü,Esenboğa Havalimanı Yolu 16. Km No: 3 06105 Sarayköy-Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2092
Başvuruya konu ihale:
 2007/156294 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 12 Aylık Kuru Gıda Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 07.00.44.0134/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Saray Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 12 Aylık Kuru Gıda Alımı” ihalesine ilişkin olarak Denge Kurumsal Dağıtım Paz. Gıda Kimya ve Tük. Mad. Tic. İmalat ve San. A.Ş.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2092 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerine bırakılan istekli tarafından idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde belirtilen belgelerin fotokopisinin sunulduğu, idari şartnameye uygun teklif sunmayan ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

           2) Firmaları tarafından sunulan belgelerin noter tasdikli TSE ve taahhütname olmasına karşın ihale dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu,

 

           İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı ikinci maddesinde ihale konusu işin adı; “Saray Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 2008 Yılı 12 Aylık 70 Kalem Kuru Gıda Alımı” olarak belirtilmiştir.

 

İlanın 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2 maddelerinde; “Teklif edilen malzemelerin TSE sertifikasına sahip olduğuna dair belgeler eklenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 30 uncu maddesinde; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Aday veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Aday veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.

 

Ancak isteklilerden kalite belgeleri, ürün uygunluk belgeleri gibi kalite ve standartlara uygunluk belge ve sertifikalarının istenilmesi halinde; idarelerce söz konusu belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri veya ürünlerin  ilgili mevzuata ve  standartlara uygun olarak imal edildiğini ve piyasaya arz edildiğini gösteren belgelerin mevzuatına uygun olarak çoğaltılmış nüshaları veya malın üzerinde/ ambalajında bulunan  kalite ve standartlara ilişkin marka, işaret ve etiket de kabul edilebilir.”  hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin, ihale üzerine bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında idari şartnamenin 7.3.2 maddesi uyarınca sunması gereken belgelerin fotokopilerinin sunulduğuna ilişkin iddiasına yönelik  23.01.2008 tarih ve 110 sayılı yazı ile ilgili idareden, ihale üzerine bırakılan firma tarafından teklif dosyasında idari şartnamenin 7.3.2 maddesi kapsamında sunulan belgelerin asıllarının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin mi yoksa asıllarının veya noter onaylı örneklerinin fotokopilerinin mi teklif dosyasında yer aldığı hakkında bilgi istenmiştir.

 

İdarenin 24.01.2008 ve 460 sayılı cevap yazısı ile; “ihale üzerine bırakılan Ak Gıda ve İhtiyaç Mad. San. Paz. Tic. A.Ş.’nin  sunmuş olduğu 7.3.2 maddesinde istenilen belgelerin aslına uygun noterce onaylanmış belgeler olduğu ve ihale dosyasında noterce onaylanmış aslına uygun belgelerin bulunduğu”  bildirilmiştir.

 

İdarenin ihale üzerine bırakılan isteklinin sunmuş olduğu asıl belgelerin idari şartnameye uygunluğuna ilişkin beyanı dikkate alınarak, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İlanın 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2 maddelerinde; “Teklif edilen malzemelerin TSE sertifikasına sahip olduğuna dair belgeler eklenecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin  “Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler ve Kalite Belgeleri” başlıklı XI inci maddesinde; “… idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla Uygulama Yönetmeliklerindeki hükümlere uygun olarak kalite veya kalite sistem belgeleri veya işaretleri istenebilir…”  açıklaması yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede şikayetçi tarafından sadece;  “ihalenin firmaları üzerinde kalması durumunda teslim edilecek ürünlerin TSE, ISO, 9001, 9002, 9003 standartlarına uygun olacağına ayrıca Gıda Üretim ve Gıda Sicil Sertifikasının idareye sunulacağına ilişkin taahhütname” sunulduğu ancak TSE belgeleri sunulmadığı anlaşıldığından idare tarafından teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından  başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

h) İlk oturumda tutulması gereken tutanaklar yönünden yapılan incelemede,

 

İhale ilanının 11. ve idari şartnamenin 25.1 maddelerinde; “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında,  “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.” ile 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Elit Gıda San. Paz. ve Tic. A.Ş. firmasının sunmuş olduğu teklif mektubunda tekliflerinin “ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü geçerli” olduğu belirtilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifi değerlendirme dışı bırakılması gereken söz konusu firmanın idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif kabul edilmesi işlemi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

 

g) Doküman yönünden yapılan incelemede,

 

            İdare tarafından ilanda ve idari şartnamede teklif edilen bedelin %30’u oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenmiştir.

 

            İlanın 4.4 ile idari şartnamenin 7.4.1 maddelerinde; “…özel sektörden (kuruluşlardan) alınan iş deneyim belgeleri noter onaylı olacaktır.”  düzenlemesi yer almıştır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerini düzenleyen 35 inci maddesinde; “Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez.”  hükmü karşısında, idare tarafından yapılan söz konusu düzenleme ile mevzuata aykırılık oluşturulmuştur.

 

             ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

            İdare tarafından ilanda ve idari şartnamede teklif edilen bedelin %30’u oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenmiştir.

 

Elit Gıda San. Paz. ve Tic. A.Ş.’nin teklif zarfında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin güncellenmesi sonucu bulunan rakamın (141.251,73 YTL.) teklif edilen bedelin %30’unu (161.344,50 YTL.) karşılamadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifi değerlendirme dışı bırakılması gereken söz konusu firmanın idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif kabul edilmesi işlemi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Öte yandan, ihale üzerine bırakılan firmanın 2. kalem olan ayçiçek yağına ilişkin sunduğu TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin geçerlilik tarihinin 2005 yılında sona erdiği,  7. kalem  çam fıstığına yönelik sunulan TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin geçerlilik tarihinin 2005 yılında sona erdiği ve 18. kalem olan kek için de sunulan TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgelerinin  geçerlik tarihlerinin sona erdiği tespit  edilmiştir. İhale üzerine bırakılan firmanın ihale konusu iş olan 70 kalemlik malzemenin tamamına TSE standardına ilişkin belge sunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın da sadece iki kaleme ilişkin TSE belgesi sunduğu anlaşılmış, 70 kalemlik alımın tamamına ilişkin olmadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, inceleme konusu ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

             Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul