İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-656
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :19
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-656
Şikayetçi:
 Hatt Arşiv Dış Tic. Ltd. Şti. - Ekip Teknik Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Bahçelievler Mah. Hacer Hanım Sok. No:6/1-2 Bahçelievler/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü,M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 34010 Merter Güngören/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2629
Başvuruya konu ihale:
 2007/157244 İhale Kayıt Numaralı “İtfaıyeci Koruyucu Malzemesı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 07.00.59.0105/2008-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü tarafından 04.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İtfaıyeci Koruyucu Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hatt Arşiv Dış Tic. Ltd. Şti. - Ekip Teknik Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 24.01.2008 tarih ve 2629 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kendileri tarafından verildiği, sunulan ISO EN belgesinin yetersiz olması gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer üç teklifin de muhtelif gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin en yüksek teklif üzerinde bırakıldığı, ihalede tek geçerli teklif kalması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği, ihalenin iptal edilmesi halinde eksik belgelerini tamamlayabilecekleri iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bendleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenemeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; şikayetçinin 04.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 14.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı 24.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvuru dilekçesine, söz konusu ihaleye ortak girişim olarak teklif verilmiş olmasına rağmen  ortak girişim beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneğinin, Kuruma başvuran firmanın pilot/koordinatör ortak olduğuna dair belgenin ve özel ortak olması halinde ise diğer ortakların şikayete katılmaları veya muvafakat ettiklerine dair belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin eklenmediği ve söz konusu eksikliklerin şikayet süresi olan 15 günlük sürenin bitiş tarihi olan 29.01.2008 tarihine kadar tamamlanması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 30.12.2008 tarihinde tamamlanmış olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul