İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-657
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :20
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-657
Şikayetçi:
 Nil Yapı Malz. ve İnş. Tic. Ltd. Şti. & Bor-tor Turz. Tic. Ltd. Şti.& Özkanlar İnş. Yapı Malz. Mad. ve Orm. Ürn.San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Turan Güneş Bulv. No:29/4 06550 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı,Talatpaşa Bulv. 06330 Gar Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 658
Başvuruya konu ihale:
 2007/121097 İhale Kayıt Numaralı “2 Adet 50 Vagon Taşıma Kapasiteli Feribot Alımı İle Bunlara Ait İskele Onarımı ve Tevsii, Bakım Onarım Tesislerinin Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 07.00.15.0105/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca 31.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2 Adet 50 Vagon Taşıma Kapasiteli Feribot Alımı İle Bunlara Ait İskele Onarımı ve Tevsii, Bakım Onarım Tesislerinin Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Nil Yapı Malz. ve İnş. Tic. Ltd. Şti. & Bor-tor Turz. Tic. Ltd. Şti.& Özkanlar İnş. Yapı Malz. Mad. ve Orm. Ürn.San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2008 tarih ve 658 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye sundukları katalog üzerinde firma kaşe ve imzasının bulunmadığı, katoloğun dilinin Türkçe olmaması, iş ortaklığı beyannamesinde “ortak girişim” ifadesine yer verildiği ve idari şartnamenin 61 inci maddesinde yedek parçaların miktar ve fiyatlarının teklif ile birlikte verilebileceği belirtilmiş olmasına rağmen, söz konusu cetvellerin sunulmamış olduğu gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede başka teklif bulunmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin ve ihalenin iptalinin mevzuata aykırı olduğu        iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru konusu ihalede şikayetçinin tek istekli olduğu, şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklif kalmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Şikayetçinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri şu şekilde sıralanmıştır:

 

a)İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde teklifi oluşturan bütün belgelerin Türkçe olacağı belirtilmiş olmasına rağmen, ihaleye sunulan kataloğun onaylı Türkçe tercümesi ile katalog üzerinde isteklinin kaşe ve imzası bulunmamaktadır.

 

b)İdari şartnamenin 61 inci maddesi; “İstekliler garanti bitiminden sonra gemi işletmeciliğinin ilk on yıl üçünde aksamadan sürdürülmesini temin edecek şekilde, sevk sistemleri, jeneratörler, seyir ve navigasyon sistemlerinde kullanılacak bütün yedek parçaların miktarlarını ve baz birim fiyatlarını ayrı ayrı listeler halinde teklifi ile birlikte vereceklerdir. Yedek parça baz birim fiyatları feribota ait istenilen analiz listeleri ve rayiçler içersinde de yer alacaktır.

 

İstekliler yukarıda belirtilen yedek parçalar için garanti bitiminden sonra gemi işletmeciliğinin ilk on yıl içinde aksamadan sürdürülmesini temin edecek şekilde konu yedek parçaların temini taahhüdünü verecektir.

Aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık vs. gibi periyotlarda yapılacak bakım ve onarımlarda değiştirilmesi gereken parçalar teklifte belirtilecektir.” şeklinde düzenlenmiş olmasına rağmen “yedek parçalar için garanti bitiminden sonra gemi işletmeciliğinin ilk 10 yıl içinde aksamadan sürdürülmesini temin edecek şekilde konu yedek parçaların temini taahhüdü” sunulmuş ancak; kullanılacak bütün yedek parçaların miktarı, baz birim fiyatları, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık vs. gibi periyotlarda yapılacak bakım ve onarımlarda değiştirilmesi gereken parçaların teklifle birlikte sunulmadığı, sunulan mevcut bilgilerin içinde ihale dokümanı gereği sunulması zorunlu olan yedek parça liste ve fiyatlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

c) İş ortaklığı beyannamesinde; “iş ortaklığı” ifadesinin yerine “ortak girişim” ifadesi kullanılmıştır.

 

  d) İdari şartnamenin 7.2.3 maddesinde; “Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, toplam satış geliri için ise, isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.  İsteklinin pilot ortağı Nil Yapı Malz. ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ciro ve satış gelirlerinin aynı olduğu, söz konusu tutarın teklif edilen bedelin %15 ini karşılamadığı, aynı bedelin teklif bedelinin %10 unu karşıladığı görülmüştür. Değerlendirmenin teklif edilen bedelin yüzde onuna mu on beşine mi göre yapılacağı konusunda tereddüt yaşanmış, ayrıntılı belgeler sunulmamış olduğu için bahsi geçen oranların karşılanıp karşılanmadığı konusunda net bir sonuca ulaşılamamıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri irdelendiğinde;

 

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde belgelerin sunuluş şekli düzenlenmiş olup, belge niteliğinde olmayan katalogların sunulmasında aynı kuralların uygulanmasına gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla istekli tarafından ihaleye sunulan katalogların, istekli tarafından kaşelenmediği, imzalanmadığı ve Türkçe olarak sunulmadığı gerekçesi yerinde bulunmamıştır.  

 

b) Başvuru konusu ihaleye birim fiyat teklif alınmak suretiyle çıkıldığı, isteklinin idare tarafından hazırlanan birim fiyat cetvellerini doldurarak ihaleye sunulduğu, ayrıca yedek parçalar için garanti bitiminden sonra gemi işletmeciliğinin ilk 10 yıl içinde aksamadan sürdürülmesini temin edecek şekilde konu yedek parçaların teminine yönelik taahhüdün istekli tarafından teklifi kapsamında sunulduğu ancak; kullanılacak yedek parçaların miktarı, baz birim fiyatları, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık vs. gibi periyotlarda yapılacak bakım ve onarımlarda değiştirilmesi gereken parçaların teklifle birlikte sunulmadığı, dolayısıyla idarenin söz konusu eksiklik nedeniyle istekliyi değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

c) 4734 sayılı Kanunda iş ortaklığı, ortak girişimin bir türü olarak düzenlenmektedir. İstekli tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesinin muhtelif yerlerinde “iş ortaklığı” ifadesine yer verilirken sadece “……..iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda….” ifadesi yerine “ortak girişime dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda” ifadesine yer verildiği görülmüştür. Sunulan iş ortaklığı beyannamesinin diğer tüm ilgili yerlerinde “iş ortaklığı” ifadesinin kullanıldığı dikkate alındığında söz konusu ifadenin anılan taahhütnamenin geçerliliğini etkileyici nitelikte bulunmamaktadır.

 

d) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren  belgeler” başlıklı 33 üncü maddesinde “Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, isteklilerce ihalenin veya son başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. Bu maddenin üçüncü fıkrasında istenilen yeterlik şartlarını bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, toplam satış geliri için ise, isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklinin pilot ortağı Nil Yapı Malz. ve İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2006 ve 2005 yıllarına ait gelir tablolarının sunulduğu, sunulan gelir tabloları incelendiğinde söz konusu oranların karşılanmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan dosyadaki belge ve bilgilerden, “feribot alımı” ile “iskele onarımı ve tevsii, bakım onarım tesislerinin yapımı” işi arasında nasıl bir doğal bir bağlantı olduğu anlaşılamamıştır.

 

Sonuç olarak, başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 23.11.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul