İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-658
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :22
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-658
Şikayetçi:
 Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Danş. Hiz. San. Tic. Şti., Babalık Mahallesi Yapıcı İş Merkezi A Blok 2/207 Selçuklu/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Aksaray Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Bulvarı Zafer Mah. 68100 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38253
Başvuruya konu ihale:
 2007/160429 İhale Kayıt Numaralı “13 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (11. Kalem Bilgisayarlı Radyografi Sistemi- CR)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.10.55.0092/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aksaray Devlet Hastanesi Baştabipliğince 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “13 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (11. Kalem Bilgisayarlı Radyografi Sistemi- CR)” ihalesine ilişkin olarak Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Danş. Hiz. San. Tic. Şti.’nin 13.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38253 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en düşük fiyatı verdikleri halde sundukları cihazın, teknik şartnamenin “Tarayıcı mamografi kasetlerini 20 piksel/mm çözünürlükte okuyabilmelidir” şartını sağlamadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmalarının uygun olmadığı, yapılan demonstrasyonda ve cihaza ilişkin kataloglarda istenen özelliğin bulunduğunun ortaya konulduğu, ayrıca yapılan demonstrasyon sırasında başka bir firma yetkilisinin bulunduğu ve komisyonu yanıltarak yanlış karar verilmesine neden olduğu, bu suretle ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Bilgisayarlı radyografi ihalesine ilişkin teknik şartnamenin fosfor plaka tarayıcısı ve silicisi, işlem monitörü, barkod okuyucu, işlemci, UPS ve yazılımlar (entegre sistem) bölümünün fosfor plaka tarayıcısı ve silicisi adlı alt bölümünde; “Tarayıcı mamografi kasetlerini 20 piksel/mm çözünürlükte okuyabilmelidir”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından yapılan tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri neticesinde başvuru sahibi isteklinin teklifinin ihale dışı bırakıldığı, ihale dışı bırakma gerekçesi olarak; “Firmaca teklif edilen Capsula XL II model cihazda, HR-V (Opsiyonel olarak sunulan yüksek rezolüsyonlu kaset 20 pixels/mm) ile çekim yapıldığı taktirde bu filmlerin cihaz tarafından okunabildiğinin görüldüğü, ancak bu kasetlerin mamografi için özel geliştirilen kasetler olmadığı dolayısıyla şartnamenin yukarıda bahsedilen maddeyi karşılamadığının anlaşıldığı, ayrıca Capsula XL II model cihazda mamografik inceleme için özel geliştirilmiş yazılım ve tarayıcı olmadığının anlaşıldığı, sonuç olarak Capsula XL II model cihaza ait ürün katalogunda mamografik kasetleri okuyabilmesine dair ibare bulunmadığı, cihazda mamografi filmleri okumaya yönelik özel geliştirilmiş bir program gösterilmediği, diğer taraftan firmanın mamografik görüntüleme için özel geliştirmiş olduğu HR-BD for Dual side maography imaging kasetlerinin olmadığı ve istenen özelliklerin sadece teklif edilen cihazın üst modeli olan Model CR –IR 363, Model CR – IR 368 versiyonlarında olduğu, bu nedenle teklif edilen cihazın teknik şartnamenin yukarıda istenen maddeyi karşılamadığı” hususlarının ortaya konulduğu belirlenmiştir.

 

Buna karşılık başvuru sahibi firma tarafından ise, ilgili madde dışında teknik şartnamenin başka bir maddesinde mamografi ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, mamografi için sadece tarama özelliğinin istendiği bu özelliğin ise teklif ettikleri Fuji marka Capsula XL II model cihazda mevcut olduğu belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, konu ile ilgili olarak teknik yönden bir görüş alınmasına gerek duyulmuş olup, alınan teknik görüş yazısında özetle; “teknik şartnamenin fosfor plaka tarayıcısı ve silicisi, işlem monitörü, barkod okuyucu, işlemci, UPS  ve yazılımlar (entegre sistem) bölümünün fosfor plaka tarayıcısı ve silicisi alt başlıklı maddesinde “Tarayıcı mamografi kasetlerini 20 piksel/mm çözünürlükte okuyabilmelidir” düzenlemesinin firmanın Capsula XL II model cihazınca karşılanabildiği anlaşılmaktadır. Ancak, teknik şartname incelendiğinde cihazın mamografi çekiminde de kullanılacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Capsula XL II model cihazın mamografik inceleme için özel geliştirilmiş yazılımı bulunmadığından şartnameye uygun bir cihaz olmadığı” belirtilmiştir.

 

Buna göre teknik görüş yazısında, cihazın mamografi kasetlerini 20 piksel/mm çözünürlükte okuyabilmelidir özelliğinin bulunduğu, ancak cihazın mamografik çekimlerinde kullanılabilmesi için gerekli olan mamografik inceleme için özel geliştirilmiş yazılımının bulunmadığı belirtilmektedir. 

 

Başvuru sahibi istekli tarafından ayrıca, yapılan demonstrasyon işlemi sonucunda istenen özelliğin cihazda bulunduğunun kanıtlandığı, ihale komisyonunun da bu özelliğin bulunduğunu kabul ettiği, bu durumun itirazlarına verilen cevap yazısının ikinci sayfasının ilk paragrafında teyit edildiği, gerçekleştirilen demonstrasyon işlemi sırasında Kodak firmasından bir personelin de hazır bulunduğu ve bu kişinin komisyonu yanıltarak yanlış karar verilmesine neden olduğu, ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği hususları şikayet konusu edilmektedir.

 

Gerçekleştirilen demonstrasyon işlemi sonucunda, verilen teknik görüş doğrultusunda bir tespitin yapıldığı, bahse konu demonstrasyon işleminin idare tarafından talep edilmediği, cihazın başvuru sahibinin kendi isteği doğrultusunda hastaneye getirildiği ve Kodak firmasının bir çalışanının ihale komisyonu ve hastane ile bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle, dosya içindeki bilgi ve belgeler, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ve alınan görüş yazısı birlikte değerlendirildiğinde, teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılamadığı, demonstrasyon işlemi sonucunda da cihazın uygun bulunmadığı ve ihale komisyonunun demonstrasyon sırasında başka bir firmanın çalışanından olumsuz yönde etkilenmek suretiyle ihaleye fesat karıştırıldığını ispatlar bir delilin gösterilmediği/bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan şikayetin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul