İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-659
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :23
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-659
Şikayetçi:
 Paksoy Teknik Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti., 8. Cadde 77. Sokak 8 Aşağıöveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, İncilipınar Mah. 3 Nolu Cadde 27090 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38248
Başvuruya konu ihale:
 2007/178284 İhale Kayıt Numaralı “Yersel 3 Boyutlu Laser Tarama ve Değerlendirme Sistemi ve Ekipmanları Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 08.10.54.0092/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yersel 3 Boyutlu Laser Tarama ve Değerlendirme Sistemi ve Ekipmanları Alımı” ihalesine ilişkin olarak Paksoy Teknik Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38248 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye ilişkin teknik şartnamenin, ihaleye tek bir firmanın girebileceği şekilde hazırlanarak rekabetin engellendiği, ayrıca ihale konusu ürünlerin firma stoklarında bulunmadığı ve yurt dışından ithal edildiği, idari şartnamede belirtilen 10 günlük teslim süresinin ihaleye katılımı sınırladığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan başvuruda, teknik şartnamenin tek bir firmanın ihaleye girebileceği şekilde hazırlandığı, kendi firmalarının da girebileceği şekilde zeyilname ile teknik şartnamede değişiklik yapılması yönündeki başvurularının kabul görmediği, ayrıca 10 günlük teslim süresinin ihaleye katılımı sınırladığı, teklif edilen cihazın yurt dışından ithal edildiği, gümrüklerin yıl sonu olması nedeniyle yoğun olduğu, çoğu firmanın bu nedenle ihale  dokümanı dahi satın almadığı hususları belirtilmiştir.

 

Yapılan şikayette, teknik şartnamedeki hangi maddelerin tek bir markayı veya firmayı işaret ettiğinin ve katılımı sınırladığı hususlarının açık bir şekilde belirtilmemiştir. Ancak, şikayet konusu edilen ihaleye tek bir firmanın katıldığı ve ihalenin şikayet konusu edilen RIEGL markalı cihazın satışını yapan bir firma üzerinde bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Diğer taraftan, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde her ne kadar kendilerine bahse konu ihale hakkında bir şikayette bulunulmadığı hususu belirtilmekte ise de, başvuru sahibi tarafından Kurumumuza gönderilen şikayet dilekçesi ve ekleri içerisinde; idareye yapılan şikayete ilişkin dilekçe ve cevabının da bulunduğu belirlenmiştir. İdare tarafından kendilerine yapılan şikayete verilen cevap yazısında, başvuru sahibinin 03.12.2007 tarihli şikayet dilekçesinin ilgi tutulduğu, bu yazıya sehven 04.06.2007 tarihinin verildiği, İMR837/2007 sayısı verilen yazıda “ilgi dilekçenize istinaden yapılan incelemede, hazırlanan teknik şartnamede cihazın özellikleri belirtilmiş olup, tüm firmaları kapsayacak şekilde hazırlandığı tespit edilmiştir” cevabının verildiği görülmüştür.

 

İtirazen şikayet başvurusunda yer alan tek markanın tarif edilmesi iddiası ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, ihaleye ilişkin teknik şartname ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu cihaza ilişkin kataloglar ve başvuru sahibi tarafından teklif edilmesi planlanan cihazın katalogları üzerinden teknik görüş istenilmiş, alınan cevabi görüş yazısında özetle;

“Şikayete konu teknik şartname, ilgili markaların satışını yaptıkları donanım ve sistemlerin teknik özellikleri incelenmek ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu´nun ilgili maddeleri dikkate alınmak suretiyle aşağıda maddeler halinde belirtilen görüşlere yer verilmiştir:

a)     Şartnamenin "Amaç ve Kapsam" bölümünde satın alınması düşünülen sistemin genel olarak kullanılabileceği alanlardan bahsedilmiş, sistemin temel bileşenleri tarif edilmiştir. Her iki marka satışını yapan firmalar bu bölümde belirtilen kriterleri sağlayabilecek düzeydedir.

b)     "3 Boyutlu Yersel Lazer Tarayıcı Teknik Özellikleri" bölümünde 2.6, 2.7, 2.8 ve. 2.9 nolu maddelerde istenen teknik özellikler sadece RIEGL marka satışı yapan firma tarafından sağlanabildiği görülmektedir.

e) ´´Bütünleşik Olarak Sistem Genel Özellikleri" kısmında 4.3 ve 4.4 numaralı maddelerde belirtilen teknik özelliklere sadece RIEGL marka satışı yapılan sistem sahiptir.

d)      "Data Değerlendirme ve Uygulama Yazılımları" bölümünde 6.2 nolu maddede belirtilen teknik özellikler sadece RIEGL marka satışı yapan firma tarafından sağlanan yazılım özelliklerini içermektedir.

e)      Şartnamenin diğer bölümlerinde talep edilen donanım ve yazılımlar her iki marka satışı yapan firmalar tarafından teknik olarak karşılanabilir düzeydedir.

Ayrıca hazırlanan teknik şartnamenin herhangi bir maddesinde her iki marka adından söz edilmemiştir.” hususları belirtilmiştir.

 

Buna göre, teknik şartnamenin “1- Amaç ve Kapsam” bölümündeki düzenlemelerin, tek bir firmayı işaret etmeyip, her markanın satışını yapan firmaların bu bölümde belirtilen kriterleri sağlayacak düzeyde olduğu, ancak teknik şartnamenin "2- 3 Boyutlu Yersel Lazer Tarayıcı Teknik Özellikleri" bölümünün 2.6, 2.7, 2.8 ve 2.9 numaralı maddeleri ile ´´4- Bütünleşik Olarak Sistem Genel Özellikleri"  bölümünün 4.3 ve 4.4 numaralı maddelerinin ve "6- Data Değerlendirme ve Uygulama Yazılımları" bölümünün 6.2 numaralı maddesinin RIEGL markalı cihazın satışını yapan firma tarafından sağlanabildiğinin görüldüğü belirtilmektedir.

 

Teknik şartnamenin "2- 3 Boyutlu Yersel Lazer Tarayıcı Teknik Özellikleri" bölümünün 2.6, 2.7, 2.8 ve 2.9 numaralı maddelerinde sırasıyla,

“2.6) 3 Boyutlu laser tarayıcı cihazının sağlıklı ölçüm menzili ölçümü yapılacak nesnenin yansıtma özelliklerine bağlı olarak 1 (bir) metre ile 300 ( üçyüz) metre arasında olmalıdır.

2.7) 3 Boyutlu laser tarayıcı cihazı ile yapılan ölçümlerde standart hassasiyet en az 6mm tekrarlanabilir hassasiyet ise tekli atışlarda 4 mm tekrarlı atışlarda 2mm den daha kaba olmamalıdır.

2.8) 3 Boyutlu laser tarayıcı sistemi laser ışık çıkış kaynak aralığı 0,25 mrad dan daha geniş olmamalıdır. (100 metrede 25 mm açıklık)

2.9) 3 Boyutlu laser tarayıcı cihazı ile yapılan ölçümlerde yavaş tarama modunda saniyede 10000 nokta veya daha yüksek ve hızlı tarama pozisyonun da ortalama 8000 nokta veya daha yüksek ölçüm hızına sahip olmalıdır.” düzenlemelerine,

 

Teknik şartnamenin ´´4- Bütünleşik Olarak Sistem Genel Özellikleri"  bölümünün 4.3 ve 4.4 numaralı maddelerinde sırasıyla,

“4.3) Cihaz tek bir pozisyonda kendi ekseni etrafında 360 derece yatay ve düşey eksende cihazın eğim, taşınma aparatı sayesinde 90 derece öne, 90 derece arkaya tarafa olmak üzere toplam 180 derece hareket edebilerek veri toplayabilmelidir. Bu sayede tek cihaz kurulumunda farklı pozisyonlarda ölçüm yapılabilme imkanı olmalıdır. Bu sayede cihaz kurulumunda yakın mesafede olan nesneler dahil son derece geniş olarak alanın taranması mümkün olmalıdır. (Şadırvan camii gibi kapalı veya yarı kapalı alanlarda tavan kubbe ve zemin döşemesi gibi detayların ölçülmesinde )

4.4) Cihaz ile sistem kontrol ünitesi (Notebook) arasında ethernet üzerinden TCP/IP doğrudan bağlantı olmalı ve yapılacak çalışmaya ait ayarlar ve kalibrasyonlar kullanıcı tarafından belirlenmelidir. İleride gerekmesi durumunda wireless ekipmanları tedarik edilerek sistemin kablosuz bağlantı ile gerçekleştirilmesi mümkün olmalıdır.” düzenlemelerine,

 

Teknik şartnamenin "6- Data Değerlendirme ve Uygulama Yazılımları" bölümünün 6.2 numaralı maddesinde ise;

“6.2) Sistem ile birlikte kullanılan data değerlendirme ve uygulama yazılımı üzerinden doğrudan veri aktarım (export) data formatları; ASCII(*.*), Crystalix(*.asc), Point Cloud (*.3pf), Autocad (*.dxf), Point Cloud for Autocad (*.ptc), VRML 2.0 (*.wrl) gibi formatları desteklemelidir. Veri alma (import) data formatları ise; ASCII(*.*), Polydata (*.vtp,*.pvtp), Point Cloud (*.3pf), Polyvvorks (*.pol), PLY Files (*.ply), StereoLithography(*.stl), Wavefront(*.obj), Autocad (*.dxf), LAS Format (*.las), SDW Format (*.sdw) gibi formatları desteklemelidir.” düzenlemesine,

 

Yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede, dosya içerisindeki bilgi belgeler, teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ve alınan teknik görüşte belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, ihaleye ilişkin hazırlanan teknik şartnamenin 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 4.3, 4.4 ve 6.2 numaralı maddelerinin RIEGL marka cihazı tarif ettiği, diğer firmaların ihaleye katılımını sınırladığı belirlenmiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda; “idari şartnamede belirtilen 10 günlük teslim süresinin ihaleye katılımı sınırladığı” şeklindeki iddiaya yer verilmediği, bu iddianın sadece Kuruma yapılan şikayet dilekçesinde yer aldığı görüldüğünden, bu şikayet konusu iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

İhaleye ilişkin ihale dokümanında, sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanmasının öngörüldüğü ve sözleşmenin imzalanmasını müteakiben de 10 gün içinde ihale konusu malın tesliminin istendiği görülmektedir.

 

Yaklaşık maliyet tespitinde ilgili firmalardan teklif fiyatı ile birlikte cihazın tahmini teslim edilebilme tarihinin de alındığı, buna göre sadece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yaklaşık maliyet tespitine esas olmak üzere verilen teklif fiyatı ve teslim tarihi yazısında, “stok durumuna göre derhal veya 4-6 ay içerisinde” denilmek suretiyle teslim tarihinin belirtildiği, diğer firmalar tarafından verilen yazılarda ise cihazın tesliminin ortalama 3 ile 6 ay arasında değişeceğinin belirtildiği belirlenmiştir.

 

Dolayısıyla ilgili firmalarca belirtilen tahmini teslim süreleri ile idare tarafından ihale dokümanında öngörülen cihazın teslim süresi arasında uyumsuzluk bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan firma dışında ilgili cihazı 10 gün içinde temin edecek başka bir isteklinin bulunmadığı anlaşıldığından, teslim süresine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 4.3, 4.4 ve 6.2 numaralı teknik şartname hükümlerinin ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellediği, ayrıca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul