İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-734
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :106
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-734
Şikayetçi:
 Alperenler Danışmanlık Bilgisayar Temz. Medikal Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Mahallesi Melek Sokak Kaygusuzlar İş Merkezi No: 23/10 Sincan / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Nallıhan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yeni 100 Yataklı Nallıhan Devlet Hastanesi Akdere Nallıhan / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 3228
Başvuruya konu ihale:
 2007/164199 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 07.04.10.0110/2008-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Nallıhan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alperenler Danışmanlık Bilgisayar Temz. Medikal Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2008 tarih ve 3228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yemek ve yol bedeli ile ilgili olarak hatalı düzenlemeler yapıldığı, benzer iş tanımının hatalı olduğu, alt yüklenici ile ilgili düzenlemenin doğru bir şekilde yapılmadığı, idari şartname ile teknik şartnamede teklif ve sözleşme türü ile ilgili çelişkili ifadelere yer verildiği, genel yöneticinin hizmetin görüldüğü saatlerin tamamında işin başında bulunmasının istenildiği, bunun mümkün olmadığı, teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde istenilen taşıma işinin yapılacak işle ilgili olmadığı, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde,  belirtilen bayram mesaisi süresinin hatalı olduğu, teknik şartnamede yapılan ilaçlamada kullanılacak ilacın yükleniciye ait olacağı düzenlemesinin uygun olmadığı, idarece hazırlanan ihale dokümanında sözleşme tasarısının bulunmadığı iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kanunun İdare Tarafından İnceleme başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir…” hükmü yer almaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda; başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, idarece, başvuru sahibinin şikayeti haklı görüldüğünden 03.01.2008 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul