• Karar No: 2008/UM.Z-850
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :103
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-850
Şikayetçi:
 Nobel Medikal San. Tic. Ltd. Şti., Dünya İş Merkezi Musalla Bağları Mah. Ruhi Bağdadi Sok. No:10-11 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı,Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:72 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2543
Başvuruya konu ihale:
 2007/152217 İhale Kayıt Numaralı “Radyoterapi Ünitesi Tıbbi Cihazları Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 07.00.55.0134/2008-12E  sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya İl Özel İdaresi  İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nca 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyoterapi Ünitesi Tıbbi Cihazları Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nobel Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2007  tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2008  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.01.2008  tarih ve 2543 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan  tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

           2) İdare tarafından henüz ihale ilan olunmadan ihale dokümanı satılması sebebiyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ihlali eylemi hakkında gereğinin takdir ve ifası için 4734 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi uyarınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Konya İl Özel İdaresi  İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından 15.11.2007 tarihinde yapılan “Radyoterapi Ünitesi Tıbbi Cihazları Alımı” ihalesine katıldıkları, kesinleşen ihale kararında söz konusu ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, idarenin iptal gerekçesi olarak “üç isteklinin doküman satın aldığı tek isteklinin teklif verdiği, ihalede eşitlik, saydamlık ve rekabet şartlarının oluşmadığını” gerekçe gösterdiği, bu gerekçenin mevzuata uygun olmadığı, idarenin ihaleyi iptal etme yetkisi olmakla birlikte bunun mutlak ve sınırsız olmadığı kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, ihalenin idari şartnamesinde ihaleye katılım için asgari şartların istenildiği, ihaleye kaç isteklinin katılması gerektiği ya da kaç istekli katıldığında rekabetin oluşacağına dair mevzuat düzenlemesi olmadığı sonuç olarak anılan nedenlerle iptal gerekçesinde yer alan hususların mevzuata uygun olmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin Konya İl Özel İdaresi  İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından 15.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Radyoterapi Ünitesi Tıbbi Cihazları Alımı” işi olduğu, ihaleye ilişkin 3 firmanın doküman satın aldığı ve 1 isteklinin katıldığı anlaşılmıştır.

 

            30.11.2007 tarihinde ihale komisyonunun oyçokluğuyla aldığı karar ile ihalenin tek istekli olan  Nobel Medikal San. Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı tespit edilmiştir. İhale komisyon üyelerinden olan muhasebe müdürünün “4734 sayılı Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası hükmü gereğince gerekli incelemeyi yapmak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneğinin tarafıma verilmemesi, bu nedenle ihale dosyası üzerinde gerekli incelemeyi yapamamış olmam ayrıca ihale dokümanlarının üç istekli tarafından satın alınmasına rağmen ihaleye tek isteklinin katılması, ihale dokümanını satın alan diğer isteklilerin ihaleye sadece seyirci olarak katılmalarının bir takım tereddütlere sebep olduğu ve ihalede rekabetin tam olarak sağlanamadığı” gerekçeleri ile komisyon kararına katılmadığı anlaşılmıştır.

 

  İhale yetkilisi tarafından;

 

“1- İhale komisyon üyelerinin 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneğini incelemek üzere ihale komisyon üyelerine verilmediği, dolayısıyla ihale komisyon üyelerinin ihale işlem dosyası içeriğinden yeterli bilgi edinemediklerinin anlaşıldığından,

 

2- Mesi Medikal Sistemleri Tic. ve San. A. Ş.’nin 25.10.2007 tarihli dilekçesindeki müracaatında idari ve teknik şartnamelerdeki  hatalı ve net anlaşılmayan konular hususundaki değişiklik talebinin zeyilname ile değiştirilmesine rağmen ihale dosyasını satın aldığı halde ihaleye teklif vermeyen ilgili firmanın 15.11.2007 tarihli şikayet dilekçesinde belirtilen ihaleye katılmama gerekçesinin kayda değer bulunduğu,

 

3- Mesi Medikal Sistemleri Tic. ve San. A. Ş.’nin 25.10.2007 tarihli şikayet dilekçesinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Tebliğin 7 nci maddesinde “İhale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvuruları idare tarafından yapılacak inceleme neticesinde Yönetmeliğin 12 nci  maddesindeki kararlardan biri verilmek suretiyle sonuçlandırılır.  Bu inceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği raportör veya ihale komisyonu aracılığıyla da yapılabilir.” denilmektedir. Buna rağmen ihale yetkilisine bilgi verilmeden yapılan itirazın cevaplandırıldığı tespit edilmiştir.

 

4- İhale için üç isteklinin ihale dokümanı alıp, yalnız tek isteklinin katılması nedeni ile; ihalede tam rekabetin sağlanmadığı anlaşılmıştır.

 

  Yukarıda sayılan gerekçelerden dolayı, ihalede eşitlik, saydamlık ve gerekli rekabet şartlarının oluşmadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesine” gerekçeleri ile ihale komisyon kararının uygun görülmeyerek ihalenin 06.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”  hükmüne yer verilmiştir.

İhale dokümanı satın alan Mesi A.Ş.’nin 25.10.2007 tarihli şikayet  dilekçesi ile zeyilname başvurusunda bulunduğu, idare tarafından zeyilname düzenlendiği ancak Mesi A.Ş.’nin değişiklik taleplerinin karşılanmaması üzerine 15.11.2007 tarihinde bu firma tarafından şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu şikayete ilişkin olarak başvurunun uygun bulunmadığına ilişkin kararın idare tarafından 22.11.2007 tarihinde ihale komisyon başkanı tarafından alındığı görülmüştür.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikayetin sonuçlandırılması” başlıklı 7 nci maddesinde;  “İhale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvuruları idare tarafından yapılacak inceleme neticesinde Yönetmeliğin 12 nci  maddesindeki kararlardan biri verilmek suretiyle sonuçlandırılır. Bu inceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği raportör veya ihale komisyonu aracılığıyla da yapılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

         

          Ancak söz konusu şikayet başvurularının ihale yetkilisinin bilgisi dışında sonuçlandırıldığı ihale iptal gerekçesinde ihale yetkilisi tarafından belirtilmiştir. Bu itibarla, söz konusu şikayet başvurularından 15.11.2007 tarihli şikayet başvurusunun teknik şartnamedeki düzenlemelere yönelik iddiaların ihale yetkilisi tarafından dikkate alınmasında ve ihalenin iptal gerekçeleri arasında belirtilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

        4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.”  hükmü bulunmaktadır. İhalede, ihale yetkilisi tarafından “ihale komisyon üyelerine 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasındaki hüküm uyarınca ihale işlem dosyasının birer örneği verilmeden ihale işlem sürecinin devam etmesini” iptal gerekçesi olarak belirtmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

          Yapılan incelemede, 3 firmanın ihale dokümanı almasına rağmen ihaleye sadece 1 (bir) isteklinin teklif verdiği anlaşılmıştır. Gerçekleştirilen ihalelerde, ihaleye katılımın yeterli görülmesi için istekli sayısına ilişkin kamu ihale mevzuatında asgari bir değer öngörülmemiş olmakla birlikte istekli sayısının ihaleye katılımın değerlendirilmesinde önemli bir unsur olduğu açıktır. Bu sebeple ihale yetkilisi tarafından ihale dokümanında rekabeti engelleyici hususların bulunduğu yönündeki şikayet başvurusunu dikkate alarak ihaleye tek isteklinin teklif vermesini söz konusu ihalede eşitlik, saydamlık ve rekabetin sağlanamadığına gerekçe kabul etmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Sonuç olarak, ihale yetkilisi tarafından 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihaleyi açıkça gerekçeler belirtmek suretiyle  iptal etme yetkisi bulunduğu dikkate alındığında incelemeye konu ihalenin anılan gerekçelerle iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, inceleme konusu ihalenin ilanı 05.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanmıştır. Ancak dosya muhteviyatında yapılan inceleme sonucu ile idarenin 08.02.2008 tarih ve 342 sayılı yazısından anlaşıldığı üzere, Nobel Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.10.2007 tarihinde doküman bedelini ödediği ve 04.10.2007 tarihinde de dokümanı satın aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihalenin henüz ilan edilmeden Nobel Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’ne ihale dokümanı satılması nedeniyle idare tarafından 4734 sayılı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesine aykırı işlemler yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; 

 

            1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

           2) İdare tarafından henüz ihale ilan olunmadan ihale dokümanı satılmasında sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

  İlgisi nedeniyle; şikayet dilekçesi ve eklerinin Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesine karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle, 

 

Karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul