İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UM.Z-851
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :105
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-851
Şikayetçi:
 Kököz Ofset Matbaa Yeşil Sivaslı Gazetesi-Çetin KÖKÖZ Konak Mah. Belediye Altı Sivaslı/UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Pınarbaşı Belediye Başkanlığı Pınar Mah. Çivril Cad. NO: 1 64880 Sivaslı/UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2008 / 4192
Başvuruya konu ihale:
 2008/5704 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt Alımı (12000 lt. Motorin, 3000 lt. Kurşunsuz Benzin ve 300 kg. Madeni Yağ)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 07.00.92.0162/2008-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Pınarbaşı Belediye Başkanlığı tarafından 25.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akaryakıt Alımı (12000 lt. Motorin, 3000 lt. Kurşunsuz Benzin ve 300 kg. Madeni Yağ)” ihalesine ilişkin olarak Kököz Ofset Matbaa Yeşil Sivaslı Gazetesi-Çetin KÖKÖZ’ün 07.02.2008 tarih ve 4192 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Uşak ilinin Sivaslı ilçesinde Yeşil Sivaslı isimli gazete çıkardıklarını, ilçelerinin beş adet beldesi bulunduğunu, ancak Pınarbaşı Belediye Başkanlığının 25.01.2008 tarihinde yapılan akaryakıt ürünü motorin, benzin ve madeni yağ alımı ihalesi ile Yaylalar Kasabası Belediye Başkanlığının dükkan kira ihalesinin, ihale ilanlarının gazetede yayımlanmadan yapıldığını, bu şekilde ihale yapılmanın Kanuni bir sakıncasının bulunup bulunmadığının taraflarına bildirilmesi talep edilmektedir.

   

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesinde başvuru sahibinin iki ayrı idarenin farklı ihalelerine yönelik iddialarının bulunduğu anlaşılmıştır. Bunlardan Yaylalar Kasabası Belediye Başkanlığının dükkan kira ihalesi, 2886 sayılı Kanuna tabii olarak yapıldığı, 4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığı anlaşıldığından bu konudaki başvuru görev yönünden reddedilmiştir.

 

Pınarbaşı Belediye Başkanlığının 25.01.2008 tarihinde yapılan akaryakıt ürünü motorin, benzin ve madeni yağ alımı ihalesi ile ilgili iddialar yönünden yapılan incelemede;

 

4734 sayılı Kanunun “İhale ilan süreleri ve kuralları” başlıklı 13 üncü maddesinde; Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;…


b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;


1) Yaklaşık maliyeti otuz milyar Türk Lirasına (altmışbirbin yüzdoksaniki Yeni Türk Lirasına) kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar Türk Lirasına  (yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirasına)* kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,…..


           En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterliğin ilanı” başlıklı 22 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir. Ayrıca anılan maddede; İhalenin yapılacağı yerde veya işin yapılacağı yerde  gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde gazete çıkmayan yerdeki ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler tutanak ile belgelenir.” şeklinde de düzenleme yapılmıştır.

 

Buna göre; inceleme konusu ihalenin yaklaşık maliyeti de göz önünde bulundurulduğunda, ihalenin yapılacağı yerde yerel gazetenin çıkmadığı, bu nedenle ihale ilanlarının Kanunda belirtilen sürelere uygun olarak İlçe Hükümet Konağı ilan panosunda ilan edildiği ayrıca ses yayın cihazı ile farklı belediyelerde ihalenin halka duyurulduğu, bu hususa ilişkin tutanakların idarece düzenlendiği anlaşılmıştır. Bu nedenle yazılı başvurudaki iddialar ciddi bulunmamıştır. Ayrıca idarece 28.01.2008 tarihinde de sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul