İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-852
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :107
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-852
Şikayetçi:
 Pro - Tıp Endüstriyel San. ve Tic. A.Ş., Sincan Organize Sanayi Bölgesi Karamanlılar Cad. No:8 Sincan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Kocamustafapaşa Cd. 34246 Esekapı Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36307
Başvuruya konu ihale:
 2007/163450 İKN|li “1 (bir) Adet Uyku Laboratuarı (Polisomnografi-2 Yatak) Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 07.09.93.0184/2007-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 (bir) Adet Uyku Laboratuarı (Polisomnografi-2 Yatak) Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pro - Tıp Endüstriyel San. ve Tic. A.Ş.’nin 12.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 07.12.2007 tarih ve 36307 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartname maddelerinin her birini karşılayan farklı cihazlar olduğu, bununla birlikte teknik şartnamenin bütünü dikkate alındığında şartnamenin Respironics marka Alice 5 model cihazı işaret ettiği iddia edilmektedir.

 

İddia konularıyla ilgili olarak 14.12.2007 tarih ve 2007/AK.M-993.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde tespit edilen hususlar ve yapılan hukuki değerlendirme aşağıda belirtilmiştir:

 

İhale komisyonunun üç uzman üyesi tarafından tutulan 26.11.2007 tarihli tutanakta, özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik belgelerin incelenmesi neticesinde, teklif ettiği cihazın teknik şartname maddelerini karşıladığının tespit edildiği belirtilmiştir.

 

Ancak, itirazen şikayet konusu, zaten, teknik şartnamenin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazı işaret ettiği şeklindedir.

 

Diğer taraftan, her ne kadar başvuru sahibinin şikayet dilekçesinde, “teknik şartname maddelerinin her birini karşılayan farklı cihazlar olduğu, bununla birlikte teknik şartnamenin bütünü dikkate alındığında şartnamenin Respironics marka Alice 5 model cihazı işaret ettiği” iddia edilse de, başvuru sahibinin idareye ayrıca teknik şartnamenin hangi maddelerine itiraz edildiğine ilişkin bir belge de sunduğu ve idarece bu maddelerin tek tek karşılandığı anlaşılmıştır. Teknik şartnamenin başvuru sahibince şikayet konusu edilen maddeleri 3, 6, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 27, 33, 34, 35, 38 ve 41 nci maddelerdir. Bu çerçevede, incelemenin daha sıhhatli bir şekilde yapılabilmesini teminen, konuyla ilgili olarak akademik bir kuruluştan, teknik şartnamenin hem bütünü itibariyle hem de söz konusu maddeler itibariyle belli bir marka/model cihazı (özellikler ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazı) işaret edip etmediği ve rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olup olmadığı hususunda teknik görüş sorulmuştur.

 

Alınan teknik görüşte;

 

“a) İtiraz eden firmanın itiraz başlıklı maddeleri ve isteklinin yanıtları değerlendirildiğinde; anılan teknik şartname maddeleri direkt olarak bir cihazı işaret etmekten ziyade üniversite hastanesi şartlarına uygun olması gereken cihazı işaret etmektedir.

 

b) İlgilinin firma itirazlarına yanıtları genel olarak kabul görebilir. 3 no’lu maddedeki lisans ile ilgili bölümde itirazı haklı olabilir. 6 no’lu maddede bahsedilen konu birden fazla cihazda bulunuyorsa net bilgi verilmelidir; bulunmuyorsa şartnameden çıkarılması uygun olur. 17. maddede itiraz eden firmanın “uyku” yerine, “sistem” ifadesinin konulması ile ilgili itirazı da haklı olabilir.

 

c) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusu açıklık kazanmamıştır.”

 

ifadelerine yer verilmiştir.

 

Teknik görüşte, başvuru sahibince itiraz edilen teknik şartname maddelerinden 3, 6 ve 17 nci maddelere ilişkin belli değerlendirmelere yer verildiğinden, aşağıda bu teknik şartname maddelerine, başvuru sahibinin maddelere yönelik itirazına ve idarenin değerlendirmelerine yer verilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “Yazılımın ücretsiz olarak istenildiği kadar kopyalanarak değerlendirme ve kayıt bilgisayarları oluşturmak mümkün olmalıdır. Uyku kayıt ve analiz yazılımının, diğer bilgisayarlarda kullanımı için özel bir lisans veya donanıma ihtiyaç duyulmamalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi, hemen hemen bütün kaliteli yazılımların bir lisans kodu ile çalışmakta olduğunu ve bu kodun bir çoğunda USB dongle içerisinde bulunmakta olduğunu, içerisinde lisans kodu bulunan bilgisayarın USB portundan çalışan dongle yazılımın yüklü olduğu istenilen bilgisayarda kullanılabildiğini, bu sayede kaydı ya da skorlamayı istenilen bilgisayarda yapmanın mümkün olduğunu, mevcut madde bu özelliklerle çeliştiği için şartnameden çıkarılması gerektiğini iddia etmektedir.

 

İdare, uyku yazılımının dongle (yazılım anahtarı) ile koruması olmasının, kopyalanıp farklı bilgisayarlarda kullanımını engelleme amacıyla ticari amaçla yapıldığını, kuruma bir avantaj sağlamayan bir özellik olduğunu, yazılımın çoğaltılıp yüklendiği bilgisayarda tam kapasite ile kullanımının önemli yararları olduğunu, bu özelliğin birden fazla üretici firmanın cihazlarında mevcut olduğunu, bu nedenle rekabeti engelleyici olarak görülmediğini belirtmektedir.

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde; “Her bir yatak için verilecek elektrod bağlantı kutularında (headbox); referansiyel EEG kaydı için en az 21 kanal olmalı, en az 2 kanal EOG, 1 kanal çene EMG’si, 2 kanal bacak EMG’si, 2 adet diferansiyel kanal, 1 adet SpO2 kanalı, 4 adet EKG, 1 adet termistör için Airflow kanalı, 1 adet basınç sensörü için Airflow kanalı, 1 adet karın eforu ve 1 adet göğüs eforu kanalı, 1 adet horlama (mikrofon) kanalı, 1 adet vücut pozisyonu, 1 adet aktimetre kanalı ve 1 event (olay) kanalına sahip olmalıdır. “ düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi, madde içerisinde yer alan “2 adet diferansiyel kanal” ve “2 adet aktimetre kanalı” ifadesinin cihaza özgü kanallar olup açıklamalarının dahi bulunmadığını, bu özelliklerin tek bir cihaza özgü özellikler olması nedeniyle şartnameden çıkarılması gerektiğini iddia etmektedir.

 

İdare, 2 adet diferansiyel kanalın EEG çekimlerinde montaj kolaylığı amacıyla tercih edildiğini, sadece bir cihazda kullanılan özel bir kanal olmadığını, 2 adet aktimetre kanalının piyasada satışı yapılan cihazların bazılarında en az bir adet aktimetre kanalı bulunduğunu, PSG cihazlarının aktimetrelerin adapte edilip kullanılabildiği internal (dahili) ve/veya external (harici) kanallara sahip olduğunu belirtmektedir.

 

Teknik şartnamenin 17 nci maddesinde; “Uyku yazılımı, CPAP ve BHİPAP cihazlarının uzaktan kontrolüne imkan tanımalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi, genel olarak sistemlerde CPAP ve BİPAP cihazlarının kontrolünün uyku yazılımı üzerinde değil cihazların kendi yazılımı üzerinde yapılmakta olduğunu, maddede geçen ifadenin cihaza özgü olduğunu, madde içerisindeki “uyku yazılımı” ifadesi yerine “sistem” ifadesinin kullanılması gerektiğini iddia etmektedir.

 

İdare, bu özellik ile uyku laboratuvarı sisteminin önemli bir parçası olan CPAP – BİPAP titrasyon cihazının PSG ünitesiyle tam olarak entegre çalışabilmesinin verimlilik açısından istendiğini, bu özelliği gerekçeleştiren, hem PSG hem de CPAP – BİPAP cihazlarının üretimini yapan, uyku sistemlerinde donanım ve yazılım entegrasyonunu yapmış birden fazla firma bulunduğunu belirtmektedir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; teknik görüşün ilk kısmında teknik şartname maddelerinin doğrudan bir cihazı işaret etmekten ziyade üniversite hastanesi şartlarına uygun olan şartları belirlediği ve idarenin başvuru sahibinin iddia konularına yanıtlarının genel olarak kabul edilebilir olduğu belirtilse de, teknik görüşün devamında teknik şartnamenin 3, 6 ve 17 nci maddeleri ile ilgili olarak başvuru sahibinin haklı olabileceğinin ve son olarak da ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusuna açıklık kazandırılamadığının ifade edildiği görülmekte olup, bu çerçevede alınan teknik görüşten, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığı hususunda net bir sonuca ulaşılamamıştır.

 

Bununla birlikte, teknik görüşte yer alan, teknik şartnamenin 3, 6 ve 17 nci maddeleri ile ilgili olarak başvuru sahibinin iddialarının yerinde olabileceğine ilişkin değerlendirmeler ile ihalede üç firmanın doküman satın almasına karşın yalnızca bir isteklinin teklif vermiş olmasının da teknik şartnamenin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazı işaret ettiği şeklinde bir emare teşkil ettiği hususu bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olabileceği değerlendirilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul