İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-854
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :109
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-854
Şikayetçi:
 Mes Tıb. Cih. San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti., K. Karabekir Caddesi 91/81-82 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği, Eyupoğlu Mah. Hürriyet Cad. 1 27010 Şahinbey/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.01.2008 / 657
Başvuruya konu ihale:
 2007/172863 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı (1 inci Kalem Kuvöz Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2008 tarih ve 07.00.16.0185/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği’nce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı ihalesinin 1 inci kalemi Kuvöz Alımı”na ilişkin olarak Mes Tıb. Cih. San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2008 tarih ve 657 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameye muhtelif maddeler itibariyle uygun olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin yetkili bayisi olmadığı bir firmanın ürünlerini teklif ettiği, bu hususun Sağlık Bakanlığı tarafından 08.08.2007 tarihli tebliğ ile duyurduğu UBB Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla anılan istekliye ait teklifin geçersiz olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 2.5, 2.9, 2.12, 2.13, 2.18 ve 2.34 maddelerine uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin katalogun teklif zarfı kapsamında idareye sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, uygun olunmadığı iddia edilen teknik şartname düzenlemesine, düzenlemeye ilişkin başvuru sahibinin iddiasına ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan katalog üzerinden yapılan değerlendirmeye sırasıyla aşağıda yer verilmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 2.5 maddesinde; “Cihazda servo kontrollü oksijen sistemi bulunmalı ve oksijen oranı %21-65 arasında ayarlanabilmelidir. En fazla %1 lik dilimlerle dijital olarak ayarlanabilmelidir. Ayarlanan ve okunan değerler cihazın ön tarafındaki kontrol panelinde bulunan LCD ekrandan takip edilebilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

           Bu maddeye ilişkin olarak başvuru sahibince; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın % 21 ile % 80 arasında ayarlanabilmesinin tehlike oluşturabilecek nitelikte olduğunun iddia edildiği,

 

           İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazda, oksijen oranının % 80’e kadar ayarlanabildiği, dolayısıyla bu cihazın idarece aranan % 21 ile % 65 arasında da ayarlanabileceği tabi olduğundan aranan teknik kriterin karşılandığı, 

 

            2.9 maddesinde; “Cihaz hem kuvöz içindeki havanın hem de bebeğin cilt sıcaklığını aynı anda ayrı ayrı LCD ekranda gösterebilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Bu maddeye ilişkin olarak başvuru sahibince; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazda, hava ve bebek sıcaklığının LCD değil fakat LED ekranda izlenebildiğinin iddia edildiği,

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazda, hava ve bebeğin cilt sıcaklığının ayrı ayrı hem LCD hem de LED ekranda gösterilebildiği, dolayısıyla aranan teknik kriterin karşılandığı, 

 

            2.12 maddesinde; “Sistemin ayarlanan ve okunan değerleri tek bir LCD ekrandan monitorize edilebilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Bu maddeye ilişkin olarak başvuru sahibince; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazda, ayarlanan ve okunan değerlerin bir kısmının LED, bir kısmının ise LCD ekranda okunabildiğinin iddia edildiği,

 

                İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazda, ayarlanan ve okunan (gerçekleşen) tek bir LCD ekrandan izlenebildiği, dolayısıyla aranan teknik kriterin karşılandığı,

 

            2.13 maddesinde; “Sistemin kontrol panelinde bütün ayarlar dokunmatik membran tipi tuşlarla yapılmalı ve ayarlanan ve okunan değerler tek bir LCD ekrandan monitorize edilebilmelidir. Çalışılan moda ayarlanan sıcaklık ile okunan gerçek sıcaklık aynı anda sistemin LCD ekranından ayrı ayrı izlenebilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı,

           

            Bu maddeye ilişkin olarak başvuru sahibince; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazda, ayarlanan ve okunan değerlerin bir kısmının LED, bir kısmının ise LCD ekranda okunabildiğinin iddia edildiği,

 

                İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazda, yukarıda belirtildiği üzere ayarlanan ve okunan değerlerin tek bir LCD ekran üzerinden görüntülenebildiği, dolayısıyla aranan teknik kriterin karşılandığı,

 

            2.18 maddesinde; “Sistemin ekranında ayarlanan ve gerçekleşen nem yüzdesi aynı anda LCD ekranda monitorize edilebilmelidir. Sistem, su haznesindeki su seviyesi azaldığında alarm vererek kullanıcıyı uyarmalıdır. Sistemin su haznesi en az 1000 ml. kapasitesinde olmalıdır” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Bu maddeye ilişkin olarak başvuru sahibince; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazda, ayarlanan ve gerçekleşen nem değerinin LED ekran üzerinden görüntülendiğinin iddia edildiği,

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazda, ayarlanan ve gerçekleşen nem yüzdelerinin LCD ekranda aynı anda monitörize edilebildiği, dolayısıyla aranan teknik kriterin karşılandığı,

 

                2.34 maddesinde; Kuvözde bebeğin üzerine konduğu bebek yatağı en az 35x63 cm ebatlarında olmalıdır. Yatak altında da röntgen kaseti yerleştirme bölümü olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Bu maddeye ilişkin olarak başvuru sahibince; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazda, yatak altında röntgen kaseti yerleştirme bölümünün olmadığının iddia edildiği,

           

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin katalogda, yatak altında röntgen kaseti yerleştirme bölümünün olup olmadığına ilişkin her hangi bir bilgiye yer verilmediği görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin katalogda yer alan bilgiler üzerinden yapılan değerlendirmede; teknik şartnamenin 2.34 maddesi dışında uygun olmadığı iddia edilen maddelerin hepsinin karşılandığı görülmüştür. 2.34 maddesine ilişkin olarak ise, bu maddede yer alan teknik kriterin karşılandığına veya karşılanmadığına ilişkin her hangi bir bilgiye katalogun tetkiki neticesinde ulaşılamamış olmakla birlikte; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teknik şartnameye verilen cevaplarda, bu maddenin karşılandığı beyan ve taahhüt edildiğinden ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında teklif edilen cihazın uygun görülmesinin muayene ve kabul komisyonlarının ihale dokümanına uygun cihazı kabul etme hususundaki, idari ve cezai sonuç doğurabilecek hukuki sorumluluğunu bertaraf etmeyeceğinden, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin teknik şartnamenin anılan maddelerine uygun olmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

          

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ihale yapan makamlara yönelik olarak ihalelerde istenen “Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi” (TCKS) belgesi hakkında 08.08.2007 tarihinde yapılan duyuruda; Duyuru tarihi itibariyle konu ile ilgili ikinci bir duyuruya kadar ihalelerde üretici ve ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayilerinin kayıtlı olma şartı aranacaktır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1.e maddesinde; “İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, istekli yetkili satıcı ise distribütör firma tarafından verilen yetkili satıcılık belgesi, istekli ithalatçı firma ise ürünün ithalatçısı olduğuna dair belge, istekli imalatçı firması ise ürünün imalatçısı olduğuna dair belge vermesi zorunludur.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Ertunç Özcan marka Babynest I-700 model cihaz teklif edilmiştir.

 

İhale üzerinde kalan istekli tarafından idareye sunulan teklif dosyası kapsamında 07.12.2007 tarihli yetki belgesine yer verildiği, bu belgenin tetkiki neticesinde; Ertunç Özcan tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, taraflarınca üretilen ürünleri Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan ihalede teklif etmeye yetkilendirildiği görülmüştür.

 

            Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, isteklilerden ihaleye katılabilmek için; kayıtlı üretici, ithalatçı veya bu firmaların bayisi olma şartını haiz olmaları istenmekte olup, bayilik ilişkisinden kastedilen yetkili satıcılık ilişkisinin sürekliliğidir. Ancak, bu duyuru Sağlık Bakanlığının iç işleyişine yönelik bir iç düzen işlemidir. Dolayısıyla, bir isteklinin üretici veya ithalatçının bayisi değil fakat tek bir ihaleye yönelik yetkilendirilmiş satıcısı olması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı çerçevesinde bir aykırılığa işaret etmeyip, bu istekliye ait teklifi geçersiz kılmaz. Zira kamu ihale mevzuatı çerçevesinde, geniş anlamda yetkili satıcılık ilişkisinin sürekli olup olmadığı değil, bahsi mevzu yapılan ihalede mevcut olup olmadığı araştırılmaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif etmeye yetkili olunan bir malın teklif edildiği görüldüğünden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin geçersiz olduğuna yönelik iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 15 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği bu tekliflerden iki adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği tarafından “8 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 15 adet ihale dokümanının satın alındığı, 07.12.2007 tarihinde yapılan ihalenin başvuru konusu 1 inci kalemi “Kuvöz Alımı”na 3 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 300.000,00 YTL olan ihalede;

 

İhaleye teklif veren 3 istekliden Bayser Med. Tur. İç ve Dış Tic. ltd. Şti. 288.600 YTL, Mes Tıbbi Cihazlar San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti. 332.700,00 YTL, Türev İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 344.400,00 YTL bedeli teklif etmiştir. Bayser Med. Tur. İç ve Dış Tic. ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 288.600 YTL bedel  ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin yaklaşık maliyete yakın olması diğer iki isteklinin teklif bedelinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olması dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “Temel İilkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in söz konusu ihalede ihlal edildiği, bu nedenle; söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul