İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-855
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :110
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-855
Şikayetçi:
 Çevik Tıp Tıb. Cih. ve Tic. San. Ltd. Şti., Pirsultan Mah. 82 Nolu Sok. 4/a Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği, Eyupoğlu Mah. Hürriyet Cad. 1 27010 Şahinbey/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2087
Başvuruya konu ihale:
 2007/172863 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı (5 ve 6 ncı Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 07.00.45.0185/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği’nce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesinin 5 ve 6 ncı kalemlerine ilişkin olarak Çevik Tıp Tıb. Cih. ve Tic. San. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.01.2008 tarih ve 2087 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından, teklif dosyasında sundukları tıbbi cihaz ve malzeme kayıt belgesinin, Sağlık Bakanlığının 08.08.2007 tarihli duyurusu gerekçe gösterilerek yetersiz bulunduğu, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 10.10.2007 tarih ve 2007/78 sayılı genelge ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin uygulama tarihinin 01.01.2008 tarihine ertelendiği, bu tarihten önceki uygulamaların ve duyuruların geçersiz kılındığı,

 

            2) Teklif dosyasında yer alan TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinde teklif ettikleri marka belirtilmediği için bu belgenin idare tarafından uygun bulunmadığı, ancak ihale dokümanı kapsamında Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinde isteklilerce teklif edilen markaların belirtileceğine dair her hangi bir düzenlemeye yer verilmediği, 

 

3) Kesinleşen ihale kararı tesis edilmeden önce değerlendirme dışı bırakıldıklarının ihale üzerinde bırakılan isteklinin yetkili satıcısı olduğu firmaya eşitlik ve gizlilik ilkelerine aykırı davranılarak bildirildiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1.b maddesinde, “İstekli firma Sağlık Bakanlığı “Tıbbi cihaz ve malzeme kayıt sistemi veri tabanına” kayıtlı (kayıt numarası belirtilmeli) olmalı ve bu belge ihale teklif zarfı ile birlikte verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında, idareye kayıt sistemi veri tabanına kayıtlı olunduğuna ilişkin belge sunulmayıp, Sağlık Bakanlığına yapılan başvuruya ilişkin kayıt formunun sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru dilekçesinde, idari şartname düzenlemesine karşı her hangi bir iddia ileri sürülmeksizin, Sosyal Güvenlik Kurumunca 10.10.2007 tarih ve 2007/78 sayılı Genelge ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin uygulama tarihinin değiştirildiğini, bu tarihte yapılan duyurudan önceki duyuruların geçersiz olduğu belirtilerek, 08.08.2007 tarihli duyuru gerekçe gösterilerek idari şartname düzenlemesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılmamaları gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan kişilerin, sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımlarının verilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit eden Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT), “Tıbbi malzeme temin esasları” başlıklı 20.1 maddesinde; “Sağlık kurumları tıbbi malzemeleri, Kurumun ve Sağlık Bakanlığının Bilgi Bankasına kayıt edilmiş ve onaylanmış tıbbi cihaz üretici ve ithalatçı firmalarının onaylı ürünlerinden temin edeceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından ihale yapan makamlara yönelik olarak ihalelerde istenen “Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi” (TCKS) belgesi hakkında 08.08.2007 tarihinde yapılan duyuruda; Duyuru tarihi itibariyle konu ile ilgili ikinci bir duyuruya kadar ihalelerde üretici ve ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayilerinin kayıtlı olma şartı aranacaktır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 10.10.2007 tarih ve 2007/78 sayılı Genelgesi ile SUT’un Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak ödemelere ilişkin esasları düzenleyen maddelerinin bir kısmının yürürlük tarihi 01.01.2008 tarihine ötelenmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; anılan Genelge, zikredilen idari şartname düzenlemesinin uygulanabilirliğini ortadan kaldırmamakta, sadece Sosyal Güvenlik Kurumunun ödeme esaslarına ilişkin maddelerinin bir kısmının yürürlük tarihinde değişiklik yapmaktadır. Ayrıca, ihale dokümanına süresinde her hangi bir itiraz ileri sürülmediğinden ihale dokümanı kesinleşmiştir. Dolayısıyla, ihale dokümanında yer alan maddelerin gerekçeleri ne olursa olsun, isteklilerin mevcut ihale dokümanı maddeleri çerçevesinde tekliflerini vermeleri, idarelerin ise, mevcut ihale dokümanı çerçevesinde isteklilerin tekliflerini değerlendirmeleri ve işlem tesis etmeleri gerekmektedir. Bu itibarla; anılan idari şartname düzenlemesinde istenen belgenin başvuru sahibince idareye sunulmadığı anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında bu hususa yer verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1.d maddesinde, ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış teknik servise ait TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmiştir.

 

Başvuru sahibine ait teklif dosyasının tetkikinden; 5 ve 6 numaralı kalemlere ARJO markalı ürünlerin teklif edildiği, anılan markalı ürünlerin Türkiye tek yetkili satıcısı olan firma tarafından teknik servis hizmetlerini yürütmek üzere Delta Trade Company Med. Div Tıb. Cih. Tic. Ltd. Şti. ticaret unvanlı firmanın yetkilendirildiği, TSE tarafından Delta Trade Company Med. Div Tıb. Cih. Tic. Ltd. Şti. ticaret unvanlı firma adına, bu firmanın TS 12426 standardına uygun faaliyet gösterdiğini belgeleyen “Hizmet Yeterlilik Belgesi”nin başvuru sahibince idareye sunulduğu görülmüştür.

 

            Sunulan Hizmet Yeterlilik Belgesinde; adına düzenlendiği firma tarafından verilen teknik servis hizmetleri kapsamında ARJO markalı ürünlere veya ARJO markalı ürünleri imal veya ithal eden firmaların yetkili servisi olduğunu belirten her hangi bir bilgiye yer verilmediği görülmüştür.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; her ne kadar idari şartname düzenlemesinde, hizmet yeri yeterlilik veya güncel adı ile hizmet yeterlilik belgelerinde teklif edilen markaların yer almasının gerektiği belirtilmese de; mevcut düzenleme ile, teklif edilen ürünlerin teknik servis hizmetinin belirli standartlara uygun olarak yerine getirilebileceğinin belgelendirilmesinin istendiği muhakkaktır. Aksi takdirde, bu belgenin istenmesi, ihale konusu işe ilişkin olarak her hangi bir amaca hizmet etmeyecektir. Dolayısıyla, başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün teknik servis hizmetini yürütecek firmaya ait hizmet yeterlilik belgesinde, verilen teknik servis hizmeti kapsamında teklif edilen ürünlere veya teklif edilen ürünleri imal veya ithal eden firmaların yetkili servisi olunduğunu belirten her hangi bir bilgiye yer verilmediğinden, idareye sunulan belgenin anılan idari şartname düzenlemesine uygun olmadığı, bu itibarla değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında bu hususa yer verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kurumunca, ihalelere ilişkin olarak incelemeler belgeler üzerinden gerçekleştirilmektedir. İdarece gönderilen ihale işlem dosyası ve başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesine eklediği belgeler çerçevesinde iddiasını tevsik eder her hangi bir bilgi veya belgeye rastlanılmadığından, bu konuda bir tespit veya değerlendirme yapmanın mümkün bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği tarafından “8 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 15 adet ihale dokümanının satın alındığı, 07.12.2007 tarihinde yapılan ihalenin 5 inci kalemi olan “Yanık Yıkama Sedyesi ve Paneli Alımı”, 6 ncı kalem olan “Yanık Yıkama Küveti ve Troley Alımı”na 4 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 5 inci kalem için 58.000,00 YTL, 6 ncı kalem için 65.000,00 YTL olarak belirlendiği ihalede;

 

İhaleye teklif veren 4 istekliden başvuru sahibinin teklifi diğer tekliflerle kıyaslandığında daha ekonomik olduğu ancak bu isteklinin kesinleşmiş dökümana göre sunması gereken belgeleri sunmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin yaklaşık maliyete yakın olması, diğer isteklilerin teklif bedellerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması veya yaklaşık maliyetle aynı bedelin teklif edildiği dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “Temel İilkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in söz konusu ihalede ihlal edildiği, bu nedenle; söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul