İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-856
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :111
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-856
Şikayetçi:
 Hach Lange Su Analiz Sistemleri Ltd.Şti., Hilal Mahallesi 75. Sokak Nu: 9/a Yıldız Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Nu:14 06100 Yenişehir/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38877
Başvuruya konu ihale:
 2007/151971 İhale Kayıt Numaralı “Atıksu Ölçüm İstasyonu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 07.00.02.0197/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Atıksu Ölçüm İstasyonu” ihalesine ilişkin olarak Hach Lange Su Analiz Sistemleri Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38877 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif ettikleri cihazın teknik şartnamede istenen özellikleri, 8 inci maddede istenen entegre yazıcı haricinde tamamıyla karşıladığı,

 

            2) Piyasada satılan ürünlerden sadece bir tanesinin istenen entegre yazıcıya sahip olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Alternatif teklifler” başlıklı 22 nci maddesinde;

 

“İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilmeyecektir.” düzenlemesi,                

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 57 nci maddesinin 57.5 alt maddesinde;

 

“Tekliflerde, şartnamedeki sıraya göre cevap verilmelidir ve kataloglar ve/veya diğer dokümanlar ile taahhütler doğrulanmalıdır. Açıkça belirtilmemiş konularda, şartname hükümlerine uygun olmadığı kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Atıksu Ölçüm İstasyonu (Isıtıcılı Soğutuculu Atık Su Numune Alma ve Debimetreli Ölçüm Sistemi) Teknik şartnamesinin Numune Alma Cihazına ilişkin bölümünün 3 üncü maddesinde;

 

“Cihazın kullanım menüsü Türkçe seçilebilir olmalıdır.”, düzenlemesi,

 

Aynı teknik şartnamenin Debimetre cihazına ilişkin bölümünün 8 inci maddesinde;

 

“Cihaz elde edilmiş verilerin sunulabileceği yazılı olarak sonuçların raporlarını verebilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu ünite cihaza bağlı olmalı ve ortam şartlarından etkilenmemelidir. Cihazla beraber bu yazıcı için yedek kartuş ve yedek kağıt verilmelidir.Cihazla beraber bilgisayara verilerin aktarılması sırasında kullanılacak olan bir veri kaydedici verilmelidir. Veri kaydedicinin bağlanması için gerekli bağlantı aparatları ve yazılımları verilmelidir. Cihazla beraber software ve RS 232 bağlantı kablosu verilmelidir.” düzenlemesi,

 

 11 inci maddesinde;

 

“Cihaz batarya veya 220 voltta kullanılabilir olmalıdır. Cihazla beraber 220 volttan kullanım ünitesi ve batarya verilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen ve teklif zarfı içeriğinde yer alan “Atıksu Ölçüm İstasyonu (Isıtıcılı Soğutuculu Atık Su Numune Alma ve Debimetreli Ölçüm Sistemi) Teknik Şartnameye Cevaplar” başlıklı yazısında;

 

Numune Alma Cihazı madde 3’e karşılık olarak;

 

“Cihazın Türkçe Menü seçeneği bulunmamaktadır.” cevabı,

 

Debimetre Cihazı madde 8’e karşılık olarak;

 

“Cihaz ile birlikte DTU (veri aktarım ünitesi) verilecektir. Cihazımızda dahili yazıcı olmadığı için cihaz ile birlikte harici sabit bilgisayar ve yazıcı verilecektir.” cevabı,

 

 

 

Debimetre Cihazı madde 11’e karşılık olarak;

 

“Cihaz sabit tip olup yalnızca 220V ile çalışmaktadır. Batarya ile çalışmamaktadır.” cevabı yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında varolan ve idareden alınan belgelerden başvuru sahibinin ihaleye Sigma 900 Numune alma ve Debimetre sistemi teklif ettiği tespit edilmiştir.

 

İdarenin 07.11.2007 tarih ve 14333 sayılı yazısı ile;

 

“31.10.2007 tarihli 17 set atıksu ölçüm istasyonu ihalemiz ile ilgili teklifinizin diğer şartlarının aynen cari olması kaydıyla;

 

- Teknik şartnamemiz numune alma cihazı madde 3´te "Cihazın kullanım menüsü Türkçe seçilebilir olmalıdır." denilmektedir. Fabrikalarımızda cihazı kullanacak olan kişilerin yabancı dil bilgileri yeterli olmadığından yabancı dil menüsüne sahip cihazlarda da benzer problemler yaşandığından cihazların problemsiz çalıştırılabilmesi için Türkçe menü verilip verilemeyeceğinin,

 

- Teknik şartnamemiz debimetre özelliklerinde madde 8´de "Cihaz elde edilmiş verilerin sunulabileceği yazılı olarak sonuçların raporlarını verebilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu ünite cihaza bağlı olmalı ve ortam şartlarından etkilenmemelidir. Cihazla beraber bu yazıcı için yedek kartuş ve kağıt verilmelidir." denilmektedir. Tarafınızca debimetre için harici bir printer önerilmiştir. Debimetrenin ilerleyen zamanlarda farklı arazi koşullarında da kullanılması düşünüldüğünden, arazi yerinde de çıktı alınması planlandığından, ayrıca 17 fabrikada debimetrenin değişik ortam koşullarında mobokabin içinde rutubetli ortamlarda bilgisayar ve printerin problem yaratacağı düşünüldüğünden, cihaza akuple yazıcı istenilmekte olduğundan, sözkonusu yazıcının verilip verilemeyeceğinin,

 

- Teknik şartnamemiz debimetre özelliklerinde madde 11´de "Cihaz batarya veya 220 Voltta kullanılabilir olmalıdır. Cihazla beraber 220 Volttan kullanım ünitesi ve batarya verilmelidir. denilmektedir. Yine cihazın farklı arazi koşullarında çalıştırılması planlandığından, fabrikalarımız sahası içinde ve dışında da gerekli görülen durumlarda elektrik olmayan yerlerde de debi ölçümü yapılacağından batarya ile de çalışan debimetre verilip verilemeyeceğinin” teyidinin 12.11.2007 tarihine kadar bildirmesinin istendiği,

 

Başvuru sahibinin 13.11.2007 tarihinde 22545 sayı ile idare kayıtlarına alınan dilekçesinde;

 

“Konu 1: Numune alma cihazı Madde 3 "Cihazın kullanım menüsü Türkçe seçilebilir olmalıdır."

 

Yanıt 1: Teklif ettiğimiz SD900 model cihazımızın Türkçe seçilebilir menüsü bulunmaktadır.

 

             Konu 2: Debimetre Madde 8 "Cihazın elde edilmiş verilerin sunulabileceği yazılı olarak sonuçların raporları verebilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu ünite cihaza bağlı olmalı ve ortam şartlarından etkilenmemelidir. Cihazla beraber bu yazıcı için yedek kartuş ve kağıt verilmelidir."      

 

            Yanıt 2: Teklif ettiğimiz Sigma 950 model cihazımızın üzerinde dahili bir yazıcı bulunmamaktadır, Firmamız dahili yazıcıdan kaynaklı problemlerde debimetrenin de kullanılamaz hale gelmesinden dolayı dahili yazıcı önermemektedir. Bunun yerine ürünle beraber taşınabilir bilgisayar ve harici küçük boyutlu termal yazıcı ve yedek kartuşu teslim edilecektir. Teslim edilen taşınabilir bilgisayarın istenilirse farklı amaçlarla kullanılabilmesi kurumunuzun yararına olacaktır.

 

Konu 3: Debimetre Madde 11 "Cihaz batarya veya 220 Voltta kullanılabilir olmalıdır, Cihazla beraber 220 Volttan kullanım ünitesi ve batarya verilmelidir."

 

Yanıt 3: Teklif ettiğimiz Sigma 950 model cihazımızla birlikte 220 Volttan kullanım ünitesi ve batarya verilecektir.” hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece başvuru sahibinin cevabının 14.11.2007/2146 sayılı not ekinde Proje ve Yeni Tesisler Dairesi Başkanlığına gönderildiği, adı geçen Başkanlığın 19.11.2007/440 sayılı cevabi notunda, Hach Lange Su Analiz Sistemleri Ltd. Şti.´nin yazısında teklif dosyasında bulunmayan SD900 numune alma ve Sigma 950 debimetre modellerine göre cevap verildiği, ilk teklifinde verilen cihazlar ile sorulan sorulara verdiği yazılı cevapta belirttiği cihazların aynı olmadığı ve birbirini tutmadığı, bu nedenle isteklinin ihaleye önermiş olduğu cihazların marka ve modellerinde belirsizlik ve değişkenlik gösterdiği, debimetre için akuple (entegre) yazıcı istenilmesine rağmen yine yazıcının ayrı olarak verileceği belirtildiğinden, istekli teklifinin teknik şartnameye uygun olmadığı ve kabul edilemez olarak değerlendirildiğinin bildirildiği, idarenin alternatif teklif olarak nitelendirdiği SD900 numune alma ve Sigma 950 debimetre modellerini de değerlendirerek teknik şartnameye uymadığını tespit ettiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan hususlar birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibince teklif edilen cihazın idarece hazırlanan teknik şartnamede yer alan teknik kriterlerin hepsini karşılamadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayetçinin 02.10.2007 tarihinde doküman satın almasına rağmen dokümana ilişkin olan bu iddiasına, ihaleye teklif verdikten sonra 31.12.2007 tarihli başvurusunda yer verdiği tespit edilmiştir. Anılan yönetmelik hükmü uyarınca şikayetçinin dokümana şikayet ehliyeti bulunmadığından, şikayetçinin iddiasına yönelik değerlendirme iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır:

 

Akademik bir kuruluştan,  “teknik şartnamenin debimetre cihazına ilişkin kısmının 8 inci maddesinde yer alan  teknik kriterlerin, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan “Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususunda ve başvuru dilekçesinde yer alan entegre yazıcıya sahip tek bir marka ve model cihaz olduğu iddiasının yerinde olup olmadığı” hususlarında teknik görüş sorulmuştur.

 

İlgili akademik kuruluş tarafından gönderilen teknik görüşte şartname taslağında herhangi bir sakınca görülmediğinin beyan edildiği görülmüş ayrıca teklif veren diğer isteklinin de bu konuda bir başvurusunun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği 1 adet teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

   

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Atıksu Ölçüm İstasyonu işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 4 (dört) adet ihale dokümanının satın alındığı, 31.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 (üç) isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 505.000,00 YTL olan ihalede;;

 

İhaleye teklif veren 3 istekliden 2 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olup, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu 486.880 YTL teklif bedeli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin yaklaşık maliyete yakın olması diğer iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “Temel İilkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in söz konusu ihalede ihlal edildiği, bu nedenle; söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul