İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-859
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :115
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-859
Şikayetçi:
 Gürbüz Sağlık Ürünleri Ltd. Şti., Örtülüpınar Mah. 5. Sokak No:3 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği,Sivas Caddesi Üzeri 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 914
Başvuruya konu ihale:
 2007/167640 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2008 tarih ve 07.00.23.0207/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.11.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “2008 Yılı Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gürbüz Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.’nin 13.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.01.2008 tarih ve 914 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sunmuş oldukları Ticaret Sicil Gazetesinin taşıması zorunlu olan hisse pay oranlarını içermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyon kararında ve kesinleşen ihale kararında, başvuru sahibinin sunduğu Ticaret Sicil Gazetesinin, taşıması zorunlu olan hisse pay oranlarını içermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ifade edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu idarece; “İtiraza konu olan Ticaret Sicil Gazetesinin taşıması gereken mecburi kayıtlarının olmadığı, Türk Ticaret Kanununun 506 ncı maddesinde; Şirket mukavelesinde aşağıdaki hususların açıkça yazılması lazımdır: 1. Şirketin ticaret ünvanıyla merkezi, 2. İşletmenin konusu, 3. Esas sermaye ile her ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarları, 4. Şirketin yapacağı ilanların şekli, 5. Şirketin müddeti.” hükmünün düzenlendiği, firmanızın ihale dosyasında komisyonumuza sunmuş olduğu Ticaret Sicil Gazetesinde yukarıda bahsi geçen maddelerin olmadığı görülmüş olup, ihale komisyonu tarafından yukarıda sayılan bilgilerin eksik olması nedeniyle belgeniz değerlendirmeye alınmamıştır.” şeklinde cevaplandırılmıştır.

   

            İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeleri ve yeterlik kriterlerini düzenleyen idari şartnamenin 7 nci maddesinin 7.1.c.2 maddesinde; “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulması gerekir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.1.c.2 maddesinde yapılan düzenleme gereğince başvuru sahibi tüzel kişi olduğu için yeterlik kriteri olarak, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin sunulması gerekmekte olup, Ticaret Sicil Gazetesinin hisse pay oranlarını içermesi zorunluluğu bulunmamaktadır. İdari şartnamede yapılan bu düzenleme ile Ticaret Sicil Gazetesinde, tüzel kişiliğin ortakları ve üyelerinin yada kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin belirtilmesi yeterli görülmüştür. Başvuru sahibi Gürbüz Sağlık Ürün. Dah. Tic. Taah. Ltd. Şti.’nin ortaklarını ve üyelerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini sunmuştur. Başvuru sahibinin sunduğu Ticaret Sicil Gazetesinin, taşıması zorunlu olan hisse pay oranlarını içermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının Kamu İhale Mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Gürbüz Sağlık Ürün. Dah. Tic. Taah. Ltd. Şti.’nin teklifi de değerlendirmeye alınarak, tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul