İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-866
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :132
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-866
Şikayetçi:
 H Pirint Bilgisayar ve İletişim Sistemleri Dış Tic. Ltd. Şti., Mecidiyeköy Caddesi Cevher Apt. No 31/3 Mecidiyeköy-Şişli/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Op.Dr.Şeref İnalöz Cad. 21400 Dağkapı/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4687
Başvuruya konu ihale:
 2007/168981 İhale Kayıt Numaralı “2008 Mali Yılı 65 Kalem Matbu Evrak Basımı ve Kırtasiye Malzemesi Alımı İhalesinin 42 nci Kalemi (500 adet (12A) 1022 Toner)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 07.00.99.0197/2008-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Mali Yılı 65 Kalem Matbu Evrak Basımı ve Kırtasiye Malzemesi Alımı İhalesinin 42 nci Kalemine (500 adet (12A) 1022 Toner) ilişkin olarak H Pirint Bilgisayar ve İletişim Sistemleri Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarih ve 4687 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdarenin satın alınacak tonerler için marka ve model belirttiği, bu hususun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesine aykırı olduğu,

 

2) İdarenin ihale dokümanında “Teknik şartnameye maddeler halinde cevap verilecektir.” düzenlemesi yaptığı, bu düzenlemede istenen hususları içeren belgeyi teklif ile birlikte sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, idarenin teknik şartnamesinin teknik kriterleri içermediği, böyle bir belgeye maddeler halinde cevap verilmesinin hukuki olmadığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.”, hükmü yer almaktadır.

 

           İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı 4 üncü maddesinde; “İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilir. İhale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona ereceğinden ihaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İhale günü istekliler tarafından dokümana yönelik olarak yapılan şikayet başvurusu teklif verildikten sonra yapıldığı kabul edilir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. İhale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede, başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği ve ilk iddiasının ihale dokümanına ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Anılan düzenlemeler uyarınca; teklif verildikten sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunulamayacağı açıktır. Kaldı ki, söz konusu ihalede başvuru sahibinin 08.11.2007 tarihinde doküman satın aldığı ve dokümana yönelik şikayette bulunmaksızın teklif verdikten sonra 15.01.2008 tarihli başvurusunda anılan iddiaya yer verildiği ve 15 günlük sürenin de geçtiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasının tekliflerin değerlendirme aşamasına ilişkin olduğu, kesinleşen ihale kararının 18.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği, kesinleşen ihale kararında başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma nedenine yer verildiği, başvuru sahibinin idareden açıklama talebinde bulunduğu, idarenin açıklama talebine cevabının başvuru sahibine 02.01.2008 tarihinde tebliğ edildiği, bu açıklama talebinde kesinleşen ihale kararında belirtilen hususların yer aldığı, idareye 15.01.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin kararının 28.01.2008 tarihinde (başvuru sahibinin beyanı) / 30.01.2008 tarihinde (idarenin beyanı) başvuru sahibine tebliğ edildiği, 12.02.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına giren dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu tespitlerden hareketle başvuru sahibine kesinleşen ihale kararı ile değerlendirme dışı bırakılma nedeninin bildirildiği, bu nedenle kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarihin (18.12.2007) şikayete konu işlemin farkına varılmış olması gerektiği tarih olarak kabul edilmesi gerekmekte olup, idareye şikayet başvurusunun 15.01.2008 tarihinde yapılması nedeniyle 15 günlük şikayet başvurusu süresinin geçtiği anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmü ne,  22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul