İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-869
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :144
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-869
Şikayetçi:
 Sakarya Kollektif Şti. Karakaş Bey Sok. NO: 23 KIRKLARELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kırklareli Devlet Hastanesi Baştabipliği Karakaş Mah. Hastane Cad. NO: 9 39100 KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4549
Başvuruya konu ihale:
 2007/203450 İhale Kayıt Numaralı “Tüp Gaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2008 tarih ve 07.00.96.0162/2008-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kırklareli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tüp Gaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sakarya Kollektif Şti.’nin 11.02.2008 tarih ve 4549 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kırklareli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.01.2008 tarihinde yapılan Tüp Gaz Alımı ihalesine ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri, kendi tekliflerinin “ihtiyaç duyulan kadar tüp ve dedantörlerin ücretsiz, depozitosuz verileceğine ilişkin taahhütnamenin” teklifleri ile birlikte idareye verilmediği için idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak 16 yıldır idarenin LPG ihtiyacının kendileri tarafından karşılandığı, bu süre içinde de tüplerin depozitosunun ve detantörlerinin idare tarafından kullanıldığı, zaten kullanılmaya devam eden tüp ve detantörlerin aynı şartlarla kullanılmasının devam edeceğinin de doğal olduğu iddia edilerek bu küçük detay yüzünden ekonomik açıdan en avantajlı teklif olan kendi tekliflerinin değerlendirmeye alınmaması hususunun Kurum tarafından incelenmesi talep edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 22.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 24.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 11.02.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca, başvuru dilekçesinin ihalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı, başvuru sahibinin varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin bulunmadığı, başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı hususu da tespit edilmiştir.

 

             Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesi birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise, iddiaların geçilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; başvuru dilekçesinden ve idarece gönderilen belgelerden, başvuru sahibinin teklifi ile birlikte idareye “ihtiyaç duyulan kadar tüp ve dedantörlerin ücretsiz, depozitosuz verileceğine ilişkin taahhütnameyi” vermediği anlaşılmaktadır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 ve idari şartnamenin 32 nci maddesinde yer alan düzenlemeler gereğince başvuru sahibinin teklifinin eksik belge kapsamında değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. İdarece de bu yönde tesis edilen işlem mevzuata uygun olduğundan başvuru dilekçesindeki, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul