• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UM.Z-871
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :147
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-871
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş.,Kazım Karabekir Cad. No 18 34060 Alibeyköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 /
Başvuruya konu ihale:
 2007/195509 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Tipte Doğalgaz Sayacı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2008 tarih ve 07.00.98.0134/2008-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından 29.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Tipte Doğalgaz Sayacı Alımı” ihalesine ilişkin olarak 12.02.2008 tarih ve 2008/103 sayılı  Başkanlık İstemi yapıldığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Başkanlık istemi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başkanlık istemine konu 12.02.2008 tarihli Sabah Gazetesi haber yazısında özetle; "Alfagaz diğer adıyla Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri Şirketinin doğalgaz sayacı ürettiği, bu şirketin sahibinin Bilal Şahin´in çok tanınmadığı, ama Alfagaz´ın kardeş şirketi MVM´yi herkesin bildiği, bu şirketin iki yıl önce Şirinevler´de açtığı çukuru kapatmayı unutunca küçük Dilara´nın ölmesi sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin MVM´nin ihalelere girmesini yasakladığı, MVM´nin yasaklı ama patronu Şahin´in rahat olduğu, çünkü Şahin´in Birlik vakfı´nın kurucularından birisi olduğu, yasağın Şahin´in her şirketini kapsamadığı,

 

         29 Ocak´ta İGDAŞ´ın açtığı 140 bin adetlik doğalgaz sayacı ihalesine Kale Grubuna bağlı Kalekalıp başta olmak üzere Elginkan Holding şirketlerinden ECA ve Alfagaz-Elektromed´in katıldığı, Manas ve Fiogaz´ı da unutmamak gerektiği, ihale yarışmasını Alfagaz-Elektromed´in önde bitirdiği, ancak ihale sonucu işin kilitlendiği, çünkü Alfagaz-Elektromed´in ihale şartnamesinde iki noktaya takıldığı, birincisi TSE belgesi olmadığı, ikincisi AB´ye uyumlu AT-1 Belgesi´nde de durumun karışık olduğu,

 

        İhale sonuçlanır sonuçlanmaz İGDAŞ yöneticilerinin ihaleyi alan Alfagaz-Elektromed Şirketinin yetkililerini çağırdığı ve ´Lütfen şartnameye uygun davranın´ diye uyarıda bulunduğunun iddia edildiği, bu uyarı üzerine ortalığın birbirine girdiği, İGDAŞ Genel Müdürü Levent Tüfekçi´nin görevden alınmasının da bu ihaleye bağlandığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nin ihale şartnamesine uygun davranmayan bir şirkete nasıl ihale verdiği ve benzeri iddialar yer almaktadır.

   

         İncelemeye konu ihaleye ilişkin olarak 13.02.2008 tarih ve 201 sayılı Daire Başkanlığı yazısı ile ihale süreci bilgi formu istenmiştir. İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından ilgili ihaleye ilişkin ihale süreci bilgi formu ve 14.02.2008 tarih - 2461 sayılı üst yazı ile ilgili ekler gönderilmiştir.

 

         İGDAŞ´ın ana faaliyetlerine yönelik bazı mal ve hizmet alımlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna tutulması talebinde bulunması üzerine 09.10.2003 tarih ve 2003/DK.D-348 sayılı Kurul Kararı ile ´Doğalgaz Sayacı´ alımlarının üretim konusuna ilişkin olarak yapılacak mal alımı çerçevesinde istisna kapsamında kabul edildiği görülmüştür.

 

        Ancak, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde; 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını (dörtmilyon dörtyüzyirmisekizbin beşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirasını) aşmayan mal veya hizmet alımlarının ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığı hüküm altına alınmıştır.

 

      İnceleme konusu ihalenin yaklaşık maliyeti dikkate alındığında söz konusu alım İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında ve Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüyle 14.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanarak ihaleye çıkılmıştır.

 

       İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş.  tarafından gönderilen 14.02.2008 tarih ve 2461 sayılı yazıda; “29.01.2008 tarihinde yapılan .... toplam yaklaşık maliyetli muhtelif tipte doğalgaz sayacı alım ihalesi için 1. kalemini teşkil eden toplam yaklaşık maliyet içindeki miktarı .... olan 140.000 adet G4 Doğalgaz sayacı geçerli tekliflerin yüksek olması nedeniyle iptal edilmiş olup, diğer 12 kalem sayaç geçerli teklifler içerisinden ekonomik açıdan en avantajlı tekliflere bırakılmak suretiyle ihale sonuçlandırılmıştır.” denilmiştir.

 

       İnceleme konusu alımın 13 kalemde kısmi teklife açık olmak üzere toplam 145.085 adet muhtelif tipte doğal sayıcı olduğu tespit edilmiştir. Başkanlık isteminde yer alan iddiaların ise ihalenin 1. kalemi olan “140.000 adet G4 Doğalgaz sayacı” alıma ilişkin olduğu belirtilmiştir. Söz konusu kalemin 08.02.2008 tarih ve 2008/12  sayılı ihale komisyon kararı üzerine  11.02.2008 tarihli Yönetim Kurulu onayı ile “geçerli tekliflerin yüksek olması nedeniyle” iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

        İhaleye 5 isteklinin katıldığı, bunlardan Elektromed San. ve Sağ. Hiz. A.Ş. ile Kalekalıp Makine ve Kalıp San. A.Ş. firmalarının tekliflerinin idari ve teknik şartname doğrultusunda değerlendirme dışı bırakıldığı geriye kalan 3 teklifin (Manas Elek. San. ve Tic. A.Ş., Elsel Gaz Arm. San. ve Tic. A.Ş. ve Fiogaz San. ve Tic. Ltd. Şti.) ise geçerli teklif kabul edildiği anlaşılmıştır. İptal edilen 1. kalem hariç diğer 12 kalemde geçerli teklif kabul edilen 3 istekli arasında ekonomik açıdan en avantajlı teklife  (en düşük fiyat esası) göre ihalenin sonuçlandırıldığı görülmüştür. Söz konusu gazete haberinde yer alan iddianın aksine “Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri Şirketi” üzerine herhangi bir kalemin bırakılmadığı anlaşılmıştır.

 

       Başkanlık istemine konu ihale hakkında 15.02.2008 tarihine kadar da Kurumumuza herhangi bir itirazen şikayet başvurusunun bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 

        İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin "İddiaların İncelenmesi" başlıklı 21 inci maddesinde; “Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilir.” hükmüne yer verilmiş, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin  kabul koşulları sayılmıştır.

 

        Başkanlık istemine konu ihalenin “140.000 adet doğalgaz sayıcı alımı” kaleminin iptal edilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

        Açıklanan nedenlerle;

 

       İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

        
   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul