İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-878
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :162
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-878
Şikayetçi:
 Aymed Medikal Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti, Zümrütevler Mahallesi Nil Caddesi Koç Sokak No:11 Maltepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Kurupelit/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 5049
Başvuruya konu ihale:
 2007/201274 İhale Kayıt Numaralı “24 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (23. ve 24. kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2008 tarih ve 07.01.06.0134/2008-19 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 30.01.2008  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Kalem Tıbbı Sarf Malzeme Alımı” ihalesinin 23. ve 24. kalemlerine ilişkin olarak Aymed Medikal Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti’nin 14.02.2008 tarih ve 5049 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 30.01.2008 tarihinde yapılacak olan ihaleye ilişkin olarak doküman satın aldıkları, idarenin alım listesindeki 23. ve 24. kalemde yer alan kateterlerin bir tek firmanın ürünü olduğu, bir başka üreticisi ve satıcısının mevcut olmadığı, söz konusu kalemlerde rekabetin engellenerek tek bir firmaya avantaj sağlandığı, söz konusu kalemlerin iptal edilerek ürodinami sisteminin üzerinde olması gereken ve her marka sarf malzemesinin kullanılmasına imkan veren basınç transducerlerinin sisteme uyarlanarak yeni bir şartname hazırlanması gerektiği, idarenin kateterlerin ilgili bölümün halen kullanmakta olduğu ürodinami cihazı ile uyumlu olması gerektiği gerekçesi ile şikayetlerinin reddedildiği, bu durumun rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

         4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

             Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 17.01.2008 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan 22.01.2008 tarihli kararın 23.01.2008 tarihinde şikayetçiye faks yolu ile bildirildiği ve şikayetçinin 23.01.2008 tarihinde ıttıla sahibi olduğu (hem idare tarafından gönderilen yazıdan hem de şikayetçinin dilekçe ekinde bulunan 22.01.2008 tarihli yazıdan söz konusu durum tespit edilmiştir), idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde (07.02.2008 tarihine kadar) Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra 14.02.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış olup, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

         İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

         Açıklanan nedenlerle;

 

         Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

         Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul