İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-880
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :1
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-880
Şikayetçi:
 Özel Zirve Savunma Sanayi Medikal İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti., Eti Mahallesi, Suavi Sok., Akhan İşmerkezi, No:23/31 Maltepe Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Sirkeci Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 845
Başvuruya konu ihale:
 2007/174284 İhale Kayıt Numaralı “9 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem 13 Adet Dijital Radyografi Sistemleri)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2008 tarih ve 07.00.20.0200/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “9 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem 13 Adet Dijital Radyografi Sistemleri)” ihalesine ilişkin olarak Özel Zirve Savunma Sanayi Medikal İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2008 tarih ve 845 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) İdari ve Teknik Şartnameye satış, bakım ve onarımın tamamen bağımsız üreticiler tarafından yapılan, sistemin ayrılmaz bir parçası olmayan CR Sistemlerinin eklenmesi ile ihaleye sadece DR üreticilerinin katılmasına neden olunduğu, rekabetin kısıtlandığı,

 

            2) Teknik Şartnamenin 2.8.1.9 maddesinde cihazın gri tonlama seviyesinin en az 16384 olması gerektiğinin belirtildiği, bunun en az 4096 olacaktır şeklinde değiştirilmesinin gerektiği, çünkü cihazdaki gri tonlamada 4096 ile 16384 arasındaki tek farkın daha fazla gri tonlama içermesi olduğu, uygulamada ikisi arasındaki farkı insan gözünün ayırt edemeyeceği,

 

            3) Teknik Şartnamenin 2.8.1.8 inci  maddesinde cihazın çözünürlüğünün en az 580 dpi olacağının belirtildiği, bu değerin 508 dpi olarak değiştirilmesi gerektiği,

 

            4) Teknik Şartnamenin 2.8.1.6 ncı maddesinde cihazın saatte 110 film basması gerektiğine ilişkin yapılan düzenlemenin, saatte 100 adet film basması gerektiği şeklinde değiştirilmesi gerektiği,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kanununun beşinci maddesinde;

 

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur...” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde ihale ilânlarında belirtilmesi zorunlu olan hususlar arasında “ b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.” sayılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı üçüncü maddesinde;

 

“Kısmi teklif : Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/ kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini, ifade eder.” hükmü yer almaktadır. 

 

Başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda CR sisteminin, DR sistemlerinden bağımsız bir parça niteliğinde olup olmadığı, CR sistemlerinin DR sistemleri ile birlikte alınmasının rekabeti engelleyici nitelikte olup olmadığı hususu hakkında akademik bir kuruluştan teknik görüş istenilmiş olmasına rağmen istenilen süre içerisinde teknik görüş gelmemiştir.

 

İhalelerin ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla kısmi teklife açılıp açılmaması idarenin takdirine bırakılmıştır. İdari Şartnamenin 21.1 inci maddesinde; “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.” 21.2 nci maddesinde; “İhale konusu iş, bu şartnamenin 2.c maddesinde belirtilen şekilde 9 (dokuz) iş kalemine ayrılmıştır. İstekliler ihalenin tamamına teklif verebileceği gibi bir veya birden fazla kalem için kısmi teklif verebileceklerdir…” düzenlemeleri yer almaktadır. İdareler tarafından kısmi teklife ilişkin kalemler Kamu İhale Kanununda belirtilen hükümlere uygun olarak belirlenmelidir. İdari Şartnamenin 2 (c) maddesinde ihale konusu malın miktarı ve türünün EK-A çizelgede gösterildiği belirtilmiştir. EK-A çizelgede birinci kalemin GATA Komutanlığı-Ankara için 6, GATA H.Paşa Eğt. Hst. Komutanlığı-İstanbul için 2, İzmir As. Hast. Baştabipliği için 1, Gümüşsuyu As. Hst. Baştabipliği-İstanbul için 1, Kasımpaşa As. Hst. Baştabipliği-İstanbul için 1, Konya As. Hst. Baştabipliği için 1, Bursa As. Hst. Baştabipliği için 1 adet olmak üzere, toplam 13 adet Dijital Radyografi Sistemlerinden oluştuğu belirtilmektedir.

 

İdari Şartnamenin ikinci maddesinde;

 

“1. Dijital Radyografi Sistemleri:

-          Aşağıdaki tip ve miktarda cihaz verilecektir.

 

Sıra No

İhtiyaç Makamı

Tip 1

Tip 2

CR

1

GATA Komutanlığı Radyodiag. Radyoloji AD. Başkanlığı/Ankara

1 adet

3 adet

1 adet

2

GATA Komutanlığı Acil Tıp AD. Başkanlığı/Ankara

1 adet

---

---

3

GATA Komutanlığı A Polikliniği/Ankara

1 adet

---

---

4

GATA H.Paşa Eğitim Hst. Komutanlığı/İstanbul 

2 adet

---

1 adet

5

İzmir Asker Hastanesi Baştabipliği

1 adet

---

1 adet

6

Gümüşsuyu Asker Hastanesi Baştabipliği

---

1 adet

1 adet

7

Kasımpaşa Asker Hastanesi Baştabipliği

---

1 adet

---

8

Konya Asker Hastanesi Baştabipliği

---

1 adet

---

9

Bursa Asker Hastanesi Baştabipliği

---

1 adet

---

 

TOPLAM

6 ADET

7 ADET

4 ADET

düzenlemesi yer almaktadır. Yapılan bu düzenleme ile 13 adet DR Sisteminin yanında 4 adet CR Sisteminin de idare tarafından alınmak istenildiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda İdari Şartnamede yapılan düzenlemeler ile 6 adet kuru sistem film basma makinesinin, çeşitli ebat ve miktarda filmlerin de birinci kalem dahilinde alınmak istenildiği anlaşılmaktadır.

 

            İhale İlanının 2 (a) maddesinde birinci kalemin niteliği, türü ve miktarının “13 adet Dijital Radyografi Sistemleri” olduğu belirtilmiş, 4.1.2.4 maddesinin A bölümünde; “(1. iş kalemindeki sistem için; Dijital Radyografi Cihazları, CR Cihazı ve Kuru Film Basma Cihazının her biri bir sistem olarak kabul edilecek ve her birinin kendine ait CE Belgesi olacaktır.)” düzenlemesine yer verilmiştir. Dijital Radyografi Sistemleri Teknik Şartnamesinde, Tip 1 (Çift Dedektörlü Dijital Radyografi Görüntüleme Sistemi), Tip 2 (Tek Dedektörlü Dijital Radyografi Görüntüleme Sistemi), CR Sistemi ve Kuru Sistem Film Basma Makinelerinin teknik özellikleri ayrı ayrı belirtilmiştir. İhale İlanının 9 uncu maddesinde;       “İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarenin ihale konusu kalemleri belirlemede takdir yetkisi bulunmaktadır. İdare bu yetkiyi Kamu İhale Kanununda belirtilen temel ilkeler doğrultusunda ve diğer hükümlere uygun olarak kullanmalıdır. Bu konuda idarenin takdir yetkisinin mevcut olduğu ve ihaleye dört firma tarafından teklif verildiği, anılan tekliflerin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, eldeki bilgiler ışığında ihalenin birinci kaleminin parçaları olduğu anlaşılan DR ve CR Sistemlerinin bir arada alınmasına ilişkin yapılan düzenlemelerin rekabet ilkesine aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır. Ancak, ihalenin birinci kaleminin “13 Adet Dijital Radyografi Sistemi Alımı” olarak adlandırıldığı, ihale ilanında yapılan düzenlemede Dijital Radyografi Cihazları, CR Cihazı ve Kuru Film Basma Cihazlarının her birinin bir sistem olarak kabul edileceğinin belirtildiği, bu bağlamda ihalenin birinci kaleminin aynı zamanda CR ve Kuru Film Basma Sistemlerinin alımını da içerdiği, ancak ihale ilanında yapılan düzenlemede CR ve Kuru Film Basma Sistemlerinden kaçar adet alınacağının belirtilmediği gibi, idare tarafından alınacak CR ve Kuru Film Basma Sistemlerinin ve bunların sayılarının standart formlardan birim fiyat teklif mektubuna da yansıtılmadığı ve istekliler tarafından 13 Adet Dijital Radyografi Sistemine teklif verildiği, gerek ihale dokümanı, gerek ihale ilanında ihalenin birinci kaleminin içeriğine ilişkin çelişkili düzenlemelerin yapıldığı, bu doğrultuda birden fazla sistemin alımını içeren kalemin niteliği, türü ve miktarının sadece 13 adet Dijital Radyografi Sistemleri alımı olarak belirlenmek suretiyle ihaleye çıkılmasının Kanunun 5 inci maddesinde ifadesini bulan saydamlık ve rekabet ilkeleri ile Kanunun 24 üncü maddesi hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca muhteviyatında farklı özellik ve nitelikteki cihazların alımını içeren kalem için birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılmasına rağmen, birim fiyat teklif mektubunun farklı nitelikte ve özellikte olan cihazların maliyetinin doğru olarak teklife yansıtılamamasına neden olacak şekilde hazırlanması ve istekliler tarafından tekliflerin bu şekilde verilmiş olması, ihalenin ve ihale sonucunda gerçekleştirilecek olan alımın sağlıklı şekilde sonuçlandırılması açısından sorunlara yol açabileceği anlaşılmaktadır.               

 

2) Başvuru sahibinin 2, 3 ve 4 üncü iddialarına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kanunun 12 nci maddesinde;

 

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin 2, 3 ve 4 üncü iddialarına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş istenilmiş olmasına rağmen istenilen süre içerisinde teknik görüş gelmemiştir. Ancak ihaleye dört isteklinin teklif vermiş olduğu, iki farklı markanın teklif edildiği, anılan tekliflerin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, eldeki bilgiler ışığında yapılan düzenlemelerin rekabet ilkesine aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır. 

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde, “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.
İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

h) ..., ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, ...” hükmü,

“İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde, “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: ...

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
...” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, “Kısmi teklif : Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/ kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini ifade eder,” hükmü,

Tip İdari Şartnamenin 18 inci maddesinin (8) nolu dipnotunda, “İdareler, işin özelliklerine göre, götürü bedel sözleşme veya  birim fiyat sözleşme yapılmasına göre bu  maddeyi aşağıdaki seçeneklerden  uygun olanını almak suretiyle  düzenleyecektir.

b) “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle  her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. ...” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü maddesinin “Kısmi Teklif” başlıklı (I) bendinde, “1- Mal ve Hizmet Alımlarında:İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir. ...”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede;

 

İhale ilanının 2 nci maddesi (a) bendinde; “İhale konusu malın; Niteliği, Türü ve Miktarı; Tıbbi Cihaz Alımı 9 Kalem. 1- 13 Adet Dijital Radyografi Sistemleri, …, 9- 4 adet Katarakt Seti”,

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde, “İhale konusu malın adının; dokuz kalem tıbbi cihaz” alımı olarak belirtildiği ve EK-A çizelgesinde, Dijital Radyoloji Sistemlerinin, 6 adet Tip1, 7 adet Tip2 olmak üzere 13 Adet Dijital Radiography (DR), 4 adet Computer Radiography (CR) sistemi ve 6 adet Kuru Film Basma Makinesi ile çeşitli ebat ve miktarda filmlerden oluştuğu, ayrıca alıma konu 13 Adet Dijital Radyoloji Sistemlerinin hangi birimlere kurulacağı ve buna ilişkin yerlerin belirtildiği”,

 

İhale İlan Metninin 9 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.” düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin 21.1 inci maddesinde; “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.” 21.2 nci maddesinde; “İhale konusu iş, bu şartnamenin 2.c maddesinde belirtilen şekilde 9 (dokuz) iş kalemine ayrılmıştır. İstekliler ihalenin tamamına teklif verebileceği gibi bir veya birden fazla kalem için kısmi teklif verebileceklerdir…”,

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ayrıca, idari şartname ekinde isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde her bir kalem için ayrı ayrı sütün açıldığı, mal kaleminin adı, birimi ve miktarı bölümlerinin doldurularak birinci kalem için mal kaleminin adı bölümüne “Dijital Radyoloji Sistemleri”, birimin;adet ve miktarın;13 olarak belirtildiği,

 

Teknik şartnamede ise “Dijital Radyoloji Sistemlerinin” tanımlandığı ve teknik özelliklerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Anılan Kanun, Yönetmelik ve Tip İdari Şartname hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, ihale dokümanında satın alınacak malın tamamına mı yoksa bir kısmına mı teklif verileceğine ilişkin kısmi teklife izin verilip verilmeyeceği hususu ile teklif ve sözleşme türünün belirtilmesi gerektiği, ancak bu belirlemenin ne şekilde yapılacağı hususunun işin gereği açısından idarenin takdirine bırakıldığı, Kurumumuzca bu konuda yapılan düzenlemede de bazı mal kalemleri ve/veya kısımlarına (gruplarına) teklif almak suretiyle ihalenin kısmi teklife açılabileceği hususunda düzenleme yapıldığı, idarece bu düzenleme dikkate alınarak şikayete konu ihalede de ihalenin tamamının 9 kalemden oluşmasına karşın, ihalenin mal kalemleri bazında kısmi teklife açıldığı, ancak “Dijital Radyografi Sistemlerini” oluşturan yada sisteme entegre edilmesi düşünülen her bir parça ve aksesuar için 1 inci kalemin yeniden kendi içinde kısmi teklife açılıp açılmaması gerektiği hususunun, ihale konusu alımın uygulama alanındaki işleyişi bakımından idarenin takdirine bırakılması gerekmektedir.

 

            Ayrıca, idarece yapılan yaklaşık maliyet tespitinde de “13 Adet Dijital Radyografi Sistemleri”’nin baz alındığı ve buna göre yaklaşık maliyetin belirlendiği, buradan da ihale konusu işin esasını “13 Adet Dijital Radyografi Sistemleri” alımının oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, ihale konusu alımın adı ve miktarına ilişkin ihale ilanını ile idari şartnamede yer alan düzenlemenin birbiriyle aynı olduğu, her iki düzenlemede de ihale konusu alımın adının “9 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı”, miktarı ve türünün ise “13 Adet Dijital Radyografi Sistemleri” olarak belirlendiği ve bu ihalede alıma esas teşkil eden hususun “13 Adet Dijital Radyografi Sistemleri” alımı olduğu, sistemi oluşturan materyal ile aksesuarın idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde açıklandığı ve miktarlarına yer verildiği, dolayısıyla teklif verilmesini engelleyen bir hususun olmadığı, söz konusu düzenlemenin tüm istekliler açısından eşit olduğu, idarece ihale dokümanında yapılan düzenleme ile alıma konu 1 inci kalemde belirtilen ve Dijital Radyografi Sistemlerini oluşturan materyal ve aksesuarın tamamına teklif verilmesinin amaçlandığı, ihaleye konu 1 inci kalemin kendi içinde kısmi teklife açılması durumunda, idarece sistemin bir bütün olarak alınması amaçlandığından, Dijital Radyografi Sistemlerini oluşturan yada sisteme entegre edilmesi düşünülen her bir parça ve aksesuar için ayrı ayrı fiyat alınmasının ve ihale ilanında sistemi oluşturan her bir parçanın miktarına ilişkin düzenleme yapılmasının tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması açısından idareye bir fayda sağlamayacağı, bu sebeple idarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinin alım konusu işin amacına uygun olduğu, 4 istekli tarafından usulüne uygun olarak teklif verildiği ve verilen teklifler üzerinden ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, ihalenin iptaline ilişkin çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul